Oikeus hoitoon julkisessa terveydenhuollossa

Tällä sivulla kerrotaan terveydenhuollon ammattilaisille asiakkaan oikeudesta julkiseen terveydenhuoltoon kansainvälisissä tilanteissa.

Hoidon laajuus ja hinta riippuvat siitä, onko asiakkaalla kotikuntaa tai hoito-oikeustodistusta. Jos asiakkaalla on hoito-oikeustodistus tai kyse on ollut kiireellisestä hoidosta, julkinen terveydenhuolto voi hakea valtion korvausta Kelassa.

Jos asiakkaalla on Suomessa kotikunta, hänellä on oikeus kaikkiin julkisen terveydenhuollon palveluihin.

Jos asiakkaalla ei ole kotikuntaa Suomessa, hoito-oikeuden laajuus riippuu asiakkaan esittämästä hoito-oikeustodistuksesta. Asiakkaalla voi olla oikeus

  • kaikkiin julkisen terveydenhuollon palveluihin kuntalaisen asiakasmaksun hinnalla
  • lääketieteellisesti välttämättömiin palveluihin kuntalaisen asiakasmaksun hinnalla
  • kiireelliseen hoitoon omalla kustannuksella.

Oikeus hoitoon eri tilanteissa

Oikeus kaikkiin julkisen terveydenhuollon palveluihin

Kun asiakkaalla on oikeus kaikkiin julkisen terveydenhuollon palveluihin, häntä pitää hoitaa samassa ajassa ja samoilla ehdoilla kuin kunnassa asuvaa asiakasta. Myös oikeus apuvälineisiin määräytyy kuten kuntalaisella.

Jos asiakkaalla on kotikunta Suomessa mutta hänen sairaanhoitonsa kustannuksista vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi, Iso-Britannia tai Pohjois-Irlanti, julkinen terveydenhuolto voi hakea Kelasta valtion korvausta asiakasmaksun ylittävistä kustannuksista.

Oikeus lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon

Lääketieteellisesti välttämätön hoito tarkoittaa sellaista hoitoa, joka ei voi odottaa asiakkaan paluuta kotimaahansa.

EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta, Pohjois-Irlannista tai Australiasta tulevalla asiakkaalla on oikeus saada lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa asiakasmaksun hinnalla, kun hän esittää hoito-oikeustodistuksen. Julkinen terveydenhuolto voi hakea Kelasta valtion korvausta asiakasmaksun ylittävistä kustannuksista.

Julkisen terveydenhuollon ammattihenkilö tekee arvion hoidon välttämättömyydestä. Hoidon tarvetta arvioidessa pitää ottaa huomioon, kuinka kauan asiakas on vielä Suomessa. Asiakkaan tarvitsema sairaanhoito annetaan aina Suomen hoitokäytäntöjen mukaan.

Lääketieteellisesti välttämätön hoito kattaa myös

  • pitkäaikaissairauden tai aiemmin todetun sairauden hoidon ja seurannan
  • raskauden tai synnytyksen takia annetun hoidon
  • äitiys- ja lastenneuvolapalvelut
  • tartuntatautien tutkimuksen ja hoidon
  • lääketieteellisesti välttämättömät apuvälineet, esimerkiksi kyynärsauvat.

Ennakkojärjestelyjä vaativissa tilanteissa asiakkaalla on velvollisuus sopia ennalta hoidosta hoidonantajan kanssa. Julkinen terveydenhuolto vastaa asiakkaan tiedusteluun ja ilmoittaa, onko hoitoa mahdollista antaa.

Oikeus kiireelliseen hoitoon

Jokaisella on oikeus saada kiireellistä hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa riippumatta siitä, mistä maasta on tullut Suomeen tai minkä maan kansalainen on.

Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden tai vamman pahenemista.

Julkinen terveydenhuolto voi saada valtion korvausta, kun se on antanut kiireellistä hoitoa asiakkaalle, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa eikä hoito-oikeustodistusta ja joka on jättänyt kustannukset maksamatta. Lue lisää kiireellisen hoidon korvaamisesta.

Lue lisää