Taxiresor

Infografik: Taxiresor 2018. Kunden ringer till beställningscentralen och beställer en taxiresa. Beställningscentralen tar emot beställningen, samordnar den med andra resor och förmedlar beställningen till taxin. Kunden visar upp FPA-kortet för chauffören och betalar högst självrisken på 25 euro. FPA betalar ersättning till serviceproducenten. När årssjälvrisken (300 euro) uppnåtts skickar FPA ett årssjälvriskkort till kunden.

Att beställa taxi

Från och med 1.7.2018 betalas ersättning för taxiresa endast om resan har beställts via en beställningscentral som har ingått avtal om direktersättning med FPA. För resor som har beställts på något annat sätt betalar FPA ingen ersättning.

Beställningscentralen förmedlar beställningen till chauffören. Om beställningen kommit någon annanstans ifrån ersätter FPA inte taxiresan och kunden kan inte i efterhand söka ersättning för resan hos FPA.

Så här beställer du taxi (Privatpersoner).

Kontrollera kundens FPA-kort

Chauffören ska alltid kontrollera kundens FPA-kort då taxiresan börjar. Kunden kan också ha ett fotoförsett identitetskort med sjukförsäkringsuppgifter.

Samordning av resor och rätt att resa ensam

Man strävar alltid efter att samordna taxiresor när det är ändamålsenligt och när kundens hälsotillstånd tillåter det. Samordning innebär att kunder som ska resa vid samma tidpunkt och i samma riktning färdas i samma fordon. För att effektivisera samordningen har man koncentrerat beställningen av taxiresor till en beställningscentral inom varje landskap. Beställningscentralen samordnar taxiresorna för kunder som ska resa vid samma tidpunkt och i samma riktning alltid när det är möjligt och ändamålsenligt. Resor samordnas framför allt vid långa transporter som överskrider kommun- och landskapsgränser.

Samordningen av resor kan leda till att kunden är framme vid hälso- och sjukvårdsenheten 1 timme före mottagningstiden. I samband med returresan kan kunden också vara tvungen att vänta i 1 timme. Väntetiden gör det möjligt för beställningscentralen att samordna resan med andra resor i samma riktning.

Om vårdenheten beställer en taxi åt kunden på förhand eller senast 1 timme innan kunden ska åka hem, behöver kunden inte vänta på sin returresa på grund av att resan samordnats.

En kund kan färdas ensam om han eller hon från hälso- och sjukvården har fått ett intyg om rätten att färdas ensam (SV 67r, punkt 8). Kunden måste i samband med beställningen uppge att han eller hon har rätt att färdas ensam.

Bekant taxi

Rätten att anlita en bekant taxi gäller också efter 1.7.2018 om kunden behöver särskild hjälp, handledning eller övervakning under taxiresan. FPA beviljar rätt att anlita en bekant taxi utifrån en individuell bedömning.

Kunder under 16 år som reser ensamma och svårt sjuka barn vars vård har koncentrerats till ett universitets- eller centralsjukhus har fortfarande rätt till bekant taxi. 

Endast en sådan chaufför som har ett avtal med den regionala beställningscentralen kan anlitas som bekant taxi.

Avtalsärenden

Beställningscentralerna sköter beställningarna av taxiresor som ersätts av FPA, samordnar och förmedlar resorna, ordnar och övervakar transporttjänsterna samt sköter betalningsrörelsen och rapporteringen i samband med resorna. Beställningscentralerna ger också anvisningar till transportserviceproducenterna.

FPA har ingått avtal med 17 regionala beställningscentraler. Avtalen gäller till och med 31.12.2021.

Beställningscentraler