Så här ansöker du om finansiering | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om finansiering

Du kan ansöka om finansiering för forsknings- eller utvecklingsverksamhet som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar eller sjukförsäkring.

Finansiering kan sökas av aktörer inom den offentliga sektorn, organisationer och serviceproducenter inom rehabilitering. FPA beviljar inte privatpersoner eller enskilda firmor finansiering.

Länkar till innehållet på denna sida:

Ansökningstid

Så här ansöker du om finansiering

Kriterier för beviljande

Temana för ansökan om finansiering 2024

Ansökningstid

Ansökningstiden för finansiering år 2024 går ut 28.3.2024.

Finansiering för utvecklingsverksamhet som avser rehabilitering kan sökas en gång per år. Utöver det kan FPA vid behov ordna riktade ansökningsförfaranden som gäller exempelvis sakkunnigarbete eller forskning inom rehabilitering.

Så här ansöker du om finansiering

1. Läs anvisningarna om hur man ansöker om finansiering för utvecklingsverksamhet som avser rehabilitering.
•    Ansökan om finansiering från FPA för utvecklingsverksamhet enligt 12 § i FRPL, ansökningsguide på finska (pdf).

2. Bifoga följande handlingar till ansökan om finansiering (pdf):

 • en projektplan
 • en utvärderingsplan
 • en fritt formulerad beräkning av den totala budgeten för projektet.

3. Skicka ansökan om finansiering med bilagor inom utsatt tid till adressen kirjaamo@kela.fi. FPA avslår ansökningar som inkommit efter utsatt tid.

4. FPA skickar beslutet per e-post.

Kriterier för beviljande

FPA kan bevilja finansiering för utvecklingsverksamhet som avser rehabilitering, om

 • utvecklingsprojektet medför nytta för FPA samt för samarbetspartner och klienter
 • utvecklingsverksamheten är inriktad på sådana områden inom rehabiliteringen som är viktiga ur ett samhällsperspektiv och som befinner sig i gränslandet mellan olika system
 • resultaten av utvecklingsprojektet är tillgängliga för alla när projektet avslutas
 • projektplanen och kostnadsberäkningen är realistiska
 • projektplanen innehåller en bedömning av hur projektets resultat och de nya verksamhetsmodellerna kan omsättas i praktiken som en del av systemet för rehabiliteringstjänster (t.ex. kommunerna, FPA)

FPA beviljar i regel inte finansiering, om

 • utvecklingsprojektet uppenbart är inriktat på rehabiliteringstjänster som ordnas av någon annan aktör, exempelvis inom den offentliga hälso- och sjukvården
 • det redan finns tillförlitlig information om den rehabilitering som utvecklingsprojektet erbjuder vad gäller rehabiliteringens effekter och lämplighet
 • någon motsvarande eller alternativ tjänst redan finns eller som bäst utvecklas inom ramen för utvecklings- eller forskningsverksamhet som finansieras av FPA eller någon annan aktör
 • utvecklingsprojektet är orealistiskt (t.ex. projektet är extra dyrt, den sökande saknar kompetens eller målgruppen är liten)
 • det inom projektet utvecklas en sådan produkt eller tjänst som endast är avsedd att utgöra en del av den sökandes affärsverksamhet (t.ex. ett registrerat varumärke)
 • ansökan gäller finansiering av ett examensarbete
 • ansökan är klart bristfällig.

Temana för ansökan om finansiering 2024

Temana för ansökan om finansiering för utvecklingsverksamhet som avser rehabilitering är följande år 2024:

1. Utredning om rehabiliteringsmetoder som stöder talterapi för barn
2. Klientens aktiva roll i rehabiliteringen och i upprätthållandet av funktionsförmågan
3. Identifiering av rehabiliteringsbehov och hänvisning till rehabilitering.

Finansiering kan sökas också för annan utvecklingsverksamhet som avser rehabilitering.

