ADHD, familjekurs | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

ADHD, familjekurs

Familjekursen lämpar sig för barn som har diagnostiserats med ADHD eller ADD.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”ADHD” eller ”ADD”.

Sök rehabiliteringskurs

Barnet kan dessutom ha

 • beteende- och känslomässiga svårigheter som hänger samman med den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen eller med de neuropsykiatriska symtomen
 • störningar i den sensoriska integrationen eller svårigheter att bearbeta sensorisk information
 • specifika motoriska svårigheter
 • språkliga svårigheter eller inlärningssvårigheter
 • någon annan funktionsnedsättning.

Rehabilitering ordnas för följande målgrupper:

 • barn som är över 5 år men under skolåldern och deras familjer
 • barn i lågstadieåldern och deras familjer.

Kursen ordnas också på svenska.

Målet för kursen

Målet för kursen är att barnet och familjen ska få mångsidig rådgivning och handledning samt verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots barnets neuropsykiatriska funktionsnedsättning. Rehabiliteringen syftar också till att stärka hela familjens resurser och förmåga att hantera sitt liv samt till att stödja samarbetet mellan familjen och de närmaste nätverken. Rehabiliteringen erbjuder också en möjlighet att träffa andra familjer i samma livssituation.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje barns och familjs individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 10 dygn och den genomförs i två perioder på 5 dygn.

Barnets familj deltar i rehabiliteringen tillsammans med barnet under hela rehabiliteringstiden. I en familjekurs deltar i regel 1–2 vuxna närstående och högst 2 syskon per barn. Om ytterligare syskon önskar delta i rehabiliteringen kontaktar FPA serviceproducenten för att komma överens om de praktiska arrangemangen och för att säkerställa att lokalerna är tillräckliga. Familjen kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Serviceproducenten kontaktar familjen före rehabiliteringen, mellan rehabiliteringsperioderna och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

 • en specialistläkare i barnneurologi, barnpsykiatri, ungdomspsykiatri eller barnsjukdomar
 • en sjukskötare eller hälsovårdare
 • en lärare, speciallärare eller barnträdgårdslärare
 • en psykolog eller neuropsykolog
 • en socialarbetare eller socionom.

Dessutom deltar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån barnets individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 17.1.2023

Vad tycker du om sidan?