Anpassningsträning för vuxna med cancer | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Anpassningskurs för vuxna med cancer

Anpassningskursen lämpar sig för dig, om

  • du har diagnostiserats med cancer och du är över 18 år
  • initialfasen av behandlingen av din sjukdom är i slutskedet, behandlingen har avslutats eller uppföljningsfasen pågår.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”cancer”.

Sök rehabiliteringskurs

Den lämpligaste tidpunkten för att delta i kursen bestäms enligt din individuella situation.

Rehabilitering ordnas för följande målgrupper:

  • personer under 50 år
  • personer under 68 år
  • personer över 68 år.

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få stöd i den förändrade situation som sjukdomen orsakat. Du får även råd, handledning och verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots sjukdomen. Rehabiliteringen syftar också till att stärka dina resurser och din förmåga att hantera ditt liv, så att du kan fungera så självständigt och aktivt som möjligt i din vardag.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 5 dygn. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

Serviceproducenten kontaktar dig före och efter rehabiliteringen.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i onkologi eller en specialistläkare i kirurgi som är insatt i cancersjukdomar
  • en sjukskötare eller hälsovårdare
  • en psykolog
  • en socialarbetare, socionom, rehabiliteringsledare eller magister i samhällsvetenskaper (huvudämne rehabiliteringsvetenskap).

Dessutom deltar annan yrkesutbildad personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2023