Anvisningar för läkare om läkemedelsersättningar | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Anvisningar för läkare

Patienten får i regel ersättningen för sitt läkemedelsinköp på apoteket om läkemedlet omfattas av ersättningssystemet och det är ordinerat på recept för behandling av sjukdom. Ersättning betalas när hela den kalenderårsvisa initialsjälvrisken på 50 euro har betalats.

Ett läkemedel omfattas av ersättningssystemet om den ersättningsstatus som fastställts för det gäller. Ersättningsstatus fastställs av läkemedelsprisnämnden (Hila). Ansökan om ersättningsstatus görs i regel av ett läkemedelsföretag.

Söktjänst för läkemedel

I FPA:s söktjänst för läkemedel finns information om pris och ersättningsstatus för läkemedel samt om sinsemellan utbytbara läkemedelspreparat.

Gå till söktjänsten för läkemedel

Nedan finns anvisningar om läkemedel och läkemedelsersättningar. Se även anvisningarna om hur man skriver läkarutlåtande B för rätt till ersättning för ett läkemedel eller kliniskt näringspreparat.

När du ordinerar kunden ett läkemedel kan du kontrollera rätten till ersättning för det till exempel i FPA:s söktjänst för läkemedel. Gå till söktjänsten för läkemedel.

Ett läkemedel är grundersättningsgillt om den grundersättningsstatus som fastställts för det gäller. Ersättningsstatus fastställs av läkemedelsprisnämnden (Hila). Grundersättningen är 40 % av läkemedlets pris eller av referenspriset.

De flesta läkemedlen är grundersättningsgilla utan begränsningar. Hila kan dock begränsa rätten till grundersättning till vissa indikationer. För att patienten ska få grundersättning behöver han eller hon då en ersättningsrätt som FPA beviljat eller en anteckning på receptet som läkaren gjort. Patienten ansöker om rätt till ersättning hos FPA med ett läkarutlåtande B.

Läs mer

När du ordinerar kunden ett läkemedel kan du kontrollera rätten till ersättning för det till exempel i FPA:s söktjänst för läkemedel. Gå till söktjänsten för läkemedel.

Ett läkemedel kan ge rätt till specialersättning om den specialersättningsstatus som fastställts för det gäller. Ersättningsstatus fastställs av läkemedelsprisnämnden (Hila).

Hila kan fastställa specialersättningsstatus för läkemedelspreparat som används vid behandlingen av svåra och långvariga sjukdomar. Sjukdomarna fastställs i en förordning av statsrådet. Hila kan också begränsa rätten till specialersättning för ett läkemedel till att gälla endast en viss form eller svårighetsgrad av en sjukdom.

 • Den lägre specialersättningen är 65 % av läkemedlets pris eller av referenspriset.
 • Den högre specialersättningen är 100 % av läkemedlets pris eller av referenspriset. Patienten betalar dock en självrisk på 4,50 euro för varje läkemedelspreparat.

För att patienten ska kunna få specialersättning behöver han eller hon en ersättningsrättighet som FPA beviljat. Patienten ska ansöka om rätt till ersättning hos FPA med ett läkarutlåtande B utfärdat av läkare. I fråga om vissa läkemedel krävs förutom ersättningsrätt en anteckning som läkaren gjort på receptet.

Läs mer

Vissa begränsat ersättningsgilla läkemedelspreparat är ersättningsgilla utifrån en anteckning på receptet. Anteckningen på receptet kan gälla grundersättning eller specialersättning.

Syftet med anteckningen är att patienten vid kortvarig läkemedelsbehandling får ersättning för ett begränsat ersättningsgillt läkemedel direkt på apoteket.

Gör en anteckning på receptet bara om villkoren för ersättning uppfylls hos patienten. Anteckningen görs under punkten Särskild utredning på receptet.

Det är viktigt att anteckningen på recept blir korrekt när receptet skrivs. Om anteckningen på receptet inte stämmer kommer apoteket eller patienten att kontakta dig. Om man hos läkaren inte kan försäkra sig om att villkoren för ersättning uppfylls får patienten inte ersättning för preparatet.

Skriv anteckningen på receptet exakt i den form som finns angiven på sidan Anteckning på receptet. Kontrollera anteckningarna på receptet och villkoren för ersättning preparatvis.

Läs också meddelandet Det blir lättare att göra receptanteckningar, dvs. särskilda utredningar.

När du ordinerar kunden ett kliniskt näringspreparat kan du kontrollera rätten till ersättning för preparatet till exempel i söktjänsten för läkemedel. Gå till söktjänsten för läkemedel.

Ett kliniskt näringspreparat som ordinerats på recept kan ge rätt till ersättning om den ersättningsstatus som läkemedelsprisnämnden (Hila) fastställt för det gäller. Hila kan fastställa ersättningsstatus för kliniska näringspreparat som används vid behandlingen av svåra sjukdomar. Sjukdomarna fastställs i en förordning av statsrådet.

Ersättningen är 40 eller 65 % av preparatets pris. För att patienten ska kunna få ersättning behöver han eller hon en ersättningsrättighet som FPA beviljat.

Läs mer

En bassalva som ordinerats på recept kan ersättas med 40 % av dess pris om följande villkor uppfylls:

 • den ersättningsstatus som läkemedelsprisnämnden (Hila) fastställt för preparatet gäller
 • salvan har ordinerats för behandling av långvarig hudsjukdom och i punkten Särskild utredning på receptet har antecknats ’långvarig hudsjukdom’.

