Oikeus saada tietoja | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Asiakkaan tietojen luovuttaminen kumppaneille

Kelan asiakkaita ja heidän etuuksiaan koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Kela luovuttaa asiakasta koskevia tietoja vain

 • asiakkaalle itselleen
 • toiselle taholle, jos asiakas on antanut Kelalle suostumuksen
 • lakiin perustuen jollekin toiselle taholle.

Jos sinulla on lakiin perustuva oikeus tiedonsaantiin, voit tarkastella tietoja Kelan etuustietopalvelu Kelmusta tai tulorekisteristä. Lue lisää Kelan etuustietopalvelu Kelmusta.

Jos soitat Kelaan ja pyydät salassa pidettävää tietoa asiakkaastasi, sinun täytyy perustella pyyntösi tai pyytää asiakastasi antamaan Kelalle suostumus tietojen luovuttamiseen.

Lakiin perustuva tiedonsaantioikeus

Henkilötietojen käsittelystä säädetään EU:n tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa. Oikeudesta saada salassa pidettäviä tietoja säädetään julkisuuslaissa ja erityislainsäädännössä.

Tiedonsaantioikeus on määritelty erikseen kussakin erityislaissa, kuten laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tai laissa henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa. Kussakin laissa on myös määritelty, millä perusteella tiedonsaantioikeus arvioidaan. Oikeus voi olla erilainen eri tilanteissa.

Asiakkaan suostumus tietojen luovuttamiseen ja tiedonvaihtoon

Asiakas voi antaa suostumuksensa siihen, että Kela luovuttaa asiakkaan tietoja eteenpäin toiselle taholle (esim. sosiaalihuollolle tai terveydenhuollolle). Asiakas voi antaa suostumuksen suullisesti tai kirjallisesti.

Jos asiakas antaa suullisen suostumuksen puhelin- tai käyntiasioinnin yhteydessä, suostumus koskee aina vain yhtä asiointia.

Kirjallinen suostumus tarvitaan, kun asiakkaan tilanteen selvittäminen edellyttää pidempää yhteistyötä eri viranomaisten välillä. Asiakasyhteistyössä saa käsitellä ja vaihtaa asiakkaan

tietoja vain asiakkaan suostumuksella, ellei kyseessä ole lainsäädännössä mainittu poikkeus.

Yleinen suostumuslomake Y100

Asiakas voi antaa suostumuksensa kirjallisesti lomakkeella Suostumus henkilötietojen vaihtoon ja käsittelyyn Y100 (pdf). Yleistä suostumuslomaketta kannattaa käyttää, jotta asiakas ymmärtää suostumuksen tarkoituksen, sisällön ja laajuuden.

Lomake muilla kielillä

Ohjeet suostumuksen antamiseen ja pyytämiseen

Asiakas voi antaa suostumuksen esimerkiksi sosiaalitoimelle, terveydenhuollolle, Kelalle tai työllisyyspalveluille. Asiakas voi perua suostumuksen ilmoittamalla siitä mille tahansa suostumusosapuolelle. Tämän tahon tehtävänä on kertoa muille suostumusosapuolille suostumuksen perumisesta.

Suostumusta tietojen vaihtoon viranomaisten välillä pyydetään asiakkailta vain niissä tilanteissa, joissa tietojen vaihto on välttämätöntä asiakkaan tarvitsemien etuuksien ja palveluiden arvioimiseksi tai palvelujen järjestämiseksi.

Kun olet pyytämässä asiakkaalta suostumusta, kerro aina ensin asiakkaalle

 • miksi suostumusta tarvitaan
 • mitä tietoja suostumuksen perusteella vaihdetaan
 • mihin tarkoituksiin tietoja käytetään
 • mihin asti suostumus on voimassa
 • miten asiakas voi rajata suostumusta tai perua sen.

Huolehdi, että asiakas tietää myös oikeutensa:

 • Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista.
 • Asiakas saa itse valita, minkä toimijoiden välillä tietoja vaihdetaan.
 • Kullakin toimijalla on velvollisuus kertoa julkisesti esimerkiksi tietosuojaselosteessa, miten henkilötietoja käsitellään organisaatiossa ja mitkä ovat asiakkaan oikeudet hänen tietojensa käsittelyssä.
 • Asiakas voi myös valita, ettei anna suostumusta tietojen vaihtoon. Tällöin asiakas voi itse antaa haluamiaan tietoja eri viranomaisille.

