Ouddâl ko päärnaž šâdd

Jõs leäk siõʹme årra, vääʹld õhttvuõđ dommkåddad jeäʹnnvuõttvuäpstõʹǩǩe. Jeäʹnnvuõttvuäpstõõǥǥ kääzzkõõzz lie määuʹsteeʹm.

Vuäpstõõǥǥâst piâr vuäǯǯ vuäʹppõõzzid vueʹrddempââʹj da šõddeem vääras. Lââʹssen vuäpstõõǥǥâst seuʹrrjet jieʹnn da vuõzz tiõrvâsvuõđ.

Jeäʹnn âlgg jieʹlled vuäpstõõǥǥâst täʹrǩstummšest vueʹrddempââʹj aalǥâst, mââimõsân 18. vueʹrddemneäʹttlest. Täʹrǩstummšest piâr vuäǯǯ vueʹrddemtuõđštõõzz. Taarbšak tuõđštõõzz, ko ooʒʒak Kelast tuärjjõõzz.

Jeäʹnnveäʹǩǩvuõtt

Vuäitak ooccâd jeäʹnnveäʹǩǩvuõđ, ko vueʹrddempââʹjj lij pešttam 5 määnpââʹj. Vuäitak vaʹlljeed jeäʹnnvuõttpaʹǩǩõõzz leʹbe 170 euʹrred. Jeäʹnnvuõttpaʹǩǩõõzzâst lie håiddtarbbâz da pihttâz õmmǥiʹžže.

Looǥǥ lââʹzz jeäʹnnveäʹǩǩvuõđ ooccmest (lääddas).

Jeäʹnnvuõtt-teäʹǧǧ

Jeäʹnn vuäitt pääʹcced jeäʹnnluõvâsvuõʹtte ääiʹjmõsân nuʹtt 8 neäʹttel ouddâl laʹsǩǩuum šõddeemääiʹj. Takainalla jeäʹnn pääcc jeäʹnnluõvâsvuõʹtte kuuitâǥ nuʹtt määnpââʹj ouddâl laʹsǩǩuum ääiʹj.

Jeäʹnnluõvâsvuõđâst jeäʹnn vuäǯǯ jeäʹnnvuõtt-tieʹǧǧ. Tõn määuʹset 105 arggpeiʹvved leʹbe nuʹtt 4 määnpââʹj.

Looǥǥ lââʹzz jeäʹnnvuõtt-tieʹǧǧ ooccmest (lääddas).

Ooʒʒ 2 määnpââʹj ouddâl

Ooʒʒ jeäʹnnvuõtt-tieʹǧǧ mââimõõzzâst 2 määnpââʹj ouddâl laʹsǩǩuum šõddeemääiʹj. Tääʹrǩest tuu tuâjjuʹvddjest ouddâl ooccâm, vuäǯǯak-a jeäʹnnluõvâsvuõđ ääiʹjest pääʹlǩ. Muuʹšt iʹlmmted tuâjjuʹvddja jeäʹnnluõvâsvuõđâst 2 määnpââʹj ouddâl luõvâsvuõđ alttummuž.

Spesiaaljeäʹnnvuõtt-teäʹǧǧ

Jõs jooudak tuâjstad kumccõõzz, kemiaalʼlaž aunnsi leʹbe pâššneei kõõv vaaiktõõzz vuâlla, vuäitak pääʹcced meädda tuâjast tâʹlles, ko vuârddmõš lij tuõttum. Näkam vueʹjjest vuäǯǯak spesiaaljeäʹnnvuõtt-tieʹǧǧ.

Looǥǥ lââʹzz spesiaaljeäʹnnvuõtt-tieʹǧǧ ooccmest (lääddas).

Looǥǥ lââʹzz