Suorakorvauksen hakeminen

Tilitystietojen toimittaminen Kelaan

Suorakorvausmenettelyssä Kela maksaa palveluntuottajalle korvauksen tilitystietojen perusteella. Tilityslomakkeelle SV 130 tai vastaavalle lomakkeelle merkitään jokaisen asiakkaan nimi ja henkilötunnus, matkapäivä, kustannukset/kilpailutettu hinta, sairausvakuutuslain mukainen korvaus ja asiakkaan omavastuu. Omavastuuosuudesta ilmoitetaan maksupäivä tai annetun tilisiirron antopäivä. Tilityksen tekijä vahvistaa lomakkeella annetut tiedot allekirjoituksellaan. Ei-vakuutettujen asiakkaiden osalta tilitykseen liitetään kopio asianmukaisesta hoito-oikeustodistuksesta.

Tilitys on tehtävä 2 kuukauden kuluessa ensihoito- tai sairaankuljetustehtävästä. Tilityshakemuksen on oltava tämän ajan kuluessa liitteineen perillä Kelassa. Tilityslomakkeen SV 130 liitteenä on aina oltava SV210 –lomake tai sitä vastaavat tiedot.

Sairaanhoitopiirin ja Kelan välisen sopimuksen mukaan jokaisen asiakkaan osalta on esitettävä liitteen 1 mukaiset tiedot. X1 – ja X8 –tilanteissa tapahtumatiedot on toimitettava Kelalle aina SV210 –lomakkeilla.

Korvauksen maksaminen palveluntuottajalle

Kun palveluntuottaja on toimittanut tilitystiedot Kelaan liittymissopimuksessa sovitulla tavalla, vakuutuspiiri maksaa korvauksen palveluntuottajan ilmoittamalle tilille viimeistään 3 viikon kuluessa tilityksen saapumisesta. Palveluntuottajalle lähetetään tilityskooste erittelyineen maksetusta korvauksesta.

Jos korvausta ei voida maksaa tilityksessä olevan yksittäisen asiakkaan kustannusten osalta, palveluntuottajalta pyydetään lisäselvitys asiasta Kelan asettamassa määräajassa. Asia ratkaistaan palveluntuottajan antaman selvityksen perusteella. Korvaus maksetaan 3 viikon kuluessa lisäselvityksen saapumisesta. Tilityksessä olevasta yksittäisestä korvaushakemuksesta pyydetty lisäselvitys ei estä muiden korvaushakemusten käsittelyä ja maksamista.

Tietojen antaminen Kelalle

Kelalla on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada käsiteltävänä olevan etuuden ratkaisemista varten välttämättömiä tietoja siten kuin sairausvakuutuslain 19 luvussa ja muualla lainsäädännössä säädetään.

Lue lisää