Utlämnande av kundens uppgifter till samarbetspartner | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Utlämnande av kundens uppgifter till samarbetspartner

Uppgifterna om FPA:s kunder och deras förmåner är sekretessbelagda. FPA kan lämna ut uppgifter om en kund endast

  • till kunden själv
  • om kunden gett FPA sitt samtycke, till någon annan aktör
  • om det finns en laglig grund, till någon annan aktör.

Om du har en lagstadgad rätt att få uppgifter kan du kontrollera uppgifter i förmånsdatatjänsten Kelmu eller i inkomstregistret. Läs mer om förmånsdatatjänsten Kelmu.

Om du ringer FPA och begär sekretessbelagda uppgifter om din kund ska du motivera din begäran eller be din kund ge FPA sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut.

Kundens samtycke till utlämnande av uppgifter

FPA kan lämna ut uppgifter till sina samarbetspartner med samtycke av kunden. Kunden kan ge ett muntligt eller skriftligt samtycke till att FPA lämnar ut uppgifter om hen.

Kunden kan ge sitt muntliga samtycke per telefon eller i samband med ett besök, men endast för ett enskilt ärende. 

Ett skriftligt samtycke behövs när utredningen av kundens situation kräver ett längre samarbete mellan olika myndigheter och när det är nödvändigt att utreda vilka förmåner och tjänster kunden har rätt till. Av samtycket ska det tydligt framgå för vilket syfte det ges. 

Allmän samtyckesblankett Y 100r

Kunden kan ge sitt samtycke på den allmänna samtyckesblanketten Y 100r. Läs först igenom ifyllningsanvisningarna för blanketten (anvisningen på svenska publiceras senare).

Gör så här när du ber om kundens samtycke

Kunden kan när som helst återkalla, begränsa, ändra eller komplettera sitt samtycke. Meddela eventuella ändringar till alla berörda aktörer. 

Om kunden vill återkalla sitt samtycke ska du meddela FPA detta via skyddad e-post. Om kunden vill begränsa, ändra eller komplettera sitt samtycke ska du be kunden fylla i blanketten på nytt. När du skickar ett nytt samtycke till FPA, ersätts det gamla samtycket med det nya. 

Meddela återkallandet eller skicka det nya samtycket till FPA via skyddad e-post till suostumukset@kela.fi.

Samtyckesblanketten på andra språk

På lag grundad rätt att få uppgifter

Bestämmelser om behandlingen av personuppgifter finns i EU:s dataskyddsförordning och i dataskyddslagen. Bestämmelser om rätten att ta del av sekretessbelagda uppgifter finns i offentlighetslagen och i speciallagstiftning. 

Rätten att få uppgifter har fastställts separat i varje enskild speciallag, till exempel i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården och i lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen. I varje lag fastställts också de grunder utifrån vilka rätten att få uppgifter bedöms, och rätten kan variera beroende på situationen. 

Nedan beskrivs aktörer som ofta begär uppgifter om sina kunder av FPA. 

Hyresvärdens begäran om uppgifter

Hyresgästen kan befullmäktiga FPA att betala förmånen direkt till hyresvärden. Hyresgästen kan också när som helst återta fullmakten. FPA betalar inte förmånen till hyresvärden utifrån en särskild anteckning i hyresavtalet.

I regel behöver hyresgästen ge sitt samtycke till FPA för att hyresvärden ska få uppgifter om personen. Utan personens samtycke kan FPA inte informera hyresvärden

  • om personen i fråga har ansökt om eller blivit beviljad en förmån från FPA
  • om beloppet av en eventuell förmån
  • varför en förmån inte har betalats ut
  • huruvida en förmån betalas ut i fortsättningen.

FPA kan informera hyresvärden om att personen själv väljer om förmånen ska betalas till hyresvärden eller till personens eget konto.

Utan personens samtycke kan FPA informera hyresvärden endast om förmåner som redan betalats till hyresvärden.

Hyresvärden kan be FPA betala hyresgästens förmåner till sig om hyresgästen försummar att betala hyran. Hyresvärden kan framställa en begäran om att

  • bostadsbidrag ska betalas till hyresvärden när hyresbetalningen har försummats under minst två på varandra följande månader
  • utkomststöd ska betalas till hyresvärden när hyresbetalningen har försummats för en månad.

Hyresvärden kan begära en överföring av betalningen skriftligt eller per telefon genom att ringa FPA:s servicenummer för myndigheter. FPA kontaktar hyresgästen innan betalningen överförs till hyresvärden. Överföringen av betalningen tar 1–2 månader.

Läkares begäran om uppgifter

Utan patientens samtycke kan FPA inte berätta för läkaren om patienten har ansökt om eller blivit beviljad en förmån från FPA eller om han eller hon behöver läkarutlåtandet för någon förmån.

Utan patientens samtycke kan FPA dock informera och bekräfta för läkaren att det läkarutlåtande som läkaren skickat har anlänt till FPA.

För allmänna frågor om FPA-förmåner har FPA ett servicenummer för läkare. På numret svarar FPA:s sakkunnigläkare på frågor från läkare.

Begäran om uppgifter från familjevårdare och vid vård utom hemmet

FPA kan inte ge familjevårdaren eller den som har hand om barnet sekretessbelagda uppgifter om barnet. Vårdaren kan få uppgifter om barnets angelägenheter av den ansvariga socialarbetaren. Socialarbetaren ansvarar för att familjevårdaren får de uppgifter om barnets angelägenheter som är nödvändiga för att vårdaren ska kunna sköta sin uppgift.

Med det kommunala organets samtycke kan FPA emellertid betala vissa av barnets förmåner till familjevårdaren eller fosterföräldern.

Sjukhusets socialarbetare gör begäran om information

FPA kan inte lämna ut sekretessbelagda uppgifter till sjukhusets socialarbetare utan kundens samtycke.

I nuläget har kommunen kunnat överföra ansvaret för ordnandet av socialservice till en samkommun, varvid socialarbetare vid sjukhus i vissa fall har haft rätt att få uppgifter. Rätten att få uppgifter när det gäller socialarbetare vid sjukhus inom välfärdsområdena avgörs av om de arbetar inom hälso- och sjukvården eller inom socialvården.

FPA utreder rätten att få uppgifter innan sekretessbelagda uppgifter lämnas ut. Om FPA behöver kundens samtycke för att lämna ut uppgifterna kan kunden ge sitt samtycke muntligt under en servicesituation eller skriftligen till FPA.

Mottagningscentralens begäran om uppgifter

Arbetstagare på en mottagningscentral har en lagstadgad rätt att få nödvändiga uppgifter om vilka FPA-förmåner klienten får om förmånerna kan påverka rätten hos klienten att få mottagnings- och brukspenning. Rätten att få uppgifter baserar sig på lagen om behandling av personuppgifter inom migrationstjänster. Handläggare på mottagningscentralen kan kontrollera uppgifter i FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu. Övriga arbetstagare på mottagningscentralen kan ringa FPA:s myndighetslinje.

Senast ändrad 29.5.2024