Tillhandahållande av distanstolkning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Distanstolkning

Med distanstolkning avses tolkning där kunden och tolken finns fysiskt på olika ställen och tolkningen sker via en distansförbindelse. Kunden kan välja om han eller hon vill använda tolkning på plats eller distanstolkning.

Serviceproducenten kan tolka via en distansförbindelse endast om FPA har godkänt detta. Serviceproducenten kan erbjuda distanstolkning för alla eller endast en del av de tolkningsprodukter som producenten tillhandahåller. Serviceproducenten ska dock alltid även erbjuda tolkning på plats: ingen tolkningsprodukt kan tillhandahållas enbart som distanstolkning.

Kraven gällande tillhandahållandet av distanstolkning

De tolkar som tillhandahåller distanstolkning omfattas av alla de krav som anges i servicebeskrivningen (pdf, på finska) på samma sätt som de tolkar som tillhandahåller tolkning på plats.

Vid tillhandahållandet av distanstolkning ska man följa kraven i servicebeskrivningen och i blanketten Krav gällande dataskydd och datasäkerhet vid distanstolkning (Excel-fil) samt övriga anvisningar om dataskydd och datasäkerhet som FPA meddelat serviceproducenterna.

Serviceproducenten kan tillhandahålla distanstolkning om bl.a. följande krav uppfylls:

  • Serviceproducenten och det program som serviceproducenten använder för distanstolkning uppfyller de ställda kraven och FPA har godkänt programmet. 
  • Tolken ska ha tillgång till ändamålsenliga apparater och dataförbindelser.
  • Serviceproducenten ska följa övriga anvisningar om dataskydd och datasäkerhet som FPA gett.

Serviceproducenten ska ha tillräckliga utrymmen som lämpar sig för distanstolkning. Utrymmena ska uppfylla följande krav:

  • Tystnadsplikten kan tillgodoses.
  • Omgivningen är utan störningar och väl upplyst, bakgrunden bakom tolken är lugn.

Tolkning där tystnadsplikten kan tillgodoses och som kan genomföras utan störningar ska kunna säkerställas också när flera distanstolkningsbeställningar genomförs samtidigt i utrymmena.

Inledande av distanstolkning under avtalsperioden

Serviceproducenten kan också under avtalsperioden meddela FPA att producenten är intresserad av att tillhandahålla distanstolkning. Producenten kan börja tillhandahålla distanstolkning för en eller flera tolkningsprodukter. FPA behöver också en anmälan om producenten börjar använda ett nytt program.

Serviceproducenten ska fylla i blanketten Krav gällande dataskydd och datasäkerhet vid distanstolkning (Excel-fil).

Läs mer om hur man meddelar förändringar.

FPA bedömer om kraven gällande serviceproducenten och programmet uppfylls. Serviceproducenten kan inte börja tillhandahålla distanstolkning eller börja använda ett nytt program förrän FPA godkänt det.

Serviceproducenten ska också meddela andra förändringar som gäller distanstolkning till FPA. Serviceproducenten kan inte genomföra förändringen förrän FPA godkänt den.

FPA kan under avtalsperioden av serviceproducenten begära en utredning om det program som används vid distanstolkning. FPA begär en utredning om det framkommer att personuppgifter behandlas i programmet vid distanstolkning eller att programmet trots allt inte uppfyller kraven gällande datasäkerhet vid distanstolkning.

Om FPA utgående från utredningen inte kan försäkra sig om att personuppgifter inte behandlas i programmet och att kraven uppfylls, måste serviceproducenten sluta tillhandahålla distanstolkning med programmet i fråga.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?