Servicebeskrivning och tolkningsprodukter | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Servicebeskrivning och tolkningsprodukter

I servicebeskrivningen slår FPA fast kraven gällande tillhandahållandet av tolktjänst och innehållet i tolktjänsten. I innehållet i tolktjänsten ingår till exempel tolkningsprodukterna. Tolkningsprodukter avser tolkningsmetoder som är avsedda för olika kundgrupper.

Tolkningsprodukter

Under den innevarande avtalsperioden används följande tolkningsprodukter:

  • tolkning för personer med hörselskada och personer med syn- och hörselskada
  • skrivtolkning för personer med hörselskada och personer med syn- och hörselskada
  • tolkning för personer med talskada.

Produkten för en tolkningsbeställning fastställs utifrån kundens individuella behov. De språk som tolktjänstkunderna använder är främst finska, svenska samt finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

Tolkning för personer med hörselskada och personer med syn- och hörselskada

Vid tolkning för personer med hörselskada kan man använda tal, teckenspråk eller tecknat tal.

Tolkning för personer med syn- och hörselskada utgör en helhet som består av tolkning, handledning och beskrivning. Vid tolkningen kan man använda tal, teckenspråk, tecknat tal eller en metod som bygger på förmedling av information genom beröring, såsom exempelvis taktilt tecknande, haptik och andra taktila metoder. I tolkningssituationen förmedlas information som gäller omgivningen genom beskrivning och instruerande.

Skrivtolkning för personer med hörselskada och personer med syn- och hörselskada

Skrivtolkning är en form av tolkning där tolken förmedlar talarens muntliga meddelande i skriftlig form antingen för hand eller på dator. Serviceproducenten ansvarar för den apparatur som används vid skrivtolkning och står för de kostnader som användningen och underhållet av apparaturen föranleder. FPA ställer inga krav på den teknologi eller de program som används vid skrivtolkning.

Tolkning för personer med talskada

Tolkning för personer med talskada består av individuella fungerande metoder för kommunikation som utgår från kundens behov. Sådana metoder kan vara t.ex. tal, skrift, tecken, Bliss-symboler och olika grafiska tecken.

Ordnande av tjänsten med hjälp av en tolk för en annan kundgrupp

I en del situationer kan tjänsten inte ordnas med hjälp av en tolk för kundens egen kundgrupp (talskada, hörselskada, syn- och hörselskada). Kunden kan dock meddela att han eller hon för ifrågavarande tolkningsuppdrag inte behöver en tolk med specialkompetens gällande kundens egen kundgrupp.

I sådana situationer kan tjänsten ordnas med hjälp av en tolk för en annan kundgrupp. Tolken kan dock endast tillhandahålla de produkter för vilka tolken har blivit godkänd i upphandlingen.