Kela työllisyyspalvelujen uudistuksessa | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Kela työllisyyspalveluiden, työllistymisen monialaisen edistämisen ja kotoutumislain uudistuksessa

Vuoden 2025 alussa on samaan aikaan kolme merkittävää uudistusta: työllisyyspalveluiden uudistus, työllistymisen monialaisen edistämisen uudistus ja kotoutumislain kokonaisuudistus. Kelalla on uudistuksiin liittyviä tärkeitä tehtäviä, ja siksi ne vaikuttavat myös meidän toimintaamme ja palveluihimme.

1.1.2025 tulee voimaan useita Kelaa koskevia julkisten palvelujen uudistuksia ja lainmuutoksia, joilla on monia yhtymäkohtia. Tältä sivulta löydät keskeiset tiedot uudistuksista ja lainmuutoksista sekä siitä, miten Kelan tehtävät muuttuvat uudistusten jälkeen.

Työllisyyspalveluiden uudistuminen 1.1.2025 alkaen

Työllisyyspalveluiden uudistus (TE-palvelut 2024-uudistus) siirtää työvoimapalveluiden järjestämisvastuun valtiolta kunnille. Uudistuksen myötä kuntien rahoitusvastuu työttömyysetuuksista laajenee: kunnat osallistuvat jatkossa työmarkkinatuen lisäksi myös peruspäivärahan ja ansiopäivärahan perusosan rahoitukseen.

Kelan tärkeimmät tehtävät osana työllisyyspalveluja on jatkossakin neuvoa työttömiä Kelan etuuksista ja palveluista, maksaa työttömyysetuuksia ja laskuttaa työttömyysetuuksia kunnilta.

Uudistuksen vaikutus Kelan tehtäviin ja toimintaan

Kela tekee päätökset työttömyysetuuksista työvoimapoliittisten lausuntojen perusteella. Tähän asti Kela on saanut lausunnot TE-toimistoilta ja työllisyyden kuntakokeilujen työntekijöiltä. Uudistuksen jälkeen Kela saa lausunnot kuntien työvoimaviranomaisilta ja KEHA-keskukselta.

Kela maksaa työttömyystukea henkilöille, jotka eivät kuulu työttömyyskassoihin tai jotka ovat saaneet enimmäisajan ansiopäivärahaa. Tähän asti Kela on laskuttanut kunnilta osan työmarkkinatuesta silloin, kun henkilölle on maksettu työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 300 päivää tai pidempään.

Kun kuntien rahoitusvastuu jatkossa laajenee, Kela laskuttaa kunnilta myös peruspäivärahan ja ansiopäivärahan rahoitusosan. Lisäksi rahoitusvastuu aikaistuu. Kela alkaa laskuttaa kuntaa sen jälkeen, kun työtön henkilö on saanut työttömyysetuutta 100 päivää. Kuntien rahoitusosuus kasvaa portaittain työttömyyden pitkittyessä. Toisin kuin nykyään jatkossa kunnan rahoitusvastuu koskee myös työttömyystukea, joka maksetaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta.

Työllistymisen monialainen edistäminen 1.1.2025 alkaen

Samalla kun työllisyyspalvelut siirretään kuntiin, tulee voimaan uusi laki työllistymisen monialaisesta edistämisestä. Uusi laki korvaa aiemman lain työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP-laki).

Laissa työllistymisen monialaisesta edistämisestä säädetään

  • työllistymistä edistävän monialaisen tuen yhteistoimintamallista
  • nuorten työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta.

Monialaisen tuen toimijat ovat työvoimaviranomainen, hyvinvointialue ja Kela.

Uuden lain vaikutukset Kelan tehtäviin ja toimintaan

Nykyinen työllistymistä edistävä monialainen tuen yhteispalvelu (TYP-palvelu) on suunnattu henkilöille, jotka ovat olleet 300 päivää työttömänä. Jatkossa monialaista tukea voi saada missä työttömyyden vaiheessa tahansa, jos sille on selkeä tarve.

Uuden lain mukaan toimijoilla on velvollisuus sovittaa nykyiset palvelut yhteen. Monialaisen tuen vaatima yhteistyö työvoimaviranomaisen, hyvinvointialueiden ja Kelan välillä varmistetaan sopimuksella.

Jatkossa Kelan tehtävänä on yhdessä kumppanien kanssa arvioida monialaista tukea tarvitsevien työttömien asiakkaiden palvelutarve, suunnitella monialaisen tuen palvelut kokonaisuuksiksi ja vastata asiakkaiden työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta.

Työvoimaviranomainen, hyvinvointialue ja työtön laativat yhdessä monialaisen työllistymissuunnitelman palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Kela osallistuu suunnitelman laatimiseen, kun työttömällä on tarve saada Kelan järjestämää kuntoutusta.

Kotoutumislain kokonaisuudistus 1.1.2025 alkaen

Kotoutumisen lainsäädäntö uudistuu vuoden 2025 alussa (KOTO24-uudistus). Uuden kotoutumislain tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttaneiden työllisyyttä, työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan.

Kuntien tehtävänä on jatkossa arvioida työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttaneiden tarve osaamisen ja kotoutumisen palveluille sekä laatia heille kotoutumissuunnitelma. Työvoimaan kuuluvat työttömäksi jäävät maahanmuuttaneet kuuluvat kunnan työllisyyspalvelujen piiriin kuten muutkin työttömät.

Myös kotoutuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä Kelan, kuntien ja hyvinvointialueiden välillä.

Mikä on Kelan rooli KOTO24-uudistuksessa?

Kelan tuet ja palvelut ovat jatkossakin osa kotoutumista edistäviä palveluja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että huomioimme Suomeen muuttaneet palveluissamme ja viestinnässämme. Lisäksi tarjoamme muille kotoutumisen toimijoille ajantasaista tietoa Kelan etuuksista ja palveluista.

Osana KOTO24-uudistusta tuotamme materiaalia, jota voi hyödyntää yhteiskuntaorientaatiossa ja Suomeen muuttaneille tarjottavassa perustietopaketissa.

Lisäksi välitämme kunnille ja hyvinvointialueille tietoa maahanmuuttaneiden asiakkaiden etuuksista kotoutumislaissa määritellyllä tavalla.

Uudistuksiin valmistaudutaan laajassa yhteistyössä

Kela valmistautuu uudistuksiin laajassa yhteistyössä työllisyys- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, TE-palveluiden, kuntien, tulevien työllisyysalueiden, hyvinvointialueiden, Kuntaliiton, KEHA-keskuksen ja ELY-keskusten kanssa. Kotoutumispalveluiden uudistuksen osalta teemme yhteistyötä myös Maahanmuuttoviraston, Digi- ja väestötietoviraston sekä järjestöjen kanssa.

Olemme laajasti mukana myös alueellisissa, työllisyysalueiden johdolla toimivissa valmisteluryhmissä. Alueellinen yhteistyö on erityisen tärkeää monialaista tukea tarvitsevien aikuisten ja nuorten sekä maahanmuuttaneiden asiakkaiden palveluissa.

Kela selvittää kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa myös tila- ja palveluyhteistyön mahdollisuuksia lähