Sjukdomar i andningsorganen, anpassningsträning för vuxna | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Anpassningskurs för vuxna med sjukdomar i andningsorganen

Anpassningskursen lämpar sig för den som

 • har diagnostiserats med en sjukdom i andningsorganen och vars tillstånd kräver effektiverat multiprofessionellt stöd och handledning
 • är intresserad av att delta i rehabilitering som genomförs ansikte mot ansikte och i form av digital rehabilitering.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”astma”, ”obstruktiv lungsjukdom” eller ”sjukdomar i andningsorganen”.

Sök rehabiliteringskurs

Rehabilitering ordnas för följande målgrupper:

 • personer som har astma och som studerar, befinner sig i arbetslivet, är på väg att återgå i arbete eller har rehabiliteringsstöd
 • personer som har astma och som står utanför arbetslivet
 • personer som har kronisk obstruktiv lungsjukdom och som studerar, befinner sig i arbetslivet, är på väg att återgå i arbete eller har rehabiliteringsstöd
 • personer som har kronisk obstruktiv lungsjukdom och som står utanför arbetslivet
 • personer som har sällsynta sjukdomar i andningsorganen och som studerar, befinner sig i arbetslivet, är på väg att återgå i arbete, har rehabiliteringsstöd eller står utanför arbetslivet.

Kursen ordnas också på svenska.

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få stöd i den förändrade situation som sjukdomen orsakat. Du får även råd, handledning och verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots sjukdomen. Rehabiliteringen syftar också till att stärka dina resurser och din förmåga att hantera ditt liv, så att du kan fungera så självständigt och aktivt som möjligt i din vardag.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen genomförs delvis vid serviceproducentens verksamhetsställe och delvis på distans. Serviceproducenten lånar vid behov ut den utrustning som du behöver för att kunna delta i distansrehabilitering.

Den rehabilitering som ordnas vid verksamhetsstället omfattar 3 dygn. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Distansrehabiliteringen genomförs under en period på 8 veckor

 • i form av videosamtal, som en närstående till dig kan delta i om du så vill
 • som digital rehabilitering vid en tidpunkt som passar dig
 • som distansrehabiliteringsdagar där både videosamtal och digital rehabilitering ingår. Du kan ansöka om rehabiliteringspenning från FPA också för de dagar då rehabiliteringen ges på distans.

Serviceproducenten kontaktar dig före och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en specialistläkare i lungsjukdomar, allmänmedicin eller företagshälsovård
 • en sjukskötare, hälsovårdare eller astmaskötare
 • en socialarbetare, socionom, rehabiliteringsledare eller magister i samhällsvetenskaper (huvudämne rehabiliteringsvetenskap)
 • en fysioterapeut.

Dessutom deltar annan yrkesutbildad personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer