Stöd för arbetsförmågan

En arbetstagares arbets- och funktionsförmåga och förutsättningar att fortsätta arbeta kan stödjas på olika sätt på arbetsplatsen. Problem med arbetsförmågan orsakas oftast av sjukdomar i rörelseorganen och av psykiska problem.

FPA ersätter arbetsgivaren för en större andel av kostnaderna för förebyggande företagshälsovård än av kostnaderna för sjukvård.

FPA beviljar ekonomiskt stöd under arbetstagarens återhämtnings- och rehabiliteringstid samt rehabilitering för bevarande av arbetsförmågan.

30-60-90-regeln

När arbetstagarens sjukfrånvaro överstiger sammanlagt 30 dagar ska arbetsgivaren meddela detta till företagshälsovården. Det är viktigt att i ett tillräckligt tidigt skede vidta åtgärder som stöder arbetsförmågan.

När sjukdagpenning har betalats ut för 60 dagar ska FPA senast utreda arbetstagarens rehabiliteringsbehov. Arbetstagaren får ett brev från FPA med information om olika rehabiliteringsalternativ och vem som ordnar rehabilitering.

När sjukdagpenning har betalats ut för 90 dagar ska arbetstagaren till FPA lämna in ett utlåtande av företagshälsovården om den återstående arbetsförmågan och möjligheterna att fortsätta arbeta. 

Vid behov ska että utlåtande om möjligheterna att fortsätta i arbetet ges även före 150 eller 230 sjukdagpenningsdagar. 

Om arbetsoförmågan blir långvarig ska arbetsgivaren, arbetstagaren och företagshälsovården tillsammans utreda under vilka förutsättningar arbetstagaren kan återgå till arbetet, vilka stödåtgärder som behövs och vilka arrangemang som krävs på arbetsplatsen. En arbetstagares arbets- och funktionsförmåga och förutsättningar att fortsätta arbeta kan stödjas på olika sätt.

Olika metoder att stödja arbetsförmågan

Företagshälsovården har tillsammans med arbetsgivaren en viktig roll i stödjandet av arbetsförmågan. Till exempel ansöker arbetstagaren i de flesta fall om rehabilitering via företagshälsovården. För en del av metoderna för stödjande av arbetsförmågan kan man ansöka om stöd från FPA.

Lämpligare arbetstid och arbetsinnehåll

Stöd för arbetsförmågan och för att orka i arbetet

Arbete på deltid

Om arbetsoförmågan fortsätter