Betalningsyrkande gällande underhållsstöd och underhållsbidrag | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Betalningsyrkande gällande underhållsstöd och underhållsbidrag

Om FPA redan betalar underhållsstöd till barnet kan välfärdsområdet kräva att få stödet utbetalt till sig för den tid som barnet får av välfärdsområdet bekostad vård dygnet runt utanför hemmet.

Välfärdsområdet kan för vårdtiden också kräva att få underhållsbidraget utbetalt till sig om

 • den underhållsskyldiga inte har betalat det underhållsbidrag som denne borde betala och
 • FPA av denna orsak betalar underhållsstöd för barnet.

Välfärdsområdet måste yrka på utbetalning av underhållsstödet och underhållsbidraget till sig minst 2 veckor före utbetalningsdagen. Datum för utbetalning av underhållsstödet är den 10:e varje kalendermånad. Datum för utbetalning av underhållsbidraget är den 25:e varje kalendermånad.

FPA betalar de underhållsbidragsposter till välfärdsområdet för vilka utbetalningsdagen infaller under den period som välfärdsområdets betalningsyrkande gäller. Det har ingen betydelse för vilken tid underhållsbidragsskulden har uppkommit.

Yrkande på utbetalning

 1. Välfärdsområdet kan lämna in ett betalningsyrkande
 2. Ange följande i punkten för ytterligare uppgifter i ansökan eller fritt formulerat:
  • från och med när eller för vilken tidsperiod barnet får familje- eller institutionsvård
  • den tid som betalningsyrkandet gäller
  • namnet på den som mottagit underhållsstödet samt personbeteckning
  • namnet på den som betalat underhållsbidrag samt personbeteckning
  • beloppet på en/varje underhållsbidragspost om välfärdsområdet också ansöker om underhållsbidrag
  • det eller de barn för vilket/vilka stödet beviljats
  • uppgifter om det välfärdsområde till vilket stödet önskas utbetalas
  • namnet på den person som sköter ärendet samt telefonnummer
  • angivelse av den lag som betalningsyrkandet grundar sig på:
   • om välfärdsområdet endast ansöker om underhållsstöd grundar sig ansökan på 11 § 4 mom. i lagen om underhållsstöd eller 7 eller 14 § i lagen om klientavgifter
   • om välfärdsområdet också ansöker om underhållsbidrag grundar sig ansökan på 7 eller 14 § i lagen om klientavgifter
  • underskrift.
 3. Skicka in blanketten eller den fritt formulerade anmälan till FPA per post (Om Fpa).
 4. Meddela FPA så snabbt som möjligt om grunden för ett betalningsyrkande upphör att gälla. Du kan meddela detta genom att ringa servicenumret för myndigheter. Se kontaktuppgifter för samarbetspartner.

Välfärdsområdet kan få underhållsbidrag utbetalt till sig högst till det belopp som välfärdsområdet har angett i ansökan. Underhållsbidragets belopp varierar från månad till månad beroende på hur mycket underhållsbidragsskuld FPA kan driva in av den underhållsskyldiga. Underhållsbidragets belopp kan alltså också vara lägre än den summa som sökts.

Betalningsyrkande i Kelmu

Välfärdsområdet kan också lämna in ett betalningsyrkande gällande underhållsstöd eller underhållsbidrag via Kelmu, e-tjänsten för förfrågan om förmåner, när betalningsyrkandet grundar sig på 7 eller 14 § i lagen om klientavgifter.

När du framställer ett betalningsyrkande via Kelmu måste du veta till vem FPA betalar underhållsstöd för barnet. Ange den här personens personbeteckning i betalningsyrkandet. Om barnet har en underhållsskyldig förälder behöver du också den här personens personbeteckning för ansökan.

Ett betalningsyrkande kan inte göras i Kelmu om mottagaren av underhållsstöd har flera barn och bara ett barn får av välfärdsområdet bekostad vård dygnet runt utanför hemmet. I sådana fall ska betalningsyrkandet lämnas in på blankett EV255r (pdf).

Meddela FPA så snabbt som möjligt om grunden för ett betalningsyrkande upphör att gälla. 

E-tjänsten för förfrågan om FPA-förmåner (Kelmu)

Lämna in betalningsyrkandet gällande underhållsstöd eller underhållsbidrag via e-tjänsten Kelmu. Logga in på tjänsten med din Suomi.fi-identifikation.

Logga in på Kelmu

 

Senast ändrad 14.4.2023

Vad tycker du om sidan?