Anteckningen 'långvarig hudsjukdom' (s.k. ”PIH”-anteckning) görs från 1.5.2022 i punkten Särskild utredning på receptet. Anteckningen görs inte längre i doseringsanvisningen på receptet.

Läs också meddelandet Anteckningen ’långvarig hudsjukdom’ som gäller bassalvor görs från och med 1.5.2022 i punkten Särskild utredning på receptet.

Kostnaderna för medicinskt syre samt kostnaderna för syrgasflaskor och apparater för flytande syrgas som ordinerats på recept ersätts med 40 %.

Läs mer

Ex tempore-preparat som tillverkats på apotek kan i vissa fall ge rätt till grund- eller specialersättning. Rätten till ersättning förutsätter att läkemedlet är ordinerat på recept för behandling av sjukdom. Rätten till ersättning beror bland annat på den läkemedelssubstans som används vid tillredningen.

Läs mer

Du kan i undantagsfall vara tvungen att ordinera patienten ett läkemedel som saknar ett giltigt försäljningstillstånd i Finland. För ett sådant läkemedel måste man ansöka om specialtillstånd hos Fimea.

Läkemedel med specialtillstånd ordineras med ett skriftligt recept. Observera att ett recept på ett läkemedel med specialtillstånd kan vara giltigt i högst ett år från ordinationsdatum. Förutom receptet ska du fylla i en ansökan om specialtillstånd.

Patienten ger apoteket receptet och ansökan om specialtillstånd. Apoteket ansöker om specialtillståndet hos Fimea.

Specialtillståndet av Fimea är receptspecifikt och gäller ett år från dagen för beviljandet. Fimea kan inte bevilja specialtillstånd om ett motsvarande preparat har ett gällande försäljningstillstånd.

Specialtillstånd för viss tid

Fimea kan på eget initiativ bevilja ett läkemedel ett specialtillstånd för viss tid. Då behöver man inte ansöka om specialtillstånd separat. Dessa preparat finns i patientdatasystemet och kan ordineras på samma sätt som preparat som är godkända för försäljning.

Ersättningsstatus för läkemedel med specialtillstånd

Patienten kan ansöka om ersättningsstatus för ett läkemedel med specialtillstånd hos läkemedelsprisnämnden (Hila). Patienten kan också be apoteket att ansöka om ersättningsstatus för sin räkning.

Läs mer

Den patientspecifika dosdispenseringen av läkemedel är en tjänst där ett apotek eller sjukhusapotek expedierar de läkemedel som kunden använder regelbundet uppdelade i dospåsar eller dosetter. Läkemedlen expedieras i regel i satser som motsvarar två veckors behandling. Beslutet om en övergång till dosdispensering fattas i samråd med patienten eller hans eller hennes anhöriga.

Av det dosdispenseringsarvode som apoteket tar ut ersätter FPA 40 %. Ersättningen är högst 1,26 euro per vecka.

FPA ersätter dosdispenseringsarvodet när alla följande villkor uppfylls:

 • patienten har fyllt 75 år
 • patienten använder när dosdispenseringen inleds minst 6 ersättningsgilla läkemedel som lämpar sig för dosdispensering
 • patientens medicinering har kontrollerats i syfte att eliminera onödig och överlappande medicinering och medicinering med oönskade interaktioner
 • övergången till dosdispensering är medicinskt motiverad vid långvarig läkemedelsbehandling
 • du har antecknat ”dosdispensering” på patientens recept.

Dosdispenseringen inleds då du fattar beslut om att patientens läkemedelsbehandling ska omfattas av dosdispensering. Efter beslutet görs en bedömning av patientens behov av medicinering och av medicineringens ändamålsenlighet till exempel i ett multiprofessionellt team.  Efter bedömningen kan färre än 6 sådana ersättningsgilla läkemedel som lämpar sig för dosdispensering finnas kvar. Patienten har emellertid fortfarande rätt till ersättning för dosdispenseringsarvodet.

FPA betalar inte ersättning för dosdispenseringsarvodet om patienten omfattas av läkemedelsdispensering som ordnas av kommunen.

Läs mer

Läkemedel som ges i anslutning till vård inom hälso- och sjukvård som ordnas av välfärdsområdet ingår i vården. Läkemedelskostnaderna ingår i den klientavgift som tas ut av patienten. Om patienten vårdats på poliklinik får läkemedel som givits i samband med vården inte förorsaka extra kostnader.

Läkemedlen ska bekostas av välfärdsområdet i bland annat följande fall:

 • Patienten ges läkemedel på mottagningen i anslutning till vårdhändelsen.
 • Läkaren eller en annan hälso- och sjukvårdsutbildad person under tillsyn av en läkare administrerar läkemedel intravenöst, intraartikulärt eller för in ett implantat subkutant.
 • Det läkemedel som kunden fått kräver uppföljning på poliklinik eller på hälsovårdscentral.

Exempel: Inom den hälso- och sjukvård som ordnas av välfärdsområdet sätts läkemedelspreparatet Mirena in för behandling av sjukdom.

Mirena får sättas in endast av en hälso- och sjukvårdsutbildad person som har erfarenhet av hur man sätter in preparatet eller som har tillräcklig utbildning om hur man sätter in det. Kostnaderna för Mirena ingår i den klientavgift som tas ut av patienten. Patienten ska inte ha några andra kostnader än klientavgiften.

Läs mer

Senast ändrad 11.6.2024