Beskrivning av handlingsoffentligheten | Om FPA | FPAGå till innehållet

Beskrivning av handlingsoffentligheten

FPA:s skyldighet att upprätthålla en beskrivning av handlingsoffentligheten grundar sig på lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019).

Alla har rätt att få information om en officiell handling som är offentlig. Handlingarna kan dock även innehålla konfidentiell information. Det finns alltid någon grund för sekretess från offentlighetslagen eller annan lag. Den berörda parten har också rätt att få information om ärenden som rör honom.

En begäran om att få uppgifter av FPA är en specificerad begäran att få offentlig eller sekretessbelagd information. Uppgifter kan begäras av exempelvis

I förmånsärenden
•    i samband med att du sköter ärenden via e-tjänsten
•    per telefon
•    per post
•    genom att personligen besöka något av  FPA:s serviceställen.

I administrativa eller andra ärenden
•    genom att skicka en begäran per post eller e-post till FPA:s registratorskontor
•    per telefon.

Den informationen som visas i Kanta-tjänster hör inte till FPA, eftersom ansvaret för detta datainnehåll ligger hos olika serviceproducenter inom hälsovården.

Om du vill göra begäran per e-post och den handling du begär innehåller personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter ska du använda skyddad e-post. Läs anvisningen om skyddad e-post (pdf).

Vem kan du kontakta?

•    Kontaktuppgifter till FPA
•    Kanta-tjänsterna/kontaktinformation.

FPA måste besvara din begäran om uppgifter utan dröjsmål, senast inom 2 veckor från begäran. Om ärendet kräver en större arbetsinsats än sedvanligt kan svarstiden vara högst en månad. Tidsfristerna är samma gällande offentliga och sekretessbelagda handlingar.

Uppgiften ur handlingen lämnas av den enhet vid FPA som ansvarar för uppgiftsinnehållet eller till vars uppgifter ärendet hör. Om du inte är säker på vilken enhet du ska rikta din begäran till får du instruktioner hos FPA.

Ett ärenderegister är ett register över inledda ärenden, handläggningsskedena och de handlingar som hänför sig till ärendena. FPA för ärenderegister exempelvis över administrativa ärenden och förmånsärenden. FPA registrerar handlingar också i andra specialregister, såsom personal- och ekonomiförvaltningssystem.

FPA:s informationssystemhelhet är decentraliserad. Informationssystemen står i interaktion med många andra system och stödsystem.

Typiska informationssystem vid FPA är exempelvis för

 • kundtjänst
 • administrativa ärenden
 • personaladministration
 • Kanta-tjänster
 • fastighetsärenden
 • juridiska frågor
 • socialförsäkring
 • finansiella ärenden
 • tekniska data
 • datahantering
 • statistik och rapportering
 • arkiv över patientjournaler från privata tjänsteleverantörer som har upphört med sin verksamhet
 • dataskydd
 • forskning
 • kommunikation.

Uppgifter hämtas ur kundregistren och informationssystemen till exempel med följande sökvillkor:

 • diarienummer
 • personnamn
 • personbeteckning
 • kundbeteckning
 • personalnummer.

Handlingarnas tillgänglighet

FPA erbjuder via ett tekniskt gränssnitt exempelvis statistikrapporter för fri användning.
Ytterligare information om  tillgängliga forsknings- och statistikuppgifter finns på adressen Tutkimus ja tilastot | Kelan Tietotarjotin (på finska).

Var får du veta mera?

 

Senast ändrad 23.2.2024

Vad tycker du om sidan?