Rehabiliteringspenning från FPA för annan rehabilitering än den som FPA ordnar | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Annan rehabilitering än den som FPA ordnar

Rehabiliteringspenning kan förutom för FPA-rehabilitering betalas också för rehabilitering som ordnas av företagshälsovården eller välfärdsområdet. Då är det företagshälsovården eller välfärdsområdet som har fattat beslutet om rehabilitering. Rehabiliteringspenningen kan betalas till arbetsgivaren om denna betalar lön för den tid som arbetstagaren deltar i rehabilitering.

Läs om villkoren för utbetalning av rehabiliteringspenning.

Exempel på annan rehabilitering

 1. Konditionshöjande rehabiliteringskurser som ordnas av företagshälsovården

  Arbetsgivaren och företagshälsovården avtalar om tidpunkten för konditionshöjande rehabiliteringskurser och kursernas omfattning. Arbetsgivaren svarar delvis eller helt för kostnaderna.

  FPA deltar inte i ordnandet av konditionshöjande rehabiliteringskurser, och arbetsgivaren eller företagaren får inte ersättning för kostnaderna som verksamhet inom ramen för företagshälsovården. FPA ersätter inte heller arbetstagaren för resekostnader eller andra kostnader i anslutning till konditionshöjande rehabiliteringskurser.

  Om en arbetspensionsanstalt deltar i kostnaderna för en konditionshöjande rehabiliteringskurs kan FPA inte bevilja rehabiliteringspenning.
 2. Arbetsprövning som ordnas av företagshälsovården

  Arbetsprövningen är rehabilitering som sätts in i ett tidigt skede när en arbetstagares arbetsförmåga har försämrats. Arbetstagaren kan då inte ha rätt till yrkesinriktad rehabilitering i enlighet med arbetspensionslagarna. 

  Arbetsprövningen ordnas på arbetstagarens arbetsplats. Under arbetsprövningen ändras personens arbetsuppgifter eller också prövar hen på ett annat arbete. Om avsikten endast är att förkorta arbetstiden är det inte fråga om sådan arbetsprövning som berättigar till rehabiliteringspenning.

  Rehabiliteringspenning betalas bara för de dagar då arbetstagaren deltar i arbetsprövning. En arbetsprövningsdag ska vara minst 4 timmar inklusive resor. Rehabiliteringspenning betalas för tid med arbetsprövning som ordnas med stöd av lagen om företagshälsovård och som varar högst 45 vardagar.
 3. Medicinsk rehabilitering som ordnas av företagshälsovården eller välfärdsområdet 

  Rehabiliteringen kan ordnas exempelvis vid en rehabiliteringsinrättning eller på en sjukhuspoliklinik. 
 4. Rehabilitering som ordnas av företagshälsovården eller välfärdsområdet för personer med missbruks- eller beroendeproblem
 5. Anpassningsträning eller familjerehabilitering som ordnas av välfärdsområdet

  FPA kan bevilja rehabiliteringspenning för tid då en arbetstagare deltar i anpassningsträning, familjerehabilitering för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller familjerehabilitering som stödåtgärd inom öppenvården för barnskyddet eller rehabilitering för personer med missbruksproblem. 
 6. Rehabilitering för närstående

  FPA kan också bevilja rehabiliteringspenning för den tid då en arbetstagare deltar i en närståendes rehabilitering. Om en arbetstagare deltar i sitt barns rehabilitering, tillämpas ingen karenstid för rehabiliteringspenningen.

Hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen, dvs. så kallad TYKY-verksamhet, samt semester och rekreationsverksamhet är inte rehabilitering som berättigar till rehabiliteringspenning.

Läs mer

Senast ändrad 25.9.2023

Vad tycker du om sidan?