Lainmuutos selkeyttää kuntoutusrahan myöntämisen perusteita | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Lainmuutos selkeyttää kuntoutusrahan myöntämisen perusteita

Julkaistu 9.11.2022

Eduskunta on hyväksynyt lainmuutoksen, jonka myötä asiakas voi saada kuntoutusrahaa koko kuntoutuksen ajalta ja siirtyä aiempaa helpommin kuntoutusrahan ja muiden Kelan etuuksien välillä. Myös kuntoutusrahan hakuaika pitenee 4 kuukaudesta 6 kuukauteen. 

Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen, joka muuttaa lakia Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista. Muutosten jälkeen Kela voi maksaa kuntoutusrahaa koko kuntoutuksen ajalta. Myös asiakkaan siirtyminen etuudelta toiselle helpottuu. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2023.

Perustoimeentulotukea saaneelle asiakkaalle kuntoutusraha ilman omavastuuaikaa

Jos asiakas saa ennen kuntoutuksen aloittamista perustoimeentulotukea, hän saa jatkossa kuntoutusrahan ilman omavastuuaikaa. Tällä hetkellä omavastuuaikaa ei ole silloin, jos asiakas saa ennen kuntoutuksen alkamista sairauspäivärahaa, osasairauspäivärahaa, vanhempainpäivärahaa tai työttömyysturvaetuutta.  

Kuntoutusrahaa joustavammin työttömälle tai satunnaisesti työskentelevälle 

Jatkossa Kelan ammatilliseen kuntoutukseen osallistuva työtön asiakas voi valita työttömyysetuuden sijaan kuntoutusrahan odotusajalle eli ajalle, jolloin hän odottaa kuntoutuspäätöksen jälkeen kuntoutuksen alkamista. Työtön asiakas voi saada kuntoutusrahaa myös kuntoutusjaksojen väliajalle. 

Jos Kelan ammatilliseen kuntoutukseen osallistuva asiakas on kuntoutuksen alkaessa työelämän ulkopuolella, hän voi saada kuntoutusrahaa, vaikka aloittaisi kuntoutuksensa aikana osa-aikaisen tai satunnaisen työskentelyn.  Aiemmin lyhytkin työskentely katkaisi kuntoutusrahan maksamisen.

Kuntoutusrahaa myös kuntoutuksen joustopäiviltä

Jatkossa laissa säädetään myös, miten kuntoutusrahaa maksetaan niin sanottujen joustopäivien ajalta. Joustopäivät liittyvät tilanteeseen, jossa asiakas ei voi osallistua kuntoutukseen viitenä päivänä viikossa työ-, opiskelu- tai toimintakykynsä heikentymisen takia. Kuntoutusrahaa maksetaan jatkossa joustopäiviltä, jos asiakas osallistuu Kelan järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen ja kuntoutus toteutuu 3–5 päivänä viikossa.  Lisäksi asiakkaan täytyy olla estynyt tekemästä työtä joustopäivinä ja Kelan täytyy olla määritellyt kuntoutuspalveluun mahdollisuuden joustopäiville.

Työterveyshuoltolakiin perustuva työkokeilu

Kuntoutusrahaa maksetaan työterveyshuoltolakiin perustuvan työkokeilun ajalta jatkossa enintään 45 arkipäivää.  

Työkokeilun täytyy perustua työterveyshuollossa havaittuihin työkyvyn ongelmiin, ja työnantajan täytyy maksaa sen ajalta palkkaa. Asiakas työskentelee työkokeilun aikana joko uusissa työtehtävissä tai entisissä tehtävissään, joita on muutettu tai hän työskentelee niissä erityisjärjestelyiden avulla. Työkokeilun täytyy olla varhaisen vaiheen ammatillista kuntoutusta, eikä asiakkaalla saa olla oikeutta työeläkelakien mukaiseen ammatilliseen kuntoutukseen. 

Kuntoutusrahan hakuaika pitenee

Kuntoutusrahan, kuntoutuksen ajalta maksettavan ylläpitokorvauksen sekä harkinnanvaraisen kuntoutusavustuksen hakuaikaa pitenee nykyisestä 4 kuukaudesta 6 kuukauteen 1.1.2023 alkaen.  

Lue lisää

Sivu päivitetty 8.11.2022