Huomioi, että asiakkaalle täytyy antaa aikaa pohtia asiaa, jos hän niin haluaa. Asiakas voi olla välissä esimerkiksi yhteydessä omaan sosiaalityöntekijäänsä. Suostumuksen ja sen sisällön määrittelyyn voidaan palata mietintäajan jälkeen.

Suostumuksen pyytänyt viranomainen tallentaa suostumuksen itselleen ja antaa suostumuksesta kopion asiakkaalle. Asiakkaalle kerrotaan, että hänen ei tarvitse toimittaa suostumusta eteenpäin.

Suostumusasiakirja on tallennettava viranomaisessa siten, että suostumus on helposti saatavilla. Asiakkaan ei pidä joutua erikseen muistuttamaan suostumuksen olemassaolosta.

Suostumuksen pyytänyt viranomainen lähettää suostumuksen muille suostumuksessa valituille viranomaisille. Jos suostumuslomake lähetetään sähköpostitse, yhteyden täytyy olla suojattu.

Tietoja luovutetaan suostumuksen mukaisesti eli vain siltä osin, mihin asiakas on antanut suostumuksen. Asiakkaan tietoja ei tule luovuttaa laajemmin kuin on tarpeen, vaikka tähän olisi asiakkaan suostumus.

Tietoja luovuttava taho vastaa tietojen luovutuksen lainmukaisuudesta. Tiedon pyytäjän velvollisuus on osoittaa tietojen luovuttajalle, mihin tiedonsaantioikeus perustuu.

 • Tarkista suostumuksen sisältö.
 • Kieltäydy luovuttamasta tietoja, joita suostumus ei kata.
  • Jos on epäselvyyttä, kattaako suostumus pyydettävät tiedot, voit tarkistaa asian asiakkaalta ja kirjata tiedon ylös. Kieltäydy luovuttamasta tietoja epäselvässä tilanteessa.
 • Kirjaa tieto siitä, mille viranomaiselle ja mitä tietoja luovutetaan suostumuksen perusteella.
 • Huomioi, että suostumuksen perusteella luovutetaan vain tietoja, ei asiakirjoja. Poikkeuksena tähän on yhteistyön perusteella laadittu asiakassuunnitelma. Se voidaan luovuttaa, jos se on asiakkaan kannalta välttämätöntä siinä asiassa, jonka hoitamiseksi asiakirja on laadittu.
 • Suostumuksen perusteella saaduista tiedoista kirjataan organisaation omiin asiakirjoihin vain välttämättömät tiedot. Tietojen on oltava sellaisia yhteistyössä saatuja asiakastietoja, joita organisaatio tarvitsee hoitaakseen yhteisen asiakkaan asiaa.

Asiakas voi milloin tahansa myöhemmin rajata tai muuttaa suostumustaan tai perua sen kokonaan. Perumisen täytyy olla yhtä helppoa kuin suostumuksen antaminen.

Suostumuksen peruminen ei vaikuta sellaiseen käsittelyyn, joka on tehty ennen perumista.

Viranomaisen, jolta asiakas on pyytänyt näitä muutoksia, täytyy ilmoittaa asiasta muille suostumuksessa valituille viranomaisille välittömästi. Tiedon välittäminen muille viranomaisille on tärkeää, jotta asiakkaan tietoja ei luovuteta virheellisesti vanhan suostumuksen perusteella.

 

 • Kohta 1: Suostumuksen antaja

Kirjaa asiakkaan henkilötunnus, sukunimi ja etunimi. Jos suostumuksen antaa asiakkaan puolesta huoltaja tai edunvalvoja, hänen nimensä kirjataan asiakkaan henkilötietojen jälkeen. Huoltaja tai edunvalvoja allekirjoittaa suostumuksen asiakkaan puolesta.

 • Kohta 2: Yhteistyön kuvaus ja tietojen käsittelyn tarkoitus

Lomakkeen tekstissä on kuvattu yhteistyön ja tietojen käsittelyn tarkoitus yleisellä tasolla. Kuvaa asiakkaallesi tarkemmin ja ymmärrettävästi se, miksi suostumus tarvitaan hänen tilanteessaan.

 • Kohta 3: Suostumus

Täydennä ja yksilöi lomakkeelle yhdessä asiakkaan kanssa ne viranomaiset, joiden välillä tietojen vaihto on tarpeellista asiakkaan tilanteessa ja joiden väliseen tietojen vaihtoon asiakas suostuu. Tarvittaessa voit yhdessä asiakkaan kanssa tarkentaa toimijaa eli esimerkiksi rajata, että tiedonvaihto koskee vain tiettyä yksikköä, toimialaa tai palvelua.

 • Kohta 4: Käsiteltävät henkilötiedot

Kuvaa tietojen luovutuksen laajuutta ja rajauksia. Täydennettävä tekstikenttä mahdollistaa käsiteltävien henkilötietojen rajauksen tarkasti. Kirjoita rajaukset lomakkeelle mahdollisimman selkeästi. Epäselvissä tilanteissa tietoa ei luovuteta, vaan asiakkaalta varmistetaan suostumuksen sisältö.

 • Kohta 5: Suostumuksen voimassaoloaika

Keskustele asiakkaan kanssa siitä, kuinka pitkäksi aikaa hän haluaa antaa suostumuksen tietojen vaihtamiselle, jotta hänen etuus- ja palvelutarpeensa voidaan kartoittaa ja hänelle voidaan järjestää tarvittava tuki. Yleensä suostumus on voimassa kaksi vuotta tai niin kauan, kun suostumusta tarvitaan asiakasyhteistyössä. Kirjoita lomakkeelle päivämäärä, johon saakka suostumus on voimassa.

 • Kohta 6: Tietojen käyttöä koskevat asiakkaan oikeudet

Varmista, että asiakas on ymmärtänyt antamansa suostumuksen sisällön. Käy läpi asiakkaan oikeudet, jotka liittyvät hänen tietojensa käyttöön.

 • Kohta 7: Suostumuksen antajan allekirjoitus

Pyydä asiakasta allekirjoittamaan suostumus. Kirjaa paikka ja aika.

 • Kohta 8: Suostumuksen vastaanottajan tiedot

Kirjaa viranomainen, joka on vastaanottanut asiakkaan suostumuksen. Kirjaa myös yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero), joista viranomainen on mahdollista tavoittaa suostumukseen liittyvissä kysymyksissä.

 • Pyydä asiakasta täyttämään yleinen suostumuslomake itse. Opasta asiakasta tarvittaessa tämän sivun ohjeiden mukaan.
 • Tallenna suostumus oman organisaatiosi ohjeiden mukaan.
 • Jos asiakas peruu suostumuksensa, ilmoita siitä myös Kelaan. Jos asiakas haluaa rajata, muuttaa tai täydentää antamaansa suostumusta, pyydä asiakasta täyttämään lomake uudestaan. Kun lähetät uuden suostumuksen Kelaan, se korvaa vanhan.
 • Lähetä suostumus tai tieto perumisesta Kelaan suojatulla sähköpostilla osoitteeseen  suostumukset@kela.fi. Tutustu ohjeeseen suojatun sähköpostin lähettämisestä.

Kelan tietojen luovuttaminen eri tahoille

Olen sopinut vuokralaiseni kanssa, että Kela maksaa etuudet vuokranantajalle. Onko vuokralaiseni hakenut Kelasta etuutta? Milloin ja kuinka paljon sitä maksetaan?

Vuokralainen voi valtuuttaa Kelan maksamaan etuutensa suoraan vuokranantajalle. Vuokralainen voi myös perua antamansa valtuutuksen milloin tahansa. Kela ei maksa etuutta vuokranantajalle vuokrasopimuksessa olevan erillisen maininnan perusteella.

Kela voi kertoa vuokranantajalle, onko vuokralainen pyytänyt Kelaa maksamaan etuuden vuokranantajalle vai vuokralaisen omalle tilille. Kela voi ilman vuokralaisen suostumusta kertoa vuokranantajalle vain etuuksista, jotka on jo maksettu vuokranantajalle.

Yleensä vuokralaisen täytyy kuitenkin antaa Kelalle suostumus tietojen luovuttamiseen. Jos vuokralainen on antanut Kelalle suostumuksen, voimme kertoa vuokranantajalle esimerkiksi

 • onko vuokralainen hakenut tai saanut Kelasta etuutta
 • mikä on mahdollisen etuuden määrä
 • miksi etuutta ei ole maksettu
 • maksetaanko etuutta jatkossa.

Voiko Kela maksaa vuokralaiseni etuudet minulle, koska vuokralaiseni on jättänyt vuokran maksamatta?

Vuokranantaja voi pyytää Kelaa maksamaan vuokralaisen etuudet itselleen, jos vuokralainen laiminlyö vuokran maksamisen. Vuokranantaja voi esittää pyynnön

 • asumistuen maksamisesta itselleen, kun vuokranmaksu on laiminlyöty vähintään 2 peräkkäiseltä kuukaudelta
 • toimeentulotuen maksamista itselleen, kun vuokranmaksu on laiminlyöty 1 kuukaudelta.

Vuokranantaja voi pyytää maksun siirtämistä kirjallisesti tai soittamalla Kelan viranomaislinjalle. Kela ottaa yhteyttä vuokralaiseen ennen kuin siirtää maksun vuokranantajalle. Maksun siirtäminen kestää 1–2 kuukautta.

Olen tekemässä potilaalle uutta lääkärinlausuntoa. Mitä etuuksia varten potilas tarvitsee lausuntoa? Onko aiemmin toimittamani lausunto tullut perille?

Kela ei voi kertoa lääkärille ilman potilaan suostumusta, onko potilas hakenut tai saanut Kelasta etuutta tai tarvitseeko hän lääkärinlausuntoa jotakin etuutta varten.

Kela voi kuitenkin kertoa ja vahvistaa lääkärille ilman potilaan suostumusta, onko lääkärin lähettämä lausunto saapunut Kelaan.

Kelan etuuksiin liittyvissä kysymyksissä lääkäreitä palvelee Kelan lääkärilinja, jossa Kelan asiantuntijalääkärit päivystävät ja vastaavat lääkäreiden kysymyksiin.

Toimin sijaisvanhempana tai perhehoitajana. Lapselle on haettu etuutta Kelasta. Onko päätös jo annettu? Mitä päätöksessä sanotaan?

Kela ei voi kertoa perhe- tai sijaishoitajalle lasta koskevaa salassa pidettävää tietoa. Hoitaja voi saada tietoja sosiaalityöntekijältä, joka vastaa lapsen asioista. Sosiaalityöntekijä vastaa siitä, että perhe- tai sijaishoitaja saa lapsen asioista tiedot, jotka ovat välttämättömiä tehtävän suorittamiseksi.

Kela voi maksaa joitakin lapsen etuuksia perhe- ja sijaishoitajalle, jos sosiaalihuollon toimielin on antanut siihen suostumuksen.

Toimin sairaalan sosiaalityöntekijänä. Mitä tietoja minulla on oikeus saada asiakkaasta?

Terveydenhuollossa työskentelevällä sosiaalihuollon ammattihenkilöllä on asiakastietolain perusteella oikeus saada tietoja, jotka ovat välttämättömiä potilaan neuvonnan ja ohjauksen varmistamiseksi. Luovutettavat tiedot riippuvat potilaan tilanteesta. Ammattihenkilön vastuulla on ilmoittaa potilaalle tiedonsaantioikeuden käyttämisestä.

Ammattihenkilö voi toistaiseksi kysyä tietoja soittamalla Kelan viranomaislinjalle tai suojatulla sähköpostilla. Tietoja ei vielä voi tarkistaa Kelmusta.

Voiko vastaanottokeskuksen työntekijä saada Kelasta tietoa asiakkaansa saamista etuuksista? Millä tavalla tietoja voi pyytää?

Vastaanottokeskuksen työntekijällä on lakiin perustuva oikeus saada välttämättömiä tietoja asiakkaansa saamista Kelan etuuksista, jotka voivat vaikuttaa vastaanottopalvelujen asiakkaan oikeuteen saada vastaanotto- ja käyttörahaa. Oikeus perustuu lakiin henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa.

Vastaanottorahahakemuksen käsittelijä voi tarkistaa tietoja etuustietopalvelu Kelmusta. Muut vastaanottokeskuksen työntekijät voivat pyytää tietoja soittamalla Kelan viranomaislinjalle.

 

Sivu päivitetty 1.7.2024