Sjuktransporter | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Prehospital akutsjukvård och icke-brådskande sjuktransport

Kunden har rätt till ersättning för kostnader som orsakas av prehospital akutsjukvård som välfärdsområdet är skyldigt att anordna och för behövliga kostnader som orsakats av icke-brådskande sjuktransport.

Ersättning betalas för kostnaderna för resan. Ersättning betalas inte för vård som givits före eller under transporten och i regel inte för uppdrag som inte lett till transport. Ersättning betalas bara för en enhets kostnader, även om flera enheter har deltagit i vården av patienten.  

Om en kund under transporten flyttas till en annan ambulans, ersätter FPA kostnaderna högst enligt de kostnader som resan skulle ha orsakat om den hade gjorts med endast en ambulans. Om kunden har vårdats på platsen, beviljas ersättning om förutsättningarna för detta uppfylls. 

Grunderna för de högsta ersättningarna i taxan gällande kostnaderna för sjuktransport regleras i en förordning som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. Om prehospital akutsjukvård eller icke-brådskande sjuktransport som FPA ska ersätta har konkurrensutsatts och grunden för ersättningen är ett förmånligare pris än det som stadgas i förordningen ska serviceproducenten söka ersättning hos FPA enligt det förmånligare priset.

Ersättningen betalas till serviceproducenten om serviceproducenten har ingått ett avtal om direktersättningsförfarande med FPA. 

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?