Päärnaž šõddmen

Jõs tiʹjjid lij šõddmen siõmâž, vääʹld vuõššân õhttvuõđ vuäpstõʹǩǩe. Ǥu vueʹrddempââʹjj lij õuddnam, vuäitak ooccâd Kela tuärjjõõzzid, mâte jeäʹnnveäʹǩǩvuõđ. Kelast vuäǯǯ še päärnažlââʹzz, Kela-koort da jeeʹresnallšem tuärjjõõzzid päärna håiddmõʹšše.

Vuäpstõk kääzzkâstt siõʹme vuõʹrddjid da päärnažpiârrjid

Jõs leäk siõʹme årra, vääʹld õhttvuõđ dommkåddad jeäʹnnvuõttvuäpstõʹǩǩe. Jeäʹnnvuõttvuäpstõõǥǥ kääzzkõõzz lie määuʹsteeʹm. Vuäpstõõǥǥâst piâr vuäǯǯ vuäʹppõõzzid vueʹrddempââʹj da šõddeem vääras. Lââʹssen vuäpstõõǥǥâst seuʹrrjet jieʹnn da vuõzz tiõrvâsvuõđ.

Jeäʹnn âlgg jieʹlled vuäpstõõǥǥâst täʹrǩstummšest vueʹrddempââʹj aalǥâst, mââimõsân 18. vueʹrddemneäʹttlest. Täʹrǩstummšest piâr vuäǯǯ vueʹrddemtuõđštõõzz. Taarbšak tuõđštõõzz, ko ooʒʒak Kelast tuärjjõõzz.

Jeäʹnnveäʹǩǩvuõtt leʹbe jeäʹnnvuõttpaʹǩǩõs leʹbe teäʹǧǧsumm

Vuäitak ooccâd jeäʹnnveäʹǩǩvuõđ, ko vueʹrddempââʹjj lij pešttam 5 määnpââʹj. Vuäitak vaʹlljeed jeäʹnnvuõttpaʹǩǩõõzz leʹbe 170 euʹrred. Jeäʹnnvuõttpaʹǩǩõõzzâst lie håiddtarbbâz da pihttâz õmmǥiʹžže.

Jeäʹnnvuõttpaʹǩǩõõzz vuõssǩeʹrjj

Sääʹmǩiõllsa vuõssǩeeʹrj tiʹllʼjet Kelast da tõk pååʹštʼtet äʹššnekka jeeʹrab. Sääʹmǩiõllsaž vuõssǩiiʹrjid vuäitt tiʹllʼjed eeʹjj 2022 aalǥâst vueʹljeeʼl. Tiʹllʼjõõzz vuäitt tuejjeed Kela sääʹmǩiõllsiʹžže teʹlfon- leʹbe ougglõskääzzkõʹsse leʹbe vuõltteeʹl neʹttpååʹšt addrõʹsse saame@kela.fi.

Iiʹjjin 2020 da 2021 jeäʹnnvuõttpaʹǩǩõõzz vuäǯǯam vueiʹtte tiʹllʼjed sääʹmkiõllsa vuõssǩeeʹrj čoʹrstõõǥǥlânji še mâʹŋŋlakast.

Päärnažlââʹss

Kela mähss juõʹǩǩ päärnast päärnažlââʹzz. Päärnažlââʹzz määuʹset takainalla jeänna, ečča leʹbe jeeʹres huõlteeja. Mähssmõš juätkkai tõn määnpââʹj loʹppe, kuäʹss päärnaž teâudd 17 eeʹǩǩed.

Päärnažlââʹzz määuʹset päärnai meäʹr mieʹldd:

  • õõutâst päärnast nuʹtt 95 euʹrred määnpââʹjest
  • kueiʹtest päärnast nuʹtt 200 euʹrred määnpââʹjest
  • kooumâst päärnast nuʹtt 334 euʹrred määnpââʹjest
  • neelljast päärnast nuʹtt 497 euʹrred määnpââʹjest
  • viiđâst päärnast nuʹtt 679 euʹrred määnpââʹjest.

Õhttujeäʹlteei vuäǯǯ pââjõõzz, kååʹtt lij juõʹǩǩ päärnast nuʹtt 63 euʹrred määnpââʹjest. Päärnažlââʹzzest jeät mahssu piiđ.

Muuʹšt ooccâd päärnažlââʹzz. Vuäitak ooccâd päärnažlââʹzz juʹn ouddâl siõʹme šõddmõõžž leʹbe siõʹme šõddmõõžž mâŋŋa.

Kela-kortt

Ko päärnaž šâdd Lääʹddjânnmest, tõʹst mâânn teâtt puõccipõõrtâst narodrekisteera da toʹben Kelaaʹje. Päärnaž vuäǯǯ persoontiõtt.

Ko päärnaž lij vuäǯǯam nõõm, Kela vuõlttad domoi Kela-koort leʹbe puõccâmååsktõskoort.

 

Ooʒʒ 2 määnpââʹj ouddâl

Ooʒʒ jeäʹnnvuõtt-tieʹǧǧ mââimõõzzâst 2 määnpââʹj ouddâl laʹsǩǩuum šõddeemääiʹj. Tääʹrǩest tuu tuâjjuʹvddjest ouddâl ooccâm, vuäǯǯak-a jeäʹnnluõvâsvuõđ ääiʹjest pääʹlǩ. Muuʹšt iʹlmmted tuâjjuʹvddja jeäʹnnluõvâsvuõđâst 2 määnpââʹj ouddâl luõvâsvuõđ alttummuž.

Spesiaalvueʹrddempââʹjjteäʹǧǧ

Jõs tauddõõvak tuâjjpääiʹǩest kumccõʹsse, kemiallaš aunnstõõzzid leʹbe pâššneei kõʹppe, vuäitak kuâđđjed meädda tuâjast tâʹlles, ǥu vuârdak siõʹme. Näkam vueʹjjest vuäǯǯak spesiaalvueʹrddempââʹjjtieʹǧǧ.

Looǥǥ lââʹzz spesiaaljeäʹnnvuõtt-tieʹǧǧ ooccmest (lääddas).

Looǥǥ lââʹzz