Inkomstregistret | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Inkomstregistret gör det lättare att ansöka om FPA-förmåner

FPA använder uppgifterna i inkomstregistret vid handläggningen av förmånsansökningar. Då FPA får löneuppgifterna från inkomstregistret behöver kunden inte foga någon separat inkomstutredning till sin ansökan.

Arbetsgivarna har varit skyldiga att anmäla löner och andra uppgifter till inkomstregistret från början av 2019. Arbetsgivarna ska anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret inom 5 kalenderdagar från löneutbetalningsdagen.

Du kan kontrollera vilka uppgifter din arbetsgivare har anmält till inkomstregistret. Logga in i inkomstregistret med dina bankkoder eller med mobil-ID på adressen inkomstregistret.fi.

Vilka uppgifter anmäler arbetsgivaren?

Arbetsgivaren ska anmäla de löner, arvoden, naturaförmåner och ersättningar för resekostnader som arbetsgivaren betalat till inkomstregistret.

FPA önskar att arbetsgivarna också anmäler uppgifter om anställningsförhållandet, frånvaron och inkomstslag även om det är frivilligt för arbetsgivaren att anmäla dessa uppgifter. Då behöver man inte separat skicka uppgifterna till FPA.

Beloppet av sjukdagpenningar, föräldradagpenningar och rehabiliteringspenningar beräknas utifrån löneuppgifterna för de senaste 12 månaderna i inkomstregistret.

Ett privathushåll kan beräkna de löner som hushållet betalat till exempel i tjänsten Palkka.fi (www.palkka.fi), varifrån uppgifterna automatiskt överförs till inkomstregistret.

Vilka inkomstrelaterade uppgifter ska du fortfarande skicka till FPA?

För förmånsbeslutet behöver FPA fortfarande sådana utredningar som inte fås från inkomstregistret. På ansökningsblanketterna och i e-tjänsten anges vilka uppgifter som måste lämnas in.

Övriga inkomstrelaterade uppgifter är t.ex.

 • medlemsavgifter till fackförening 
 • avgifter till arbetslöshetskassa
 • hyresinkomster
 • ränteinkomster
 • utdelningsinkomster (dividendinkomster) 
 • företagsinkomster

Om det saknas uppgifter i ansökan ber FPA om komplettering av dem. 

När du ansöker om någon förmån rekommenderar vi att du använder vår e-tjänst.

Förmåns- och pensionsuppgifter ska anmälas till inkomstregistret från år 2021

Från och med ingången av 2021 ska förutom löneuppgifter även uppgifter om utbetalda förmåner och pensioner anmälas till inkomstregistret.

FPA anmäler alla skattepliktiga förmåner och de skattefria förmåner som inverkar på det grundläggande utkomststödet samt kostnadsersättningar i samband med arbetslöshetsförmåner. De här anmälningarna ersätter de årsanmälningar gällande förmånerna som tidigare gjordes till Skatteförvaltningen.

FPA meddelar följande förmåner till inkomstregistret:

 • dagpenning indriven från inkomstbortfallsersättning
 • partiell sjukdagpenning
 • sjukdagpenning
 • dagpenning vid smittsam sjukdom
 • FöPL-dagpenning
 • specialvårdspenning
 • rehabiliteringspenning
 • rehabiliteringspenning till pensionstagare
 • partiell rehabiliteringspenning
 • rehabiliteringsunderstöd enligt prövning
 • rehabiliteringspenning för unga
 • föräldrapenning
 • partiell föräldrapenning
 • särskild graviditetspenning
 • faderskapspenning
 • graviditetskapspenning
 • flexibel vårdpenning
 • hemvårdsstödets vårdtillägg
 • hemvårdsstödets vårdpenning
 • kommuntillägg till hemvårdsstödet
 • partiell vårdpenning
 • privatvårdsstödets vårdtillägg till föräldern
 • privatvårdsstödets vårdpenning till föräldern
 • kommuntillägg till privatvårdsstödet till föräldern
 • sjukpension
 • ålderspension
 • rehabiliteringsstöd
 • fronttillägg
 • extra fronttillägg
 • barnförhöjning
 • studiepensionens grundbelopp
 • barnpensionens grundbelopp
 • barnpensionens kompletteringsbelopp
 • begynnelsepension för efterlevande make
 • fortsättningspension med grundbelopp för efterlevande make
 • kompletteringsbelopp till fortsättningspension för efterlevande make
 • bostadsbidrag för pensionstagare
 • fronttillägg till utlandet
 • garantipension
 • förhöjningsdel
 • kostnadsersättning utomlands
 • kostnadsersättning
 • förhöjd kostnadsersättning
 • barnförhöjning
 • rörlighetsunderstöd
 • grunddagpenning
 • arbetsmarknadsstöd
 • alterneringsersättning
 • allmänt bostadsbidrag
 • ränteunderstöd
 • bostadstillägg
 • studiepenning
 • barnbidrag
 • underhållsstöd
 • militärunderstöd

FPA anmäler uppgifterna till inkomstregistret inom fem kalenderdagar från utbetalningsdagen. Till anmälan bifogas inte uppgifter ur förmånsbeslutet och inte heller uppgift om huruvida en ansökan är anhängig.

Uppgifterna i inkomstregistret används t.ex. i beskattningen, vid beviljande av förmåner och pensioner, vid handläggningen av försäkringsersättningar, för arbetarskyddet, för statistikföring och vid fastställande av kommunernas klientavgifter. Myndigheterna och andra användare får ur inkomstregistret endast de uppgifter som de har rätt att få och som de behöver för sin verksamhet.

Du kan se vilka användare och för vilka ändamål uppgifter förmedlas ur inkomstregistret på adressen vero.fi/sv/inkomstregistret.

Läs mer

Senast ändrad 24.6.2024