Partiell sjukdagpenning och deltidsarbete | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Partiell sjukdagpenning och deltidsarbete

Syftet med partiell sjukdagpenning är att stödja en arbetsoförmögen persons arbetsförmåga så att personen kan stanna kvar i arbetslivet och återgå till sitt arbete på heltid. I fråga om partiell sjukdagpenning ska antagandet vara att arbetstagaren utan anpassade arbetstidsarrangemang och eventuella andra arrangemang som gör arbetet lättare skulle vara borta från arbetet helt och hållet och ha rätt till sjukdagpenning.

Det avtal om deltidsarbete som den partiella sjukdagpenningen förutsätter är alltid frivilligt både för arbetstagaren och för arbetsgivaren.

Läkarrekommendation och avtal om deltidsarbete ett villkor

För att partiell sjukdagpenning ska kunna övervägas behövs ett läkarintyg A eller ett läkarutlåtande B, som skrivits av en företagsläkare eller en annan läkare som känner till arbetstagarens arbetsförhållanden. Med ett A-intyg kan partiell sjukdagpenning i regel beviljas för högst 60 dagar. Därefter behövs det mer omfattande utlåtandet B. 

Om läkaren bedömer att den arbetsoförmögna arbetstagaren har förutsättningar att återvända till arbetet på deltid utan att återhämtningen eller hälsan äventyras, kan arbetstagaren och arbetsgivaren, om de så önskar, komma överens om deltidsarbete. Arbetstiden ska minska, så att den är 40–60 procent av arbetstiden för heltidsarbetet.

Självrisktiden omfattar den dag man insjuknar och de nio följande vardagarna. Rätten till partiell sjukdagpenning börjar först efter självrisktiden. Man kan dock börja arbeta deltid redan under självrisktiden, och detta inverkar inte på självrisktiden som fortsätter att löpa. Avtalet om deltidsarbete kan också ingås som fortsättning på en period med sjukdagpenning.

Vad är heltidsarbete?

  1. Heltidsanställd. Det är i regel fråga om heltidsarbete när arbetstagarens ordinarie arbetstid är minst 30 timmar per vecka. Arbetstiden kan vara kortare än detta, om arbetstiden motsvarar arbetstiden för en heltidsanställd inom branschen i fråga. Under perioden med partiell sjukdagpenning kan arbetsuppgifterna i deltidsarbetet vara desamma som tidigare eller skräddarsydda enligt arbetstagarens återstående arbetsförmåga.
  2. Flera deltidsarbeten. En arbetstagare kan betraktas som heltidsanställd också om arbetstagaren samtidigt har flera deltidsarbeten, där den sammanlagda arbetstiden är minst 30 timmar per vecka. Deltidsarbetet ska grunda sig på ett läkarutlåtande B, som gjorts upp av en läkare som känner till arbetsförhållandena. Varje deltidsanställning ska fortgå under hela perioden med partiell sjukdagpenning.

    I ett sådant fall kommer arbetstagaren separat överens med alla sina arbetsgivare om arbetstiden så, att den sammanlagda arbetstiden minskar med 40–60 % och arbetena ordnas enligt arbetstagarens återstående arbetsförmåga. I fråga om en enskild anställning innebär det här att arbetstiden kan vara oförändrad eller minska något eller att arbetstagaren inte alls utför arbetet i fråga under perioden med partiell sjukdagpenning.

    Arbetsuppgifterna kan vara desamma som tidigare eller skräddarsydda enligt arbetstagarens återstående arbetsförmåga. FPA behöver uppgift om hur arbetet ordnas på arbetsplatsen under perioden med partiell sjukdagpenning av var och en av den deltidsanställdas arbetsgivare. Uppgiften behövs oavsett om arbetsgivaren betalar lön för perioden. FPA behöver också uppgift om i vilket arbete eller vilka arbeten arbetstiden minskas och vilken arbetstiden är sammanlagt i alla arbeten.
  3. Förkortad arbetstid. Det är fråga om heltidsarbete också när arbetstiden har förkortats till exempel på grund av familjeledighet eller av hälsoskäl, så att villkoren i punkt 1 uppfylls. Om den förkortade arbetstiden är mindre än 30 timmar per vecka, är partiell sjukdagpenning möjlig, om den ursprungliga arbetstiden har varit minst 30 timmar per vecka eller den arbetstid som tillämpas för heltidsarbete inom branschen. 
  4. Avbrott i arbetet. Arbetstagaren anses arbeta heltid också om arbetstiden har avbrutits till exempel på grund av familjeledighet, rehabiliteringsstöd, permittering eller alterneringsledighet.

Exempel på en situation där arbetstiden har förkortats före en period med partiell sjukdagpenning

Anni är partiellt vårdledig och hennes arbetstid har minskats till 30 timmar under den partiella vårdledigheten. Att arbetstiden tillfälligt har minskat innebär att Annis arbetstid utgör 80 procent av hennes ordinarie heltidsarbete som är 37,5 timmar per vecka.

Anni blir sjuk medan hon är partiellt vårdledig men vill fortsätta sitt arbete på deltid med partiell sjukdagpenning. Den minskning av arbetstiden till 40–60 procent som krävs för partiell sjukdagpenning är i Annis fall möjlig att göra antingen utifrån den tillfälligt förkortade arbetstiden eller utifrån den arbetstid som gällde i heltidsarbetet innan dess.

Belopp och maximitid

Den partiella sjukdagpenningen är alltid hälften av sjukdagpenningen. Den betalas för minst 12 och högst 150 vardagar.

Läs mer

Perioder av arbete, däremellan partiell sjukdagspenning

Partiell sjukdagpenning möjliggör återgång till arbetet på rehabili­terings­klientens villkor.

Läs mer (mittiallt.fi)
Senast ändrad 27.2.2024