Rehabiliteringspenning eller partiell rehabiliteringspenning | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Rehabiliteringspenning 

När en arbetstagare deltar i rehabilitering och därför inte kan sköta sitt arbete, kan han eller hon få rehabiliteringspenning från FPA. FPA kan betala rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren om denna betalar lön under tiden för rehabiliteringen. Löneutbetalningen grundar sig på ett avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 

Ändring i beloppet av rehabiliteringspenning för tid med yrkesinriktad rehabilitering

Riksdagen har godkänt en lagändring enligt vilken minimibeloppet av rehabiliteringspenning för tid med yrkesinriktad rehabilitering sjunker till samma nivå som rehabiliteringspenning för annan rehabilitering, dvs. till 31,99 euro per vardag. Ändringen trädde i kraft 1.1.2024.

Läs mer om förändringar i rehabiliteringspenningen.  


Rehabiliteringspenning kan betalas för den tid som rehabilitering som beviljats av FPA, företagshälsovården eller välfärdsområdet pågår. 

Om arbetstagaren är tvungen att vara borta från arbetet på grund av en rehabiliteringsdag som inklusive resor varar minst 4 timmar uppkommer rätt till rehabiliteringspenning efter karenstiden. Om arbetstagaren har fått sjukdagpenning omedelbart före rehabiliteringen tillämpas ingen karenstid.

Partiell rehabiliteringspenning

FPA kan betala partiell rehabiliteringspenning till arbetsgivaren om en arbetstagare deltar i rehabilitering en del av arbetsdagen och arbetar en del av dagen och arbetsgivaren betalar full lön för frånvarotiden. I annat fall betalas partiell rehabiliteringspenning till arbetstagaren till den del som motsvarar inkomstbortfallet.

Ett villkor för partiell rehabiliteringspenning är att den normala dagliga arbetstiden har förkortats med minst 40 % på grund av rehabiliteringen.

Rehabiliteringspenning eller partiell rehabiliteringspenning till arbetsgivare
Arbete under rehabiliteringsdagenFörmån
Rehabiliteringen förhindrar helt förvärvsarbeteRehabiliteringspenning
Arbetstiden har förkortats med minst 40 %Partiell rehabiliteringspenning
Arbetstiden har inte förkortats eller förkortningen är mindre än 40 %Ingen rätt till rehabiliteringspenning eller partiell rehabiliteringspenning

 

Exempel på partiell rehabiliteringspenning

Arbetstagaren och arbetsgivaren har kommit överens om att arbetstagaren ska delta i rehabilitering. Arbetsgivaren betalar full lön också för de arbetsdagar då arbetstagaren arbetar endast en del av dagen.

Arbetstagaren deltar i rehabilitering kl. 8–11. Han kommer till arbetsplatsen kl. 12 och arbetar till kl. 16. Eftersom arbetstagaren i normala fall jobbar 8 timmar förkortas arbetsdagen med det antal timmar som krävs för att man ska få partiell rehabiliteringspenning, och arbetstagaren har rätt till partiell rehabiliteringspenning för rehabiliteringsdagen.

Eftersom arbetsgivaren betalar full lön också för de arbetsdagar då arbetstagaren arbetar endast en del av dagen, betalas den partiella rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren om arbetsgivaren har anmält beloppet av lönen under rehabiliteringstiden (kl. 8–12).

Beloppet av rehabiliteringspenningen

FPA beräknar beloppet av rehabiliteringspenningen utifrån de löneuppgifter som arbetsgivaren har anmält till inkomstregistret för de senaste 12 månaderna (Privatpersoner)

Du kan uppskatta beloppet av rehabiliteringspenningen med hjälp av en räknare. Ange arbetstagarens årsinkomst i räknaren.

När kan arbetsgivaren inte få rehabiliteringspenning från FPA?

Rehabiliteringspenningen betalas inte till arbetsgivaren om arbetstagaren deltar i rehabilitering på egen tid, såsom under semester med lön, övertidsledighet och sparad ledighet.

Arbetspensionsbolagen ordnar yrkesinriktad arbetspensionsrehabilitering, där försörjningen tryggas genom ett separat rehabiliteringspenningssystem. Den rehabiliteringen ger inte rätt till rehabiliteringspenning från FPA.

FPA betalar inte heller rehabiliteringspenning för tid med rehabilitering som ordnas på grund av olycksfall i arbetet, yrkessjukdom, trafikskada eller militärolycksfall.

Läs mer

 

FPA kan betala ut rehabiliteringspenning också för tid med arbetsprövning

Vi har sammanställt en checklista över vad du gärna ska veta om din arbetstagare vill delta i arbetsprövning som ger rätt till rehabiliteringspenning.

Läs mer (mittiallt.fi)