Serviceproducenten meddelar förändringar | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Meddela förändringar

Producenterna av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning ska meddela alla förändringar som kan inverka på tillhandahållandet av tolktjänsten eller på servicekvaliteten.

Så här meddelar du förändringar gällande tillhandahållandet av tjänsten

Se anvisningar om hur man ska meddela förändringar som gäller tillhandahållandet av tjänsten.

Om till exempel serviceproducentens bolagsform eller FO-nummer ändras ska du meddela förändringen med skyddad e-post till adressen vatu.palveluntuottajat@kela.fi.

Se anvisningar för hur man skickar skyddad e-post.

Meddela förändringar med skyddad e-post till adressen vatu.palveluntuottajat@kela.fi. Meddela den nya kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer i e-postmeddelandet.

Se anvisningar för hur man skickar skyddad e-post.

Serviceproducenten kan under avtalsperioden meddela att denne börjar tillhandahålla distanstolkning eller börjar använda ett nytt program.

I så fall ska serviceproducenten för en utvärdering av programmet lämna in följande dokument:

  • blanketten Krav gällande dataskydd och datasäkerhet vid distanstolkning (Excel-fil)
  • en teknisk beskrivning av programmet och en beskrivning gällande användningen
  • serviceproducentens egen bedömning av hur väl programmet lämpar sig för tillhandahållande av distanstolkning (användning och dataskydd)
  • en beskrivning av skyddet av uppgifter som behövs och behandlas vid distanstolkning.

Dokumenten ska skickas med skyddad e-post till adressen vatu.palveluntuottajat@kela.fi. Se anvisningar för hur man skickar skyddad e-post.

Serviceproducenten ska också meddela FPA om de uppgifter om distanstolkningstjänsten som producenten lämnat in till FPA ändras (till exempel i samband med en ändring i ett program). FPA godkänner de förändringar som inte inverkar på uppfyllelsen av kraven enligt blanketten Krav gällande dataskydd och datasäkerhet vid distanstolkning (Excel-fil). Serviceproducenten kan inte genomföra förändringen förrän FPA godkänt den.

Serviceproducenten eller tolken kan sluta tillhandahålla distanstolkning under avtalsperiodens gång.

Meddela FPA omedelbart om serviceproducenten eller tolken inte längre tillhandahåller distanstolkning eller använder något av de program för distanstolkning som dittills använts. Uppdatera också informationen på webbplatsen. Meddela förändringar med skyddad e-post till adressen vatu.palveluntuottajat@kela.fi.

Se anvisningar för hur man skickar skyddad e-post.

Så här meddelar du förändringar i personalen

Läs anvisningarna om hur man meddelar förändringar gällande personalen.

Om serviceproducenten för tolktjänsten anställer en ny tolk, ska blanketten Utredning om tolkens kompetens och arbetserfarenhet (pdf) lämnas in gällande tolken.

Lämna också in

Om serviceproducenten anställer en vikarie för en annan tolk ska producenten meddela istället för vem vikarien anställs och för hur lång tid.

Meddela förändringar och lämna in blanketter med skyddad e-post till adressen vatu.palveluntuottajat@kela.fi.

Se anvisningar för hur man skickar skyddad e-post.

Meddela längden på och orsaken till tolkens frånvaro med skyddad e-post till adressen vatu.palveluntuottajat@kela.fi.

Se anvisningar för hur man skickar skyddad e-post.

Om en tolk slutar arbeta för serviceproducenten ska producenten meddela tidpunkten för när tolken slutar arbeta till FPA. Meddela tidpunkten med skyddad e-post till adressen vatu.palveluntuottajat@kela.fi.

Se anvisningar för hur man skickar skyddad e-post.

Serviceproducenten kan under avtalsperioden meddela FPA att någon av de tolkar som arbetar för producenten börjar tillhandahålla distanstolkning.

Då ska följande blanketter lämnas in gällande tolken:

Skicka blanketterna med skyddad e-post till adressen vatu.palveluntuottajat@kela.fi.

Se anvisningar för hur man skickar skyddad e-post.

Om kravet på 4 års arbetserfarenhet för tolkning på krävande nivå uppfylls under avtalsperioden ska du till FPA lämna in blanketten Utredning om tolkens kompetens och arbetserfarenhet (pdf).

Ange tolkens arbetserfarenhet och hurdan typ av tolkning på krävande nivå tolken utför på blanketten. Skicka blanketten med skyddad e-post till adressen vatu.palveluntuottajat@kela.fi. Se anvisningar för hur man skickar skyddad e-post.

Om tolkens arbetserfarenhet redan angetts i anbudsskedet och den arbetserfarenhet som krävs för tolkning på krävande nivå uppfylls senare under avtalsperioden, behöver serviceproducenten inte på nytt lämna in samma blankett till FPA. Det räcker att serviceproducenten meddelar att kravet på arbetserfarenhet uppfylls med skyddad e-post till adressen vatu.palveluntuottajat@kela.fi. Se anvisningar för hur man skickar skyddad e-post.

Vad tycker du om sidan?