Så här ansöker du om finansiering

Du kan ansöka om finansiering för forsknings- eller utvecklingsverksamhet som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar eller sjukförsäkring.

Ansökningar om finansiering för utvecklingsverksamhet som avser rehabilitering tas emot en gång om året. Utöver det ordnar FPA vid behov riktade ansökningsförfaranden som gäller exempelvis sakkunnigarbete eller forskning inom rehabilitering.

Finansiering för utvecklingsverksamhet som avser rehabilitering kan sökas av aktörer inom den offentliga sektorn, organisationer och serviceproducenter. FPA beviljar inte finansiering till privatpersoner eller enskilda firmor.

Anvisningar för ansökan om finansiering finns i ansökningsguiden (på finska).

Ansökningshandlingar

Ansökningstid

Ansökningstiden för finansieringen år 2022 gick ut 31.3.2022. Ansökningstiden för år 2023 meddelas senare.

Skicka ansökan om finansiering jämte bilagor inom utsatt tid per e-post till adressen kirjaamo@kela.fi.

FPA avslår ansökningar som inkommit efter utsatt tid.

Teman för ansökan om finansiering 2022

Integrering av rehabiliteringen i klientens vardag inom FPA:s rehabiliteringstjänster

 • Utveckla konkreta verktyg eller metoder som möjliggör klientens rehabilitering i vardagen. Det kan till exempel handla om olika arbetssätt, såsom handledande arbetssätt, nätverksarbete, ökad delaktighet för klienten och stärkande av klientens agentskap i vardagen.
 • Utveckla konkreta metoder för att stärka föräldrarnas och de närståendes roll under rehabiliteringsprocessen.

Hänvisning till FPA-rehabilitering

 • Utveckla metoder för de aktörer som hänvisar klienter till rehabilitering att identifiera klienternas rehabiliteringsbehov. Det kan exempelvis vara metoder för hur man bedömer unga personers funktionsförmåga och identifierar nedsatt funktionsförmåga samt metoder för hur man hänvisar unga till rätt tjänst. Föremålet för utveckling kan också vara användningen av ICF-klassifikationen vid bedömning av funktionsförmågan.
 • Utveckla samarbetet och informationsutbytet mellan serviceproducenterna och de aktörer som hänvisar klienter till rehabilitering.

Finansiering kan sökas också för annan utvecklingsverksamhet som avser rehabilitering än för sådan som hänför sig till ovannämnda teman.

Kriterier för beviljande

FPA kan bevilja finansiering för utvecklingsverksamhet som gäller rehabilitering enligt prövning, om

 • utvecklingsprojektet medför nytta för FPA samt för samarbetspartner och kunder
 • utvecklingsverksamheten är inriktad på sådana områden inom rehabiliteringen som är viktiga ur ett samhällsperspektiv och som befinner sig i gränslandet mellan olika system
 • resultaten av utvecklingsprojektet är tillgängliga för alla när projektet avslutas.

Ytterligare kriterier

 • i projektplanen bedöms hur projektets resultat och de nya verksamhetsmodellerna omsätts i praktiken som en del av systemet för rehabiliteringstjänster
 • projektplanen och kostnadsberäkningen är realistiska.

FPA beviljar i regel inte finansiering, om

 • utvecklingsprojektet uppenbart är inriktat på rehabiliteringstjänster som ordnas av någon annan aktör, exempelvis inom den offentliga hälso- och sjukvården
 • det redan finns tillförlitlig information om den rehabilitering som utvecklingsprojektet erbjuder vad gäller rehabiliteringens effekter och lämplighet
 • någon motsvarande eller alternativ tjänst redan finns eller som bäst utvecklas inom ramen för utvecklings- eller forskningsverksamhet som finansieras av FPA eller någon annan aktör
 • utvecklingsprojektet är orealistiskt (t.ex. projektet är extra dyrt, den sökande saknar kompetens eller målgruppen är liten)
 • det inom projektet utvecklas en sådan produkt eller tjänst som kommer att utgöra en del av den sökandes affärsverksamhet (t.ex. ett registrerat varumärke)
 • ansökan gäller finansiering av ett examensarbete
 • ansökan är klart bristfällig.

Alla sökande får ett beslut om sin ansökan per e-post.