Allmänna avgifter eller grundavgifter | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Kostnader som inkluderas i allmänna avgifter eller grundavgifter

FPA kan ersätta allmänna avgifter eller grundavgifter som serviceproducenter tar ut av arbetsgivare och företagare.

Allmänna avgifter eller grundavgifter ersätts om

 • de till sitt innehåll motsvarar godtagbara anläggnings- och driftskostnader
 • de uppkommer på grund av verksamhet eller undersökningar som utförs av andra än yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården.

Sådana kostnader kan uppstå av följande uppgifter som utförs av kontors- och städpersonal och av den assisterande personalen inom företagshälsovården:

 • tidsbokning
 • postning
 • telefonsamtal
 • kontorsarbete
 • städning och andra motsvarande uppgifter.

Allmänna avgifter eller grundavgifter behöver inte tas ut separat

En producent av företagshälsovård behöver inte ta ut en allmän avgift eller grundavgift separat eftersom serviceproducenten kan inkludera kostnader för den verksamhet som utförs av kontors- och städpersonal och av den assisterande personalen inom företagshälsovården i de avgifter och arvoden som tas ut för de yrkesutbildade personernas och de sakkunnigas verksamhet eller undersökningar.

Om serviceproducenten tar ut en allmän avgift eller en grundavgift får det i den inte inkluderas kostnader som uppkommit av verksamhet som utförts av yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården.

I den allmänna avgiften eller grundavgiften beaktas dessutom endast den andel av den assisterande personalens arbetsinsats som hänför sig till företagshälsovårdsverksamheten.

De här kostnaderna godkänner FPA

Serviceproducenten kan ta ut allmänna avgifter eller grundavgifter för följande kostnader för kontorspersonal, städpersonal och assisterande personal:

 • kostnader för anskaffning och utbyte av utrustning, inventarier och datasystem
 • kostnader för service och underhåll av utrustning, inventarier och datasystem
 • lönekostnader och obligatoriska lönebikostnader
 • kostnader för lokaler och kontor, facklitteratur, fortbildning, undersöknings- och vårdutrustning, arbetskläder och tvätterikostnader.

Kostnader som inte ersätts

Kostnader som inte ersätts är kostnader som t.ex. hänför sig till

 • att göra upp avtal om företagshälsovård
 • att fylla i ersättningsansökan
 • hanteringen av serviceproducentens kundrelationer, såsom extranättjänster.

Avgifter som tas ut på förhand eller utan verksamhet

Enbart allmänna avgifter och grundavgifter eller allmänna avgifter och grundavgifter som tagits ut på förhand ersätts inte som företagshälsovård. 

En förutsättning för ersättning är att den som söker ersättning utöver allmänna avgifter eller grundavgifter har orsakats kostnader för företagshälsovårdstjänster eller kostnader för ordnande av beredskap för första hjälpen under den räkenskapsperiod eller det kalenderår som ansökan gäller.  
 

Hur avgifterna meddelas i ersättningsansökan

Allmänna avgifter eller grundavgifter ska anges under ”Andra driftskostnader” i ersättningsansökan. Kostnaderna ska anges i ansökan på det sätt som serviceproducenten och arbetsgivaren har kommit överens om. I regel fördelas avgifterna på ersättningsklasserna i proportion till den verksamhet som genomförts. Avgiften kan inte fördelas om det avtal som gjorts upp om ordnande av företagshälsovårdstjänster endast gäller ersättningsklass I.

Om den allmänna avgift eller grundavgift som anges i ersättningsansökan är stor kan FPA begära en noggrannare utredning över de kostnader som ingår i den.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?