Lääkkeiden annosjakelu apteekeissa | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Annosjakelu

Apteekeissa toteutettavan annosjakelun tavoitteena on tarpeettomien lääkkeiden ja päällekkäislääkitysten karsiminen potilaiden elämänlaadun parantamiseksi. Tavoitteena on myös tukea lääkehoidon onnistumista helpottamalla lääkkeiden oikea-aikaista annostelua sekä lääkehoidon seurantaa. Annosjakelun avulla pystytään vähentämään kotiin kertyvien käyttämättä jääneiden lääkkeiden määrää.

Annosjakelun toteuttaminen

Annosjakelu voidaan toteuttaa

 • koneellisesti tai
 • käsin.

Lue lisää: Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat (valtioneuvosto.fi)

Annosjakelussa apteekki toimittaa asiakkaalle kahden (2) viikon lääkkeet kerta-annoksiksi jaeltuina. Kahden viikon lääkemäärästä voi poiketa vain perustellusta syystä. Annosjakelussa asiakkaalle ei jää suuria määriä käyttämättömiä lääkkeitä, jos lääkitys lopetetaan tai siinä tapahtuu muutoksia.

Annosjaeltujen lääkkeiden ja annosjakelupalkkion korvausten osalta noudatetaan samoja menettelytapoja poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun perimisestä, lääketaksasta sekä suorakorvausmenettelystä kuin muissakin lääketoimituksissa.

Kahden viikon lääke-erästä poikkeaminen

Kahden viikon lääke-erästä voidaan poiketa satunnaisesti ja vain perustellusta syystä. Perusteltuja syitä voivat olla lomakausi, juhlapyhät, asiakkaan matkalle lähtö, uuden lääkityksen aloittaminen kokeilulla ja muut näihin rinnastettavat syyt. Perusteltu syy ilmoitetaan Kelalle oston lisätiedoissa.

Pelkkä asiakkaan oma pyyntö ei yleensä ole riittävä syy 2 viikon lääke-erästä poikkeamiseen.

Poikkeava lääkekohtainen omavastuu

Jos asiakkaalle toimitetaan annosjaeltuna 14 päivän lääkkeet, häneltä peritään poikkeava lääkekohtainen omavastuu 2 viikolta eli jokaiselta alkavalta hoitoviikolta.

Jos asiakkaalle toimitetaan annosjaeltuna poikkeuksellisesti 8 päivän lääkkeet, häneltä peritään poikkeava lääkekohtainen omavastuu 2 viikolta eli jokaiselta alkavalta hoitoviikolta. 

Annosjakelun periaatteet

Annosjakelun korvattavien lääkkeiden aiheuttamia kustannuksia pyritään madaltamaan, minkä vuoksi noudatetaan seuraavia menettelytapoja. Huolehdithan annosjakelusopimusta tehdessäsi, että asiakas tulee tietoiseksi näistä menettelytavoista:

Annosjakelu aloitetaan hallitusti siten, että

 • potilaan lääkitysturvallisuutta ei vaaranneta
 • turhia lääkekustannuksia vältetään
 • lääkehävikki minimoidaan.

Lääkkeet hinnoitellaan

 • yksikköhintojen ja asiakkaalle toimitetun lääkemäärän mukaisesti
 • lääkkeiden toimituspäivän hinnaston mukaisesti (toimituspäiväksi katsotaan päivä, jolloin lääkkeet luovutetaan apteekista)
 • poikkeavan lääkekohtaisen omavastuun avulla, kun kysymyksessä on erityiskorvattava tai lisäkorvattava lääke
 • toimituspäivänä voimassa olevien asiakkaan suorakorvaustietojen mukaisesti
 • käyttäen vaihtokelpoisista lääkkeistä halvinta tai siitä hinnaltaan vähän poikkeavaa valmistetta
 • siten, että korvaus annetaan vain asiakkaalle toimitettujen lääkkeiden kustannuksista.

