Fel som FPA upptäckt i redovisningen av läkemedelsinköp | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Fel som upptäckts i redovisningen

FPA eller arbetsplatskassan underrättar skriftligen apoteket om brister, fel eller behov av rättelser som upptäckts i de uppgifter om läkemedelsinköp som förmedlats till FPA. Detta sker genom anmärkningar, rättelseförslag eller rättelsemeddelanden.

Anmärkning

FPA sänder apoteket en anmärkning om sådant som apoteket hädanefter måste fästa större vikt vid, men som inte omedelbart leder till rättelse av redovisningsdata. FPA kan också ge anmärkningen per telefon.

Rättelseförslag

FPA sänder ett rättelseförslag (det vill säga hörande av apoteket) när det gäller fel på grund av vilka en framställning om rättelse av apotekets redovisning görs. Beroende på felet föreslår FPA antingen en rättelse av ersättningen eller att apoteket måste betala en felavgift.

FPA kan föreslå en rättelse av ersättningen till exempel i följande fall:

Kontroll av rätten till direktersättning

 • Fel personbeteckning.
 • Felaktigt utbetald direktersättning beror på att uppgifterna inte har kontrollerats i e-tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter. Detta gäller inte störningssituationer. Detta gäller inte situationer då e-tjänsten varit ur funktion.
 • Rätten till ersättning för ett begränsat ersättningsgillt läkemedel eller för ett kliniskt näringspreparat gäller inte.
 • Felaktig anteckning på receptet.

Ersättningsstatus för ett preparat

 • Preparatet är inte ersättningsgillt.
 • Ett läkemedel har expedierats till ett pris som överstiger det pris som beräknats utifrån det fastställda partipriset.

Granskning av receptuppgifter

 • Receptet har inte varit giltigt.
 • Kunden har fått specialersättning utan grund.
 • Vid expedieringen var informationen om att läkemedelsförskrivarens rättigheter inte var i kraft när läkemedlet ordinerades tillgänglig.
 • Preparatet har inte ordinerats för behandling av en sjukdom.
 • En större mängd av preparatet har expedierats än vad som ordinerats i receptet.

Val av ersättningsgillt läkemedel

 • Ett läkemedel har expedierats till ett pris som överstiger referenspriset på grund av "problem med tillgången", även om det inte varit fråga om problem med tillgången på riksnivå.
 • Läkemedlet har bytts ut, trots att läkemedlen inte är sinsemellan utbytbara.

Beroende på felet föreslås antingen en rättelse av ersättningen eller att apoteket måste betala en felavgift.

Apotekets bemötande av rättelseförslaget

Apoteket har möjlighet att bemöta rättelseförslaget exempelvis per telefon eller säker e-post. För att uppgifterna om kundens läkemedelsinköp och självriskbelopp ska vara uppdaterade måste svaret ges så snabbt som möjligt, i synnerhet då apoteket godkänner rättelseförslaget. Bemötandet ska dock ges senast inom den tid som FPA angett. Vid behov kan FPA dessutom begära en skriftlig utredning av apoteket.

I fråga om fel i redovisningen skickar FPA apoteket ett rättelseförslag senast den 12:e dagen månaden efter betalningsmånaden.

FPA kan även senare be om en förklaring till ett fel om felets värde i pengar är över 85 euro eller om det finns skäl att misstänka att felet varit uppsåtligt eller om felet varit återkommande.

Om apoteket inte ger sitt bemötande med anledning av rättelseförslaget, kvitteras rättelsen så att den blir giltig när tiden för hörande har gått ut. Först då uppdateras det självriskbelopp som kunden sammanlagt har betalat. Hos apoteket görs avdraget i enlighet med framställan i samband med följande redovisningsbetalning.

Om apoteket och FPA är oense om rättelsen eller grunderna för felavgiften, behandlas ärendet i enlighet med punkt ”Meningsskiljaktigheter och påföljdsavgift” i Bilaga 1, Redovisningsförfarande (pdf).

Rättelsemeddelande

I fråga om rättelser som görs utan att apoteket hörs får apoteket ett rättelsemeddelande. Det kan t.ex. gälla fel som apoteket självt har upptäckt.

Senast ändrad 9.2.2024

Vad tycker du om sidan?