Felavgifter som FPA tar ut av apoteket | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Felavgifter

I vissa situationer där fel har uppdagats kan FPA föreslå att en felavgift uppbärs av apoteket. Om vissa slag av fel återkommande uppdagas i apotekets redovisningar kan FPA föreslå att en påföljdsavgift tas ut.

Felavgift

Förfarandet med felavgift innebär inte att FPA föreslår att uppgifterna om ersättningar för läkemedelsköp rättas, utan apoteket föreslås betala en felavgift. Uttagande av felavgift ändrar inte uppgifterna om ersättning i samband med ett köp eller beloppet av kundens självriskandel. FPA avgör dock separat om kunden har rätt till ersättning.

Felavgiften är 50 €. Apoteket får inte överföra felavgiften på kunden.

Krav på betalning av felavgift ställs i följande fall:

 • Ett läkemedel, ett kliniskt näringspreparat eller en bassalva har expedierats innan nästan hela den tid som föregående sats räcker till för har förflutit.
 • Ett preparat har expedierats
  • i en större mängd än vad som motsvarar 3 månaders behandling eller
  • (i fråga om dyra läkemedel) i en större mängd än vad som motsvarar 1 månads behandling, då patienten har inte något undantagslov från FPA som tillåter expediering av dyra läkemedel i en mängd som överskrider 1 månads behandling.

Påföljdsavgift

FPA kan föreslå att en speciell påföljdsavgift ska tas ut av apoteket.

En påföljdsavgift kan föreslås om apoteket

 • upprepade gånger expedierar läkemedlet för tidigt
 • upprepade gånger expedierar läkemedel i en mängd som överskrider 3 månaders (i fråga om dyra läkemedel: 1 månads) behandling
 • överför felavgiften på kunden.

Apoteket har möjlighet att ge ett skriftligt genmäle inom en viss tid (minst 2 veckor).

Beslut om uttagande av avgiften och avgiftens storlek fattas alltid genom förhandlingar mellan FPA:s juridiska enhet för förmånstjänster och företrädare för apoteket. Ärenden som gäller påföljdsavgift behandlas i enlighet med punkten ”Meningsskiljaktigheter och påföljdsavgift” i Bilaga 1,  Redovisningsförfarande (pdf).

Apoteket betalar den krävda påföljdsavgiften till FPA separat och inom den tid som FPA anger.

Avtalsvite

FPA har rätt att få avtalsvite av ett apotek eller filialapotek i följande situationer:

 • Apoteket eller filialapoteket bryter upprepade gånger mot eller försummar villkoren i avtalen om direktersättningsförfarande eller anvisningar som meddelats med stöd av dem, och korrigerar inte sitt förfarande inom en av FPA angiven rimlig tid
 • Apoteket eller filialapoteket bryter allvarligt mot eller försummar villkoren i avtalen om direktersättningsförfarande eller de anvisningar som meddelats med stöd av dem.

FPA ger apoteket eller filialapoteket en skriftlig anmärkning för överträdelsen eller försummelsen innan avtalsvite föreläggs. Beloppet av avtalsvitet anges i avtalet om direktersättningsförfarande.

Senast ändrad 9.2.2024

Vad tycker du om sidan?