Kontoutdrag i samband med utkomststöd

När du första gången ansöker om stöd hos FPA eller om det har varit en paus sedan du senaste gång fick stöd måste du lämna in ett kontoutdrag som bilaga till din ansökan. Kontoutdrag för de senaste 2 månaderna behövs för alla inhemska och utländska konton som var och en av familjemedlemmarna har. Med familjemedlem avses här dem som meddelas ett gemensamt beslut om utkomststöd.

Kontoutdrag ska lämnas in i samband med en ansökan om fortsatt utbetalning, om FPA har bett om det i det föregående beslutet. I beslutet om utkomststöd ser du under punkten ”Så här ska du göra i fortsättningen” vilka kontoutdrag och övriga bilagor som behövs för nästa ansökan.

Handläggningen av din ansökan går snabbare om du lämnar in kontoutdraget genast i samband med din ansökan. Om kontoutdraget eller någon annan nödvändig bilaga saknas blir du uppringd av FPA och ombedd att lämna in den bilaga som saknas. FPA kan också be om bilagor genom att skicka dig ett meddelande i e-tjänsten eller per brev. Om du trots begäran inte lämnar in den bilaga som behövs blir FPA tvungen att avslå ansökan.

Sköt ärenden i e-tjänsten

Det behändigaste sättet att skicka bilagor till FPA är att göra det på webben. Du kan skicka bilagorna till din ansökan som bilder från din telefon.

Logga in i e-tjänsten

Hurdant kontoutdrag behövs för ansökan?

Som bilaga till ansökan behövs kontoutdrag från banken. Av kontoutdraget ska framgå kontonumret, kontoinnehavaren, kontots start- och slutsaldo, kontots användningsändamål, kontotransaktionerna i oavbruten följd samt uppgift om vilken tid kontoutdraget avser.

I stället för ett kontoutdrag kan FPA godkänna kontotransaktioner bara om kontonumret och saldot syns, och förutsatt att förteckningen över kontotransaktioner är oavbruten. Till exempel ett kvitto på kontotransaktioner som skrivits ut från en bankautomat duger inte som bilaga. Inte heller skärmdumpar av kontotransaktionerna i mobilbanken duger.

Så här skickar du en bilaga till FPA

Lämna in kontoutdragen och andra bilagor till en ansökan om utkomststöd genom att logga in på FPA:s e-tjänst på adressen www.fpa.fi/etjanst.

Ladda först ner kontoutdragen från nätbanken till datorn i pdf-format, eller ta skärmdumpar av dem. Kontoutdragen kan också fotograferas eller skannas. Det viktiga är att alla sidor av kontoutdraget kommer med.

Också på FPA:s serviceställen går det bra att sköta sina ärenden via e-tjänsten. På de flesta av serviceställena står datorer, skannrar och skrivare till kundernas förfogande, och man kan också få handledning i hur apparaterna ska användas.

Ett annat alternativ är att man skickar kontoutdragen i pappersform till FPA per post.

FPA testar möjligheten att få kontoutdrag direkt från banken

FPA har tillsammans med OP Gruppen inlett ett försök vars syfte är att underlätta handläggningen av ansökningar om utkomststöd. Under försöket får FPA de kontoutdrag som behövs som bilaga till ansökan om utkomststöd direkt från andelsbankerna. Försöket upphör 30.4.2021.

Cirka 100 ensamboende FPA-kunder som får utkomststöd och som har ett konto endast hos en andelsbank kommer att erbjudas möjlighet att delta i försöket. FPA:s handläggare kommer att ringa upp kunden och fråga om han eller hon samtycker till att FPA begär kontouppgifterna direkt av banken. Om kunden ger sitt samtycke måste han eller hon skriftligt bekräfta detta i FPA:s e-tjänst.

FPA kan begära kundens kontouppgifter av banken endast om kunden har gett sitt samtycke till detta. Kunden kan också i fortsättningen själv lämna in de kontoutdrag som behövs för ansökan om utkomststöd. Huruvida kunden ger sitt samtycke eller inte inverkar inte på något sätt på beviljandet av stödet.

Läs mer