FPA beviljar finansiering endast för sådana projekt där man utvecklar verktyg, metoder och modeller som kan användas i hela landet och som är tillgängliga för alla.

1. Utredning om rehabiliteringsmetoder som stöder talterapi för barn

Barns motivation och iver att delta har stor betydelse när man arbetar för att nå ett gemensamt mål. Därför är olika spel och lekar ett bra sätt att stödja barns språkutveckling.

Syftet med utredningen är att samla information om tekniska verktyg, spel, webbprogram och metoder som är lätta att använda, som ger god effekt, där man utnyttjar robotik och med vars hjälp familjen och terapeuter kan stödja ett barns språkutveckling. I utredningen ska du klassificera metoderna enligt målgrupp och åldersgrupp. Sammanställ också en litteraturöversikt över eventuell forskningsbaserad kunskap om nyttan och effekterna av metoderna, och bifoga översikten som en del av utredningen.  

De metoder som tas med i utredningen måste vara avsedda för barn med utvecklingsrelaterad språkstörning.

Beskriv i utredningen med vilka tekniska och spelbaserade metoder till exempel föräldrarna och terapeuter kan stödja ett barns interaktion och kommunikation exempelvis

 • när de första utmaningarna i språkutvecklingen visar sig (stöd i ett tidigt skede)
 • innan man hittat en talterapeut som genomför rehabiliteringen
 • under talterapiprocessen.

Syftet med utredningen är också att ta fram kunskap om vilken typ av metodutveckling det ännu finns behov av.

Resultaten av utredningen sammanställs till en rapport eller handbok som publiceras i FPA:s publikationsserie. Rapporten är till nytta såväl för familjer och serviceproducenter inom rehabilitering som för FPA och andra aktörer, till exempel personer som arbetar inom småbarnspedagogiken och hälso- och sjukvården.

2. Klientens aktiva roll i rehabiliteringen och i upprätthållandet av funktionsförmågan

FPA betonar vikten av egenrehabilitering, det vill säga att klienten har en aktiv roll i rehabiliteringen och i upprätthållandet av sin funktionsförmåga. Med egenrehabilitering avses rehabilitering som klienten genomför själv under ledning av en yrkesutbildad person.
Läs mer (på finska): Omakuntoutuksesta yksilön hyvinvoinnin hallintaan (Helda).

Utveckla verktyg eller metoder för att stärka klientens egen roll i rehabiliteringen och i upprätthållandet av funktionsförmågan (egenrehabilitering).

Utveckla verktyg eller metoder som behövs vid rehabilitering ansikte mot ansikte eller vid distansrehabilitering och som kan användas av

 • klienten själv
 • serviceproducenten för att handleda och motivera klienten.

3. Identifiering av rehabiliteringsbehov och hänvisning till rehabilitering

Människors arbetsförmåga kan stödjas bland annat genom effektiv rehabilitering som sätts in vid rätt tidpunkt. Som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2022 genomfördes en undersökning om sjukdagpenning. Resultaten visar att det vore skäl att hänvisa flera av dem som fått sjukdagpenning under lång tid till rehabilitering och att öka deltagandet i rehabilitering bland de här personerna.

Det är viktigt att ingripa tidigt i försämrad arbetsförmåga hos personer med långvariga sjukdagpenningsperioder, eftersom det ännu i det skedet kan vara möjligt att förebygga sjukpensionering. För att deltagandet i rehabilitering ska öka krävs det att bedömningen av rehabiliteringsbehov och hänvisningen till rehabilitering effektiveras.

Läs mer (på finska): Sairauspäivärahaa pitkään saavien työkyvyn tukea pitää entisestään tehostaa (tietokayttoon.fi).

Utveckla metoder eller modeller som kan användas för att

 • identifiera rehabiliteringsbehov
 • hänvisa klienter till rehabilitering och hjälpa dem att ansöka om rehabilitering.
Senast ändrad 14.2.2024

Vad tycker du om sidan?