Information om hur brexit påverkar förmåner från FPA

Storbritannien meddelade 29.3.2017 att landet kommer att utträda ur Europeiska unionen. Beslut om en gemensam ståndpunkt gällande utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien fattades i Europarådet 25.11.2018. Storbritanniens parlament har emellertid inte godkänt utträdesavtalet. Tidsfristen för avtalet har tre gånger förlängts genom avtal mellan Storbritannien och EU och den senaste tidsfristen löper ut 31.1.2020. 

Om Storbritannien lämnar EU kan det alltså ske antingen i enlighet med ett avtal som underhandlats fram mellan EU och Storbritannien eller utan något avtal.

FPA följer med förberedelserna inför utträdet och uppdaterar den här sidan genast när det finns mer uppgifter att tillgå.

Den här webbsidan på finska och engelska: 

Brexit med avtal

I utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU ingår bestämmelser om en övergångsperiod som pågår fram till 31.12.2020. Under övergångsperioden förblir den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan länderna i stort sett densamma som under medlemskapet i EU. Utträdesavtalet gäller personer som rört sig mellan länderna innan övergångstiden har gått ut eller som är familjemedlemmar till sådana personer.

Det kommer emellertid att ske förändringar bl.a. i registreringen av uppehållsrätt. Kontakta de myndigheter som ansvarar för uppehållstillstånd i ditt bosättningsland och ta reda på vilka åtgärder som behövs och vilka tidsfrister som gäller. Det är skäl för brittiska medborgare som uppehåller sig i Finland att följa de anvisningar som Migrationsverket ger om uppehållsrätt.

Brexit utan avtal

Om brexit sker utan ett utträdesavtal tillämpas inte längre EU-bestämmelserna om fri rörlighet och social trygghet på personer som rör sig mellan Storbritannien och EU-länderna. Detta innebär att utbetalningen av förmåner till personer som rör sig mellan Storbritannien och Finland inte längre baserar sig på EU-bestämmelser, dvs. skyldigheten att betala förmåner från ett land till ett annat upphör. Vissa förmåner kan dock fortsättningsvis betalas ut utgående från nationell lagstiftning.

Rätten till FPA-förmåner för personer som vistas i Finland grundar sig inte på medborgarskap utan förutsätter, förutom att man vistas lagligt i landet, att man antingen är stadigvarande bosatt i Finland eller att man arbetar här. Även i händelse av en avtalslös brexit blir det inga större förändringar i förmånerna för personer som länge bott och arbetat i Finland. Hur det går med utbetalningen av förmåner från Storbritannien till Finland beror på lagstiftningen i Storbritannien. Om du får en förmån från Storbritannien ska du kontakta myndigheterna där för att utreda om förmånen kommer att betalas till dig även efter en avtalslös brexit.

FPA:s kundservice

FPA:s telefonservice för internationella ärenden kan kontaktas vardagar kl. 10–15 på numret 020 634 0200 (på finska) och 020 634 0300 (på svenska). Båda numren betjänar även på engelska.

I frågespalten Fråga om internationella situationer svarar FPA:s sakkunniga på frågor som gäller förmåner från FPA vid flyttning från Finland till utlandet eller från utlandet till Finland. Frågorna besvaras på svenska, finska och engelska.

Ytterligare information

Inverkan av en brexit med eller utan avtal

Uppgifterna nedan om vad som gäller vid en brexit med avtal gäller endast under den övergångstid som fastställs i utträdesavtalet. Om Storbritannien lämnar EU med ett avtal informerar FPA senare om hur detta kommer att inverka på utbetalningen av förmåner efter övergångstiden.