Räkningar som täcks med grundläggande utkomststöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Räkningar som täcks med grundläggande utkomststöd

När du ansöker om grundläggande utkomststöd för övriga grundutgifter måste du lämna in tillhörande verifikat, t.ex. räkningar, till FPA. Läs mer om övriga grundutgifter.

Skicka in kopior av räkningarna i samband med ansökan och spara originalen själv. FPA lämnar inte tillbaka räkningar och andra bilagor. I den elektroniska ansökan duger till exempel en bild av räkningen som du har tagit med telefonen. Kom ihåg alla sidor av räkningen. Kontrollera innan du skickar iväg bilagorna att bilderna är tydliga och att texten går att läsa.

Räkningarna beaktas alltid i utkomststödet för den månad under vilken räkningarnas ursprungliga förfallodag infaller. I regel betalar FPA till dig den summa som anges på räkningen, och sedan ska du själv se till att räkningen blir betald.

FPA kan också på din begäran betala räkningar direkt till faktureraren, t.ex. till ett elbolag eller försäkringsbolag. Anteckna i så fall Betalas till faktureraren separat på varje räkning. Om du lämnar in räkningen elektroniskt via e-tjänsten ska du i meddelandet i anslutning till räkningen anteckna Betalas till faktureraren.

När FPA betalar dina räkningar i ditt ställe blir det belopp som betalas in på ditt bankkonto mindre. FPA betalar dina räkningar endast om det grundläggande utkomststöd som du har beviljats räcker till. Kontrollera alltid i beslutet om alla räkningar har kunnat betalas direkt till faktureraren i enlighet med din begäran.

Grundläggande utkomststöd kan inte beviljas för att täcka indrivningskostnader eller dröjsmålsavgifter.

Så här lämnar du in räkningar i efterhand

  1. Om du redan har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd kan du lämna in räkningarna senare, förutsatt att de förfaller till betalning under den tid som beslutet gäller. Kontrollera vilken tid ditt beslut gäller innan du lämnar in räkningen till FPA. Det står också i beslutet för vilka utgifter du kan lämna in räkningar. Om du vill att räkningarna betalas direkt till faktureraren ska du skriva Betalas till faktureraren på dem.
  2. Lämna in räkningarna i MittFPA. Fotografera eller skanna räkningarna. Kom ihåg alla sidor. Logga in på www.fpa.fi/etjanst. Som ämne ska du välja Utkomststöd och därefter Faktura för det grundläggande utkomststödet. Om du vill att räkningarna betalas direkt till faktureraren ska du i meddelandet skriva Betalas till faktureraren.

  3. Om du skickar in räkningar i efterhand per post, ska du bifoga FPA:s blankett Följebrev för utgifter TO3r (pdf). Om du inte har något följebrev ska du anteckna din personbeteckning på räkningarna. Då kopplas de ihop med dina ansökningsuppgifter hos FPA. Om du vill att räkningarna betalas direkt till faktureraren ska du skriva Betalas till faktureraren på dem.
  4. Om du beviljas utkomststöd för räkningar som har lämnats in i efterhand skickar FPA ett betalningsmeddelande till dig.
  5. Om räkningar som lämnats in i efterhand inte godkänns i samband med utkomststödet får du ett separat beslut om detta. Ett separat beslut meddelas också om bara en del av en räkning kan beaktas.

Läs mer

Senast ändrad 28.9.2023