Yleisiä periaatteita:

 • Asiakkaan lääkitys sovitetaan annosjakelun lääkevalikoimaan.
 • Lääkkeet toimitetaan kahden viikon hoitoaikaa vastaavissa lääke-erissä, ellei ole perusteltua syytä menetellä muutoin.
 • Asiakkaan lääkitys tarkistetaan tarpeettomien, keskenään yhteensopimattomien ja päällekkäisten lääkitysten poistamiseksi.
 • Annosjakeluun siirtyminen on pitkäaikaisessa lääkehoidossa lääketieteelliseltä kannalta perusteltua ja lääkäri on tehnyt siitä merkinnän reseptiin.

Annosjakelun toimitusmaksu ja apteekkipalkkio

Toimitusmaksu

Annosjaellun lääkkeen viikkokohtainen toimitusmaksu (0,18 € ilman arvonlisäveroa) vastaa 1/12:sta osaa 3 kuukauden lääke-erän toimitusmaksusta (2,17 € ilman arvonlisäveroa). Annosjaellun lääkkeen toimitusmaksusta säädetään lääketaksasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

Apteekkipalkkio

Kun lääkkeet toimitetaan annosjaeltuina kahden viikon hoitoaikaa vastaavissa lääke-erissä, apteekkipalkkion määrä on 0,15 € ostotapahtumaa kohden.

Apteekkipalkkion määrä ei muutu, vaikka annosjaellut lääkkeet poikkeuksellisesti toimitettaisiin lyhyemmissä tai pidemmissä kuin kahden viikon hoitoaikaa vastaavissa lääke-erissä.

Annosjakelupalkkion korvaaminen

Kela voi maksaa apteekin perimästä lääkkeiden annosjakelupalkkiosta korvausta asiakkaalle.

Asiakkaalla on oikeus annosjakelupalkkion korvaukseen, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

Asiakas

 • on täyttänyt 75 vuotta ja
 • käyttää annosjakelun alkaessa vähintään kuutta (6) annosjakeluun soveltuvaa korvattavaa lääkettä.

Lääkäri

 • on tarkistanut asiakkaan lääkityksen tarpeettomien, keskenään yhteen sopimattomien ja päällekkäisten lääkitysten poistamiseksi. (Tämän tai myöhemmin tehdyn arvioinnin perusteella jäljelle voi jäädä alle kuusi annosjakeluun soveltuvaa korvattavaa lääkettä. Tämä ei kuitenkaan poista asiakkaan oikeutta annosjakelupalkkion korvaukseen) ja
 • arvioi, onko asiakkaan lääkehoito riittävän vakiintunutta ja annosjakeluun siirtyminen pitkäaikaisessa lääkehoidossa lääketieteellisesti perusteltua. Peruste annosjakeluun siirtymisestä osoitetaan lääkärin reseptiin tekemällä merkinnällä.

Korvauksen määrä

Annosjakelupalkkiosta korvataan 40 %. Jos 1 viikon hoitoaikaa vastaavien lääkkeiden jakelusta perittävä palkkio on suurempi kuin 3,15 €, korvaus suoritetaan 3,15 €:n suuruisen palkkion määrästä.

Voit vähentää korvauksen määrän annosjakelupalkkiosta, jos olet varmistanut, että edellytykset annosjakelupalkkion korvaamiseksi täyttyvät.

Asiakkaan maksettavaksi jäävää osuutta annosjakelusta perittävästä palkkiosta ei lasketa osaksi alkuomavastuuta eikä vuosiomavastuuta, eikä siitä ole oikeutta saada lisäkorvausta.

Hyvinvointialueen järjestämä lääkejakelu

Kun hyvinvointialue hankkii lääkkeiden annosjakelun ostopalveluna, se vastaa kokonaisuudessaan annosjakelupalkkiosta aiheutuvista kustannuksista. Annosjakelupalkkiosta ei makseta korvausta hyvinvointialueen järjestämän lääkejakelun piirissä oleville henkilöille, kun lääkejakelu sisältyy asiakkaan hyvinvointialueelle maksamaan asiakasmaksuun. Annosjakelupalkkiosta ei myöskään voida maksaa korvausta hyvinvointialueelle.

Jos apteekissa on tiedossa asiakkaan kuuluminen hyvinvointialueen lääkejakelun piiriin, et saa antaa suorakorvausta annosjakelupalkkiosta.

Sivu päivitetty 10.5.2021

Mitä mieltä olet sivusta?