Sjukdagpenning | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Sjukdagpenning

Sjukdagpenning betalas som ersättning för inkomstbortfall vid arbetsoförmåga som varar kortare tid än ett år.

För sjukdagpenning krävs ett läkarintyg. Med läkarintyg A kan sjukdagpenning i allmänhet beviljas för högst 60 vardagar. Därefter behövs läkarutlåtande B eller en annan utredning om arbetsoförmågan. Ytterligare utredningar kan efterfrågas redan tidigare.

Sjukdagpenningen betalas efter en självrisktid. Självrisktiden är i regel den dag man insjuknar och de följande 9 vardagarna.

Sjukdagpenning betalas för högst 300 vardagar, dvs. för ungefär ett år. Du får sjukdagpenning högst till utgången av månaden före den då antalet dagar med dagpenning uppgår till 300. I maximitiden inkluderas alla de dagar då du har haft rätt till sjukdagpenning från FPA under de föregående två åren. Till de här dagarna räknas också de dagar som du varit arbetsoförmögen, men inte fått sjukdagpenning till exempel på grund av låga årsinkomster.

Maximitiden uppnådd – när kan man få sjukdagpenning på nytt?

När maximitiden har uppnåtts kan du på nytt få sjukdagpenning på grund av samma sjukdom först när du har varit arbetsför i ett år. Om du återvänder till ditt arbete efter att ha fått sjukdagpenning för maximitiden och arbetar minst 30 dagar utan avbrott, kan du likväl ännu få sjukdagpenning för 50 tilläggsdagar.

Du kan få sjukdagpenning om du efter att maximitiden uppnåtts insjuknar i en helt ny sjukdom, som inte har orsakat arbetsoförmåga under den föregående perioden med sjukdagpenning.

Om sjukdomen blir långvarig

FPA bedömer utgående från läkarutlåtandet om du kunde ha nytta av rehabilitering.

När du har fått sjukdagpenning i 60 vardagar får du ett brev från FPA med information om rehabiliteringsalternativ och vem som ordnar rehabilitering.

FPA är skyldig att utreda rehabiliteringsbehovet om det behövs, också när sjukdagpenning har betalats för 150 och 230 dagar. 

När du har fått sjukdagpenning i 150 vardagar får du ett brev från FPA som förutom information om rehabiliteringsmöjligheter även innehåller information om att söka sjukpension.

Om du är anställd ska företagshälsovården bedöma din återstående arbetsförmåga senast när du har fått sjukdagpenning i 90 vardagar.  Du måste lämna in utlåtandet till FPA . Om utlåtandet inte lämnas in avbryts utbetalningen av sjukdagpenningen.  

Du kan ansöka om rehabilitering även om FPA eller företagshälsovården inte skulle ha föreslagit det. Om du upplever att du behöver rehabilitering ska du först söka dig till en företagsläkare eller din egen läkare. När du har fått ett utlåtande från läkaren som rekommenderar rehabilitering kan du ansöka om rehabilitering hos FPA. Om din sjukdom pågår i mer än ett år kan du ansöka om sjukpension.

Sjukdom och arbetsförmåga

Sjukdom och arbetsoförmåga är olika saker. Beviljandet av sjukdagpenning förutsätter arbetsoförmåga. Arbetsoförmågan bedöms i förhållande till det egna arbetet. Vid FPA deltar vid behov en sakkunnigläkare i avgörandet av sjukdagpenningen. Sakkunnigläkarna är specialister inom försäkringsmedicin.De bedömer utgående från den behandlande läkarens utlåtande personens arbets- och funktionsförmåga samt om kriterierna för arbetsoförmåga enligt lagstiftningen uppfylls.

Läs mer

Senast ändrad 5.3.2024