Målsatta handläggningstider

Observera i coronaläget

Det stora antalet ansökningar kan skapa kö och fördröja handläggningen.

Styrelsen för FPA målsätter årligen handläggningstiden för vissa centrala förmåner (målsatt tid = den tid det ska ta från registreringen av en ansökan till att ett beslut ges i ärendet). Den målsatta tiden är ett medeltal, vissa ansökningar handläggs snabbare och vissa långsammare.

Det händer att ansökningen inte kan handläggas inom målsatt tid. Ofta beror det på att det fattas väsentliga uppgifter eller en bilaga, eller att den sökande har bott utomlands. Då måste FPA begära uppgifterna i efterskott. Om du vill fråga om ansökningen kommit fram och i vilket skede handläggningen är kan du använda dig av e-tjänsten eller telefonservicen. Det är skäl att notera att handläggningstiden för ansökningar som återförvisats från besvärsinstansen för avgörande är längre än för vanliga ansökningar.

Längre handläggningstider vid internationella situationer

Vid handläggningen av internationella ansökningar är FPA ofta tvungen att be om information av instanser som verkställer socialskyddet i andra länder, vilket leder till att handläggningen dröjer. Det här gäller både barnbidrag, hemvårdsstöd och pensioner.

Målsatta handläggningstider i vissa förmåner 2021

1 vecka
Arbetslöshetsskydd (5 dagar, ny ansökan 19 dagar)
Grundläggande utkomststöd (7 vardagar)


2 veckor
Barnbidrag*
Stöd för hem- och privatvård av barn
Sjukvårds- och reseersättningar
Militärunderstöd
Familjepensioner
Moderskapsunderstöd
Skolresestöd
Studiestöd, studielånskompensation**

* Beslut först efter att barnet är fött.
** Ett beslut kan utfärdas först efter det att FPA har fått information om studielånets belopp från banken, dvs. efter 10.10. om examen avlagts under vårterminen och efter 10.3. om examen avlagts under höstterminen.

3 veckor
Rehabiliteringspenning*
Allmänt bostadsbidrag
Specialvårdspenning
Rätt till läkemedelsersättning
Sjukdagpenning
Dagpenning vid smittsam sjukdom
Rätt till läkemedeltilläggsersättning
Tolkningstjänst för personer med funktionsnedsättning
Underhållsstöd

 * Efter beslutet har givits. Rehabiliteringspenning för unga och läroavtalsutbildning 5 veckor.

4 veckor
Handikappförmåner (för personer under 16 år och över 16 år samt vårdbidrag för pensionstagare)
Försäkringsärenden
Befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld
Bostadsbidrag för pensionstagare

5 veckor
Föräldradagpenningar *
Semesterkostnadsersättningar
Rehabiliteringsbeslut
Folkpensioner och garantipension

* Ett beslut om föräldradagpenningen kan utfärdas tidigast den sjätte dagen i den månad som infaller före den månad då rätten till förmånen börjar. Beslutet kan utfärdas när grunderna för hur förmånen beräknas finns tillgängliga i inkomstregistret.

7 veckor
Ansökningar om fortsatt utbetalning av rehabiliteringsstöd

11 veckor
Nya sjukpensionsansökningar

Handläggningsskedet för ansökan ser du på förstasidan i e-tjänsten

På förstasidan i e-tjänsten ser du om din ansökan har inkommit eller avgjorts, när förmånen betalas och vilka förmåner du senast har fått. I e-tjänsten visas också påminnelser om t.ex. eventuella bilagor som saknas. Logga in med dina bankkoder eller med ett mobilcertifikat (mobil ID).