Ouddâl ko päärnaž šâdd

Jõs ååskak, što leäk siõʹme årra, vääʹld õhttvuõđ dommkåddad jeäʹnnvuõttvuäpstõʹǩǩe. Jeäʹnnvuõttvuäpstõõǥǥ kääzzkõõzz lie määuʹsteeʹm.

Vuäpstõõǥǥâst vuäǯǯak šiõǥǥ vuäppsid vueʹrddempââʹj da šõddeem vääras. Lââʹssen vuäpstõõǥǥâst seuʹrrjet jieʹnn da vuõzz tiõrvâsvuõđ.

Jeäʹnn âlgg jieʹlled dåhttartäʹrǩstummšest vueʹrddempââʹj aalǥâst mââimõssân 18. vueʹrddemneäʹttlest. Täʹrǩstummšest vuäǯǯak vueʹrddemtuõđštõõzz. Taarbšak tuõđštõõzz, ko ooʒʒak Kelast tuärjjõõzz.

Jeäʹnnveäʹǩǩvuõtt

Vuäitak ooccâd jeäʹnnveäʹǩǩvuõđ, ko vueʹrddempââʹjj lij pešttam 5 määnpââʹj. Vuäitak vaʹlljeed jeäʹnnvuõttpaʹǩǩõõzz leʹbe 170 euʹrred. Jeäʹnnvuõttpaʹǩǩõõzzâst lie håiddtarbbâz da pihttâz õmmǥiʹžže.

Looǥǥ lââʹzz jeäʹnnveäʹǩǩvuõđ ooccmest (lääddas).

Jeäʹnnvuõtt-teäʹǧǧ

Jeäʹnn âlgg pääʹcced jeäʹnnluõvâsvuõʹtte mââimõõzzâst 30 arggpeeiʹv ouddâl laʹsǩǩuum šõddeemääiʹj. Ko jeäʹnn pääcc jeäʹnnluõvâsvuõʹtte, son älgg vuäǯǯad jeäʹnnvuõtt-tieʹǧǧ. Jeäʹnnvuõtt-tieʹǧǧ määuʹset 105 arggpeiʹvved leʹbe nuʹtt 4 määnpââʹj.

Jeäʹnn vuäitt pääʹcced jeäʹnnluõvâsvuõʹtte ääiʹjmõsân 50 arggpeeiʹv ouddâl laʹsǩǩuum šõddeemääiʹj. Teʹl jeäʹnn vuäǯǯ jeäʹnnvuõtt-tieʹǧǧes še ääiʹjben.

Looǥǥ lââʹzz jeäʹnnvuõtt-tieʹǧǧ ooccmest (lääddas).

Ooʒʒ 2 määnpââʹj ouddâl

Ooʒʒ jeäʹnnvuõtt-tieʹǧǧ mââimõõzzâst 2 määnpââʹj ouddâl laʹsǩǩuum šõddeemääiʹj. Tääʹrǩest ouddâl ooccâm, vuäǯǯak-a jeäʹnnluõvâsvuõđ ääiʹj pääʹlǩ. Muuʹšt iʹlmmted tuâjjuvddja jeäʹnnluõvâsvuõđâst 2 määnpââʹj ouddâl luõvâsvuõđ alttummuž.

Spesiaaljeäʹnnvuõtt-teäʹǧǧ

Jõs jooudak tuâjstad kumccõõzz, kemiaalʼlaž aunnsi leʹbe pâššneei kõõv vaaiktõõzz vuâlla, vuäitak pääʹcced meädda tuâjast tâʹlles, ko vuârddmõš lij tuõttum. Näkam vueʹjjest vuäǯǯak spesiaaljeäʹnnvuõtt-tieʹǧǧ.

Looǥǥ lââʹzz spesiaaljeäʹnnvuõtt-tieʹǧǧ ooccmest (lääddas).

Looǥǥ lââʹzz