Anvisningar för läkare om förskrivningen av läkemedel | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Läkemedelsförskrivning

När du förskriver läkemedel ska du ägna särskild uppmärksamhet åt priset och de kliniska effekter som kan uppnås med kostnaderna för behandlingen. Skriv i första hand ut hela förpackningar av läkemedlet eller den totala mängden. Ange den aktuella doseringsanvisningen klart och tydligt på receptet.

Ett recept är i regel giltigt 2 år från förskrivningsdatumet.

Vid valet av läkemedel ska du fästa särskild uppmärksamhet vid priset och vid de kliniska effekter som kan uppnås med behandlingskostnaderna.

Börja medicinering som är avsedd för långvarig behandling med en liten förpackning om sådana finns att tillgå. Om läkemedlet visar sig vara lämpligt för patienten ska du i fortsättningen förskriva det i ekonomiska förpackningsstorlekar. Du kan kontrollera läkemedlets pris i FPA:s söktjänst för läkemedel. Gå till söktjänsten för läkemedel.

Läs mer

Apoteket byter ut det läkemedel som förskrivits på receptet mot ett billigare utbytbart läkemedelspreparat om patienten inte har motsatt sig eller läkaren förbjudit utbyte.

Du kan förbjuda utbyte av medicinska eller terapeutiska skäl. Anteckna förbudet om utbyte på receptet och motivera för patienten varför du förbjudit utbyte. 

Antiepileptika och utbytbarhet

Epilepsiläkemedlen (ATC-klass N03) ingår i systemet med läkemedelsutbyte men de är inte utbytbara vid behandling av epilepsi.

Då du förskriver epilepsiläkemedel för behandling av epilepsi ska du alltid anteckna läkemedlets användningsändamål, förbud mot utbyte av läkemedlet, eller både och, på receptet.

Då du förskriver epilepsiläkemedel för annat än behandling av epilepsi ska du alltid anteckna läkemedlets användningsändamål på receptet.

Läs mer

Ange den aktuella doseringsanvisningen klart och tydligt på receptet.

Utifrån doseringsanvisningen på receptet räknar apoteket ut

 • den maximala läkemedelsmängd som kan ersättas på en och samma gång för patienten
 • den tidpunkt då patienten kan köpa följande läkemedelssats med ersättning.

Om det i fråga om din patient är medicinskt motiverat att använda en större dos än vad som anges i den godkända produktresumén ska du anteckna ”Sic” på receptet. Om anteckningen saknas kommer apoteket att kontakta dig. Apoteket kan inte lämna ut läkemedlet innan det har fått din bekräftelse på att doseringsanvisningen stämmer.

Anteckna ”Sic” också när förskrivningen av läkemedel på något annat sätt avviker från allmänt accepterad vårdpraxis.

Skriv i första hand ut hela förpackningar av ett läkemedel (till exempel 5 x 100 tabletter) eller den totala mängden (till exempel 500 tabletter).

I undantagsfall kan du förskriva läkemedlet för behandlingstiden (till exempel läkemedel för två år) om det är ändamålsenligt med tanke på behandlingen. Till exempel skrivs recept som expedieras dosdispenserade i första hand ut för en bestämd tid.

Om du förskriver läkemedel för behandlingstiden räknar apoteket utifrån doseringsanvisningen på receptet ut den totala läkemedelsmängden första gången receptet expedieras. Om den tid för läkemedelsbehandlingen som antecknats på receptet lämnar rum för tolkning kontaktar apoteket dig före expedieringen för att reda ut ärendet.

Observera att det att ett läkemedel förskrivits för behandlingstiden inte påverkar receptets giltighetstid. Om du till exempel antecknar ”läkemedel för ett år” som den totala läkemedelsmängden kan man med receptet ta ut läkemedelsmängden för ett år så länge receptet är giltigt, det vill säga under två år. Se också punkten Receptets giltighetstid.

Klozapinpreparat

Du kan på en och samma gång förskriva klozapinpreparat i en mängd som motsvarar högst en månads behandling, det vill säga för tiden mellan två blodkontroller.

Läs mer

Ett recept är i regel giltigt 2 år från förskrivningsdatumet.

Recept som gäller följande läkemedel är dock giltiga högst 1 år:

 • läkemedel som huvudsakligen inverkar på det centrala nervsystemet, det vill säga HCI-läkemedel
 • narkotiska läkemedel
 • patientspecifika specialtillståndspreparat
 • biologiska läkemedel och biosimilarer
 • läkemedelsblandningar som tillverkats på apotek och som innehåller ett HCI-läkemedel, narkotiskt läkemedel, specialtillståndspreparat, biologiskt läkemedel eller en biosimilar.

Du kan vid behov förkorta giltighetstiden för vilket recept som helst genom att anteckna den sista giltighetsdagen i det fält som är avsett för detta.

Läkemedel kan förskrivas av

 • läkare
 • tandläkare
 • sjukskötare eller hälsovårdare eller barnmorska som är legitimerad som sjukskötare (begränsad förskrivningsrätt)
 • optiker (pro auctore)
 • munhygienist (pro auctore).

Läs mer

 

Förskrivning av biologiska läkemedel och tillsyn över förskrivningen

I anknytning till förskrivningen av biologiska läkemedel finns det två aspekter som man måste beakta: skyldigheten att förskriva det förmånligaste biologiska preparatet och utbyte av biologiska läkemedel på apoteket. I detta sammanhang avses med biologiska läkemedel både ursprungliga biologiska läkemedel och biosimilarer.  

När du förskriver ett biologiskt läkemedel till en patient måste du förskriva det preparat som vid den tidpunkt då du förskriver preparatet har det förmånligaste minutförsäljningspriset av sinsemellan jämförbara alternativa preparat. Du kan förskriva den förpackningsstorlek som är mest ändamålsenlig med tanke på behandlingen, men av preparat med samma förpackningsstorlek ska du välja det som har det förmånligaste minutförsäljningspriset. 

Välj det preparat som är förmånligast, även om prisskillnaden är liten. Förskriv alltid det förmånligaste preparatet då du inleder en läkemedelsbehandling eller fortsätter med en läkemedelsbehandling.

Exempel

Om du förskriver ett preparat med förpackningsstorleken 6 x 0,4 ml (penna), ska du jämföra alla preparat med samma förpackningsstorlek 6 x 0,4 ml (penna) sinsemellan och välja det som är förmånligast.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) har gjort upp en klassificering av sinsemellan jämförbara och alternativa biologiska läkemedelspreparat. Du ser preparaten grupperade i patientdatasystemet om det system som du använder har uppdaterats med Fimeas klassificering.

Läkemedlens priser ändras inte dagligen. Läkemedelsföretagen kan ändra priserna två gånger i månaden. Priserna uppdateras i Läkemedelsdatabasen den 1 och den 15 dagen i månaden.

Skyldigheten att förskriva det förmånligaste biologiska läkemedlet överfördes 1.1.2023 från social- och hälsovårdsministeriets förordning till lagen om elektroniska recept (61/2007). Skyldigheten gäller alla läkare och patientgrupper.

Du kan förskriva ett annat biologiskt preparat än det förmånligaste endast om det finns en medicinsk eller terapeutisk grund för detta när det gäller patienten i fråga. I dessa fall ska du tydligt och specificerat anteckna grunden i det fält på receptet som är avsett för motiveringar. Motiveringen ska inte innehålla detaljerade patientuppgifter.

Läkaren måste självständigt och från fall till fall bedöma om det finns en grund. Till exempel följande är inte tillräckliga grunder:

 • patientens önskemål eller åsikt
 • behandlingen har inletts med ett visst biologiskt preparat
 • läkaren har för vana eller föredrar att förskriva ett visst biologiskt preparat
 • patienten är van vid eller föredrar ett visst biologiskt preparat för att det är känt eller för att patienten har getts handledning i användningen av en administreringsenhet eller patienten har erfarenhet av att använda preparatet.

En verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården ska se till att de läkare som är anställda vid eller företrädare för verksamhetsenheten har tillgång till de datasystem som behövs för att fullgöra skyldigheten gällande förskrivningen av biologiska läkemedel. Motsvarande skyldighet gäller läkare som arbetar som självständiga yrkesutövare. Att ha ett patientdatasystem som visar de jämförbara biologiska läkemedel som klassificerats av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) och de aktuella priserna för dem är det bästa sättet att stödja fullgörandet av skyldigheten.

Om det patientdatasystem som används vid din verksamhetsenhet inte ger ett tillräckligt stöd för att skyldigheten ska kunna fullgöras ska du i första hand ta kontakt med din arbetsgivare. 

Om den hälso- och sjukvårdsenhet som är en läkares arbetsgivare eller uppdragsgivare eller en läkare som arbetar som självständig yrkesutövare använder ett system som inte uppfyller lagens krav kan FPA anmäla saken

 • till det regionförvaltningsverk som är det behöriga regionförvaltningsverket för läkaren och hälso- och sjukvårdsenheten 
 • till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) när det gäller datasystemet.

FPA ger anvisningar för och övervakar förskrivningen av biologiska läkemedel. Vid övervakningen används receptuppgifter som lagrats i Receptcentret och den klassificering av sinsemellan jämförbara och alternativa biologiska läkemedelspreparat som har gjorts upp av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). Styrningen och övervakningen av förskrivningen av biologiska läkemedel grundar sig på lagen om elektroniska recept (61/2007).

Om en läkare inte har förskrivit det förmånligaste biologiska preparatet eller angett en medicinsk eller terapeutisk grund för att ett dyrare preparat förskrivs kan FPA

 • göra läkaren uppmärksam på att verksamheten ska ordnas på behörigt sätt
 • ge läkaren en anmärkning
 • ålägga läkaren att åtgärda sin verksamhet
 • förena åläggandet med vite för bättre effekt.

FPA ger läkare anvisningar för lagenlig verksamhet till exempel genom att skicka styrningsbrev. Ett åläggande som förenats med vite tar man till först i sista hand. Då FPA överväger vitesbeloppet måste FPA enligt viteslagen (1113/1990) ta till exempel åläggandets art och omfattning och läkarens betalningsförmåga i beaktande.

Om du har frågor om övervakningen av förskrivningen av biologiska läkemedel kan du skicka ett meddelande till adressen laakevalvonta@kela.fi. 

Verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och självständiga yrkesutövare ska enligt lagen också själva övervaka att skyldigheten gällande förskrivningen av biologiska läkemedel fullföljs och att läkarna har tillgång till datasystem som stödjer denna skyldighet. Om lagen inte efterföljs måste man utan dröjsmål åtgärda brister i verksamheten. Egenkontrollen ska utföras regelbundet, och basera sig på en plan för egenkontroll. Planen ska hållas uppdaterad och framlagd för personalen. 

I anknytning till förskrivningen av biologiska läkemedel finns det två aspekter som man måste beakta:

 • skyldigheten att förskriva det förmånligaste biologiska preparatet
 • utbyte av biologiska läkemedel på apoteket.

Förfarandet med utbyte av biologiska läkemedel utvidgas stegvis från 1.4.2024. Utbytet gäller inte

 • patienter under 18 år
 • insulin med kortvarig verkan.

Läkarens skyldighet att förskriva det förmånligaste biologiska läkemedlet upphör inte genom utbyte av läkemedel. Skyldigheten gäller fortsättningsvis alla läkare och patientgrupper.

Om du förbjuder utbyte av ett biologiskt läkemedel på apoteket ska du anteckna förbudet i receptet. Om det är fråga om något annat än det förmånligaste biologiska preparatet ska du i det fält på receptet som är avsett för detta också anteckna den individuella medicinska eller terapeutiska grund som är aktuell i patientens fall.    

Recept som gäller biologiska läkemedel gäller ett år.

När en datasystemsversion som stödjer förskrivning av biologiska läkemedel har börjat användas i patientdatasystemet, begränsar systemet automatiskt giltighetstiden för recept på biologiska läkemedel till högst ett år. Om man inte har börjat använda en datasystemsversion som stödjer förskrivning av biologiska läkemedel i patientdatasystemet, ska du separat anteckna den rätta giltighetstiden i receptet.

Senast ändrad 20.6.2024