Ersättning för företagshälsovårdstjänster som ges på distans och telefonsamtal inom företagshälsovården | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ersättning av kostnader för  distanstjänster och telefonsamtal inom företagshälsovården

Förebyggande företagshälsovårdstjänster (EK I) samt sjukvårds- och andra hälsovårdstjänster (EK II) som ges i form av distanstjänster berättigar till företagshälsovårdsersättning. Ett undantag är besök på arbetsplatsen i anslutning till en arbetsplatsutredning, som i första hand måste göras i form av ett fysiskt besök på arbetsplatsen.

Distanstjänster som berättigar till ersättning

Förebyggande företagshälsovårdstjänster (EK I) som ges på distans berättigar till ersättning på samma sätt som traditionella företagshälsovårdstjänster. Förebyggande företagshälsovårdstjänster som ges på distans kan i första hand genomföras genom överföring av text, ljud eller bilder eller med hjälp av en videokontakt.

Distanstjänster som berättigar till ersättning för företagshälsovård är:

  • möten och övrig kontakt som behövs för att göra upp och justera verksamhetsplanen för företagshälsovården
  • hälsoundersökning som inte kräver fysisk undersökning av patienten, provtagning eller testning (användning av en videokontakt är ett villkor)
  • individuell handledning och rådgivning
  • handledning och rådgivning för grupper
  • specialistläkarkonsultationer för att utreda arbetsförmågan samt möjligheterna till vård och rehabilitering
  • företagshälsovårdsmöten (användning av ljud eller video är ett villkor)
  • deltagande i arbetarskyddskommissionens möten samt uppföljning av företagshälsovårdsverksamheten och utvärdering av dess effekter.

Besök på arbetsplatsen i anslutning till en grundläggande utredning eller riktad arbetsplatsutredning är i princip fysiska. Läs mer om arbetsplatsutredningar (Arbetsgivare).

Tjänster som tillhandahålls via en distansförbindelse (distansmottagning) kan ersättas som kostnader för sjukvård och annan hälsovård inom företagshälsovården (EK II). Det är här fråga om distansmottagning som är jämförbar med ett traditionellt sjukvårdsbesök.

Vårdanvisningar och råd som getts per telefon, e-post eller chatt

Som företagshälsovård ersätts kostnader som uppkommer när en yrkesutbildad person inom företagshälsovården (företagsläkare, företagshälsovårdare eller företagsfysioterapeut) eller en sakkunnig (företagspsykolog eller specialistläkare) ger patienten vårdanvisningar och råd per telefon, per e-post eller via chatt (EK I och EK II).

I ersättningsklass II ersätts också de vårdanvisningar och råd som getts per telefon, e-post eller chatt av den namngivna allmänläkaren inom företagshälsovården. I verksamheten ska man ändå beakta rekommendationen om att företagshälsovårdstjänsterna ska ordnas så att samma yrkesutbildade personer inom företagshälsovården sköter såväl den förebyggande företagshälsovården som sjukvården (se Handbok för tillämpning av lagen om företagshälsovård 2004:13 (pdf)).

Villkor för ersättning av företagshälsovårdstjänster som ges på distans

Ersättning för företagshälsovård kan betalas för företagshälsovårdstjänster som ges på distans om tjänsterna tillhandahålls i enlighet med den anvisning som utarbetats i samarbete mellan Social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Arbetshälsoinstitutet och FPA (stm.fi, pdf).

Också de övriga villkoren för ersättning av företagshälsovård ska uppfyllas. Se även

Av mottagningsbesök som under en och samma dag görs hos en och samma yrkesutbildade person eller sakkunniga inom företagshälsovården ersätts endast ett besök. I undantagsfall och av särskilt motiverade skäl kan också ett andra besök ersättas.

En yrkesutbildad person eller sakkunnig inom företagshälsovården bedömer från fall till fall om en tjänst lämpar sig som distanstjänst med hänsyn till god företagshälsovårdspraxis och yrkesetiska principer. Kunder som så önskar ska ges möjlighet att komma till traditionell mottagning.

För att distanstjänster och telefonsamtal ska kunna ersättas förutsätts alltid att de sakkunnigas verksamhet grundar sig på ett behov som konstaterats av en yrkesutbildad person inom företagshälsovården.

Separata koder för distanstjänsterna

För ersättning krävs också att det lämnas uppgifter om distanstjänsterna (uppgifter om verksamheten och kostnaderna). För detta ändamål ska serviceproducenten ha separata koder för distanstjänsterna i sitt datasystem och i prislistan.

Ansöka om ersättning

Distanstjänster samt vårdanvisningar och råd som getts per telefon, post eller chatt antecknas i ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader i de punkter som är avsedda för distanstjänster.

I fråga om vårdanvisningar och råd som har getts per telefon, e-post eller chatt antecknas endast kostnaderna i ansökan om ersättning. Uppgift om verksamheten uppkommer inte eftersom patienten inte har besökt en mottagning eller en därmed jämförbar distansmottagning.

Läs mer

Senast ändrad 15.1.2024