Ensihoidon ja kiireettömän sairaankuljetuksen suorakorvausmenettely

Suorakorvausmenettely koskee ensihoidon ja kiireettömän sairaankuljetuksen kustannusten korvaamista.

Suorakorvausmenettely perustuu sairausvakuutuslakiin (SVL). Sairausvakuutuslain mukainen korvaus maksetaan palveluntuottajalle, kun tämä perii asiakkaalta omavastuuosuuden ja tekee tilityksen Kelaan sopimuksen mukaisesti. Maksaessaan omavastuuosuuden asiakas tietoisesti hyväksyy suorakorvausmenettelyn ja siirtää oikeutensa korvaukseen palveluntuottajalle. Korvauksen määrään ei vaikuta, maksetaanko korvaus palveluntuottajalle vai asiakkaalle.

SVL:ssa on suorakorvausmenettelyä koskeva, hallintolain säännöksistä poikkeava menettelytapa asiakkaalle annettavasta päätöksestä. Sen mukaan Kela lähettää asiakkaalle kirjallisen päätöksen vain tämän pyynnöstä silloin, kun korvaus maksetaan hakemuksen mukaisesti. Päätöstä on pyydettävä 6 kuukauden kuluessa palvelun saamisesta. Kela kuitenkin lähettää kirjallisen päätöksen sekä asiakkaalle että palveluntuottajalle aina, jos korvaus evätään kokonaan tai osittain. Asiakas voi tarkistaa omia etuustietojaan Kelan asiointipalvelussa.

Suorakorvausmenettelyn soveltaminen edellyttää aina kirjallista sopimusta Kelan vakuutuspiirin kanssa. SVL:n mukaista korvausta voi hakea suorakorvauksena vain Kelan vakuutuspiirin kanssa sopimuksen tehnyt palveluntuottaja, jolla on voimassa oleva suorakorvaussopimus matkapäivänä.

Suorakorvaus voidaan myöntää myös työpaikkakassaan kuuluvalle asiakkaalle syntyvistä kustannuksista. Työpaikkakassaan kuulumisesta on merkintä asiakkaan Kela-kortissa. Työpaikkakassan jäsenen kustannus sisällytetään suorakorvaukseen samalla tavoin kuin muiden suorakorvausasiakkaiden kustannukset.

Jos asiakas ei esitä hyväksyttävää hoito-oikeustodistusta, palveluntuottaja ei voi myöntää suorakorvausta.  Tällöin palveluntuottajan tulee laskuttaa suoraan asiakasta. Jos asiakkaalla on oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen, hän voi hakea sitä jälkikäteen itse Kelasta.