Om deltidsarbetet avbryts

Ett avtal om deltidsarbete kan ändras under deltidsarbetets gång. Det förutsätter att arbetstagaren och arbetsgivaren tillsammans kommer överens om saken.

Deltidsarbetet kan avbrytas av olika orsaker medan avtalet om deltidsarbete är i kraft. FPA betalar partiell sjukdagpenning under avbrottet, om avtalet om deltidsarbete förblir gällande.

Meddelande till FPA

Arbetstagaren eller arbetsgivaren ska meddela avbrottet till FPA om

  • deltidsarbetet avbryts helt och hållet
  • avtalet om deltidsarbete upphör på grund av ett tillfälligt avbrott
  • avtalet om deltidsarbete ändras på något annat sätt
  • den partiella sjukdagpenningen betalas till arbetsgivaren och grunden för utbetalning av lön ändras under avbrottet så att arbetsgivaren inte har rätt till partiell sjukdagpenning för den lön som betalas ut (t.ex. att full lön som betalas ut på basis av partiell sjukfrånvaro övergår till semesterlön).

Sjukdom, rehabilitering och semester

Om deltidsarbetet avbryts tillfälligt till exempel på grund av arbetstagarens semester, hans eller hennes egen eller ett barns sjukdom eller rehabilitering så att deltidsarbetet fortsätter efter avbrottet i enlighet med avtalet, kan avtalet antingen fortsätta gälla eller upphöra under avbrottet.

Om deltidsarbetet upphör helt och hållet för att aldrig återupptas, upphör rätten till partiell sjukdagpenning. Om arbetstagarens arbetsoförmåga ändå fortsätter kan han eller hon utreda sin rätt till sjukdagpenning. 

När en rehabiliteringsperiod infaller under deltidsarbetet kan avtalet om deltidsarbete antingen avbrytas eller fortsätta gälla. Om rehabiliteringsperioden är kort (högst 1 vecka) och avtalet fortsätter gälla, behöver FPA inte underrättas om rehabiliteringen. Om avtalet avbryts kan man ansöka om rehabiliteringspenning för tiden i fråga.

Om deltidsarbetet avbryts på grund av semester så att deltidsarbetet fortsätter efter avbrottet i enlighet med avtalet, kan avtalet antingen fortsätta gälla eller upphöra under avbrottet. Om avtalet avbryts för semestertiden kan arbetstagaren ansöka om sjukdagpenning för tiden i fråga.

Självrisktid

Partiell sjukdagpenning som beviljas efter ett tillfälligt avbrott innefattar inte någon ny självrisktid om arbetstagarens arbetsoförmåga fortgår kontinuerligt under avbrottet.

Partiell sjukdagpenning som beviljas efter ett avbrott innefattar en självrisktid om arbetstagaren är arbetsför under avbrottet.

Om den föregående perioden med partiell sjukdagpenning har upphört

  • för mindre än 30 kalenderdagar sedan, är självrisktiden 1 vardag
  • för mer än 30 kalenderdagar sedan, är självrisktiden den dag arbetstagaren insjuknade och 9 vardagar.

Om rehabiliteringspenning har beviljats för avbrottstiden, innefattar partiell sjukdagpenning som beviljas efter rehabiliteringspenningsperioden inte någon självrisktid.   

Om arbetstagaren beviljas sjukdagpenning för den tid avbrottet i deltidsarbetet pågår och utbetalningen av partiell sjukdagpenning fortgår omedelbart efter sjukdagpenningsperioden, finns inte någon självrisktid.