Arbetstagare som kommer till Finland för att arbeta | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Arbetstagare som anställs för att arbeta i Finland

Arbetsgivare som anställer arbetstagare från utlandet är inte skyldiga att underrätta FPA om detta. Ansvaret för att sköta FPA-ärendena vilar på arbetstagaren. Arbetsgivaren eller dennes representant kan företräda arbetstagaren endast med specificerad fullmakt.

En arbetstagare har i allmänhet rätt till förmåner från FPA och rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten om han eller hon anses bo i Finland eller om han eller hon arbetar i Finland i sådan utsträckning att lönen år 2024 är minst 800,02 euro per månad .

Rätten till FPA-förmåner utreds i samband med den första förmånsansökan. Som bilaga till ansökan behövs en anmälan om flyttningen till Finland, som kan göras antingen via e-tjänsten eller med pappersblanketten Flyttning till Finland Y77r (pdf).

De flesta av FPA:s förmåner kan handläggas först då arbetstagaren har fått en finländsk personbeteckning. Läs mer om personbeteckningar och ansökningsförfarandet på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Arbetstagare från EU- eller EES-länder, Storbritannien eller Schweiz

Den som kommer till Finland från ett EU- eller EES-land, Storbritannien eller från Schweiz för att arbeta har i allmänhet rätt att omfattas av den finländska sociala tryggheten.

Om arbetet i Finland fortgår i mer än 3 månader, ska arbetstagaren registrera sin vistelse hos Migrationsverket. Medborgare från Storbritannien behöver uppehållstillstånd.

Arbetstagare från ett land som Finland har en överenskommelse om social trygghet med eller från något annat land

Det arbete som utförs i Finland ska vara lagligt och arbetstagaren ska ha ett tillstånd som berättigar till arbete. Närmare anvisningar fås hos Migrationsverket.

Arbetstagares rätt till sjukvård i Finland

En arbetstagare som har hemkommun i Finland har rätt till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Om en arbetstagare inte har hemkommun i Finland kan FPA på begäran utreda hans eller hennes rätt till vård och ersättningar. Vid behov beviljar FPA ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, med vilket arbetstagaren kan visa sin rätt till offentliga hälso- och sjukvårdstjänster.

Om arbetet uppfyller villkoret gällande lön får arbetstagaren rätt till den sociala tryggheten i Finland. Då har han eller hon rätt till ersättning för kostnaderna för köp av läkemedel och för privat hälso- och sjukvård samt för kostnaderna för sådana resor som har gjorts för att få vård på grund av sjukdom.

Säsongarbetares rätt till vård i Finland

Arbetstagare som kommer från länder utanför EU- och EES-länderna och Schweiz är exempelvis säsongsarbetare som arbetar i Finland tillfälligt under en viss säsong. De har rätt till alla tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. En säsongsarbetare ska emellertid kontakta FPA och be att hans eller hennes rätt till vård utreds, så att ett intyg över rätten till vård kan utfärdas.

En arbetstagare som kommer från ett land utanför EU- och EES-länderna och Schweiz ska ha ett av Migrationsverket beviljat uppehållstillstånd eller intyg som berättigar till arbete eller ett visum som beviljats av utrikesministeriet.

Utredning av rätten till vård

Arbetsgivaren kan begära utredning av rätten till vård, om arbetsgivaren har fått en fullmakt för detta av arbetstagaren. Be att FPA utreder rätten till vård

Skicka blanketten ifylld till adressen Folkpensionsanstalten, Centret för internationella ärenden, PB 78, 00381 Helsingfors.
Om du har frågor, kontakta Centret för internationella ärenden, tfn 020 635 1808 eller inter.helsinki@kela.fi.

Läs mer

Senast ändrad 1.1.2024

Vad tycker du om sidan?