Arbetstagarens och företagarens sociala trygghet i Finland | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Social trygghet för arbetstagare och företagare

Förutom på grundval av stadigvarande bosättning i Finland kan du också ha rätt till FPA-förmåner på grundval av arbete här. Din sociala trygghet påverkas närmast av det land från vilket du flyttar och hur länge du tänker arbeta i Finland.

Social trygghet för arbetstagare

Om du kommer till Finland som arbetstagare bedömer FPA vid behov huruvida du kan anses bo stadigvarande i Finland också utgående från din anställning. Ett arbetsavtal som gäller tills vidare eller som ingåtts för en viss tid på minst 2 år kan beaktas som tecken på att flyttningen till Finland är stadigvarande. Också andra faktorer kan tyda på bosättning i Finland. Sådana faktorer kan vara till exempel stadigvarande bostad eller tidigare bosättning och arbete i Finland.

Du kan få rätt till social trygghet i Finland genast när du flyttat till Finland om du flyttar hit stadigvarande eller om du arbetar här och lönen uppgår till minst 800,02 euro per månad (år 2024). Till exempel för att arbetslöshetsdagpenning ska kunna beviljas förutsätts emellertid att du har arbetat i minst 6 månader.

Du kan få rätt till den finländska sociala tryggheten på grundval av arbete även om du inte är stadigvarande bosatt här. Däremot betalas t.ex. allmänt bostadsbidrag i regel inte till arbetstagare som kommer från något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien och som inte anses vara stadigvarande bosatta i landet.

Om arbetet upphör eller lönen minskar till mindre än 800,02 euro per månad kan du fortsättningsvis ha rätt till förmåner. Förmåner kan betalas för högst 3 månader om du har arbetat i Finland minst 6 månader innan arbetet upphör eller minskar.

Praktikanter, au pairer och andra med kortvariga eller lågavlönade jobb har i regel inte rätt till FPA-förmåner om minimikravet på lönen inte uppfylls och bosättningen i Finland inte är stadigvarande.

FPA kan kontrollera uppgifterna om lönen och anställningsförhållandet i de uppgifter som arbetsgivaren har anmält till inkomstregistret. FPA kan vid behov be om ytterligare uppgifter.

Om du från början har haft för avsikt att jobba i Finland tillfälligt men arbetet och bosättningen i Finland blir stadigvarande, kan din rätt till förmåner bli mera omfattande.

Social trygghet för företagare

Om du har kommit till Finland från ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien, du har idkat företagarverksamhet utan avbrott i minst 4 månader och du har tecknat försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL), har du i egenskap av företagare rätt till förmåner från det att du påbörjade företagarverksamheten.

Om du flyttar till Finland som företagare från ett annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien, har du som företagare rätt till förmåner när din flyttning och ditt boende i Finland anses vara stadigvarande. Du måste också vara försäkrad enligt lagen om pension för företagare (FöPL).

Exempel

Indiska Aarushi arbetar i Finland för ett finskt företag 1.8.2018–28.2.2019. Hennes vistelse i Finland är ursprungligen avsedd att vara kortvarig, så hon har inte rätt till FPA-förmåner på grundval av bosättning i Finland. I egenskap av arbetstagare har hon dock rätt till vissa FPA-förmåner genast när arbetet börjar om villkoren för beviljande av förmånen uppfylls. Sådana förmåner är t.ex. sjukvårdsersättningar och sjukdagpenning.

Senare får Aarushi fast anställning. Hennes tillfälliga vistelse i Finland ändras till stadigvarande bosättning i landet, och därefter har hon rätt också till sådana förmåner som endast betalas till personer som är bosatta i Finland. Sådana förmåner är exempelvis bostadsbidrag och moderskapsunderstöd.

Kontrollera vilka uppgifter FPA har om din bosättning eller ditt arbete i Finland i MittFPA.

Lär mer