Från utlandet till Finland | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Från utlandet till Finland

Om du flyttar till Finland stadigvarande kan du i regel få FPA-förmåner räknat från flyttningstidpunkten.

När du ansöker om en förmån bedömer FPA om du kan anses bo i Finland stadigvarande eller om du kan få rätt till FPA-förmåner på grundval av ditt arbete. Bedömningen av var du anses vara bosatt påverkas till exempel av om det är fråga om återflyttning, långvarigt arbete i Finland eller nära familjeband till en person som redan är bosatt i Finland. FPA kan anse att bosättningen är stadigvarande också om du har vistats tidigare i Finland i ett år.

Du måste ha ett uppehållstillstånd om du är skyldig att skaffa ett sådant. Uppehållstillstånd beviljas av Migrationsverket. Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz behöver du inte uppehållstillstånd. Om du emellertid vistas i Finland längre än 3 månader, ska du låta registrera dig vid något av Migrationsverkets verksamhetsställen inom 3 månader från inresedagen.

Du kan ansöka om FPA-förmåner och FPA-kortet i MittFPA. Om du har flyttat till Finland och inte tidigare ansökt om förmåner hos FPA eller FPA-kortet ska du utöver ansökan om förmånen eller FPA-kortet också lämna in en anmälan om flyttning till Finland. Du får ett skriftligt beslut om förmånen, som skickas till den adress som du uppgett. Om du anses ha flyttat stadigvarande till Finland får du ett FPA-kort. Du kan kontrollera i vilket skede handläggningen av din ansökan är och huruvida du har rätt till social trygghet i FPA:s e-tjänst.

Information om handläggningstiderna för olika ansökningar finns på sidan Handläggningstider och förfrågningar.

Tillfällig vistelse i Finland

Om du vistas tillfälligt i Finland har du i allmänhet inte rätt till förmåner från FPA. Du anses i allmänhet inte flytta stadigvarande till Finland om du vistas kortvarigt i Finland till exempel som studerande, arbetssökande, au pair eller praktikant. Asylsökande får inte heller FPA-förmåner medan ansökan om asyl behandlas.

Om du har rätt till social trygghet i något annat EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien, har du inte samtidigt rätt till den finländska sociala tryggheten och du kan i regel inte beviljas förmåner.

Du har i regel rätt till social trygghet i ett annat land om

  • du är en arbetstagare som utsänts från ett annat EU- eller EES-land, från Schweiz eller från Storbritannien till Finland
  • du är en gränsarbetare som bor i Finland eller flyttar till Finland men arbetar i ett annat EU- eller EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien
  • du arbetar för en annan stat eller vid en mellanstatlig organisation och du inte är finsk medborgare.

Anmäl dig också hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Alla som flyttar till Finland för en längre tid än 1 år ska anmäla sig hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fattar på grundval av anmälan beslut om huruvida du kan införas i det finländska befolkningsdatasystemet och få hemkommun i Finland. I samband med registreringen får du en finländsk personbeteckning, om du inte redan har fått en sådan.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas beslut om bosättning i en viss kommun binder inte FPA och utgör inte en grund för utbetalning av FPA-förmåner. FPA avgör huruvida flyttningen till Finland och bosättningen här i landet kan anses stadigvarande utifrån separat lagstiftning.

Läs mer

Senast ändrad 26.7.2023