Perusosan määrän alentaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Perusosan määrän alentaminen

Jokaisella on oman kykynsä mukaan velvollisuus huolehtia itsestään ja toimeentulostaan. Kela voi alentaa perustoimeentulotukesi perusosaa enintään 20 % tai enintään 40 %, jos toimit esimerkiksi siten, että sinulle ei voida tarjota työtä tai julkista työvoimapalvelua, tai jos kieltäydyt niistä ilman perustetta, vaikka voisit kohtuullisen pitkän ajan turvata niillä toimeentulosi.

Kela voi alentaa perusosan määrää enintään 20 prosentilla. Näin voidaan tehdä, jos

 • olet toiminut niin, ettei työtä tai julkista työvoimapalvelua ole voitu tarjota, esimerkiksi
  • et ole ilmoittautunut TE-palveluihin työmarkkinoiden käytettävissä olevaksi työttömäksi työnhakijaksi, vaikka sinulla olisi siihen velvollisuus
  • olet jatkanut pidempiaikaisesti kannattamatonta yritystoimintaa, vaikka et pysty turvaamaan toimeentuloasi samalla
  • opiskelet etkä turvaa toimeentuloa opintotuella tai muulla toimeentulotukeen nähden ensisijaisella etuudella tai tavalla.
 • olet ilman perusteltua syytä kieltäytynyt sinulle tarjotusta työstä tai julkisesta työvoimapalvelusta, joka turvaisi toimeentulosi kohtuullisen pitkän ajan
 • olet 18–24-vuotias, jolla ei ole ammatillista koulutusta, ja olet keskeyttänyt koulutuksen tai kieltäytynyt koulutuksesta niin, ettet ole oikeutettu työttömyysetuuteen
 • olet keskeyttänyt kuntouttavan työtoiminnan tai kieltäytynyt siitä ilman pätevää syytä
 • olet kieltäytynyt osallistumasta aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman laatimiseen
 • olet ilman perusteltua syytä kieltäytynyt kotoutumissuunnitelman laatimisesta tai osallistumasta suunnitelmassa sovittuihin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin
 • olet toiminut niin, ettei kotoutumissuunnitelmaa ole voitu laatia.

Kela voi alentaa perusosan määrää enintään 40 prosentilla, jos kumpikin seuraavista täyttyy:

 • sen jälkeen, kun perusosaasi on alennettu enintään 20 prosentilla, toimit edelleen tavalla, joka mahdollistaisi perusosan alentamisen edelleen enintään 20 prosentilla
 • kieltäydyt ilman perusteltua syytä osallistumasta hyvinvointialueen sosiaalipalveluissa tehtävään palvelutarpeen arviointiin.

Kun Kela harkitsee perusosasi alentamista enintään 40 prosentilla, Kela ohjaa sinut hyvinvointialueen sosiaalihuoltoon palvelutarpeen arviointia varten. Perusosaasi ei alenneta yli 20 prosentilla, kun osallistut palvelutarpeen arviointiin. 

Perusosan alentaminen ei kuitenkaan saa koskaan vaarantaa välttämätöntä toimeentuloasi tai johtaa kohtuuttomaan tilanteeseen.

Perusosan alentaminen voi kestää enintään 2 kuukautta kerrallaan kieltäytymisestä tai laiminlyönnistä lähtien.

Jos perusosaa alennetaan, se koskee ainoastaan sinun perusosaasi. Alentaminen ei vaikuta muiden perheenjäseniesi perusosaan.

Velvollisuus ilmoittautua työnhakijaksi TE-palveluihin

Sinun täytyy toimia siten, että TE-palvelut hyväksyy sinut työttömäksi työnhakijaksi ja että olet oikeutettu työttömyysturvaan. Sinun täytyy myös pitää työnhakusi voimassa koko ajan, jotta sinulle voidaan tarjota työtä, koulutusta tai muita palveluja.

Olet velvollinen ilmoittautumaan TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi, jos olet 17–64-vuotias etkä

 • ole työssä palkansaajana tai yrittäjänä
 • opiskele päätoimisesti
 • ole esteellinen vastaanottamasta työtä laitoshoidon tai lääkärin toteaman sairauden vuoksi.

Sinulla ei kuitenkaan ole velvollisuutta ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi, jos

 • saat sairaus- tai osasairauspäivärahaa
 • saat työkyvyttömyyseläkettä
 • saat kuntoutustukea taikka täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa etuutta
 • olet sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain mukaisesti työkyvytön, vaikka sinulle ei ole myönnetty mitään edellä mainittua etuutta
 • saat vanhuus- tai varhennettua vanhuuseläkettä
 • olet oikeutettu raskausrahaan tai saat erityisraskausrahaa, vanhempainrahaa tai erityishoitorahaa tai sinulle on myönnetty vapaata raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi
 • olet maatalouden luopumisen tuilla
 • saat kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta kuntoutuksen perusteella
 • saat työeläkelakien mukaista työuraeläkettä
 • sinulla on muu edellä oleviin verrattava hyväksyttävä syy, jonka vuoksi et voi vastaanottaa työtä.

Jos harkitsemme perustoimeentulotukesi perusosan alentamista, sinulla on mahdollisuus kertoa oma näkemyksesi tilanteestasi ja syistä, joiden vuoksi perusosaasi ei pitäisi alentaa, alentaminen olisi kohtuutonta tai se vaarantaisi välttämättömän toimeentulosi. Ilmoita silloin myös, jos olet jo korjannut tilanteen, jonka perusteella perusosaa alennettaisiin.

Kelan ja hyvinvointialueen yhteistyö

Kelalla on oikeus saada hyvinvointialueen sosiaalihuollon viranomaisilta välttämättömiä tietoja, joita Kela tarvitsee harkitessaan perusosan alentamista.
Jos perusosaa joudutaan alentamaan, Kela ilmoittaa asiasta hyvinvointialueen sosiaalipalveluihin.  

Jos tarvitset tukea elämäntilanteessasi, voit pyytää hyvinvointialueesi sosiaalipalveluista palvelutarpeen arviointia.

Lue lisää

Sivu päivitetty 13.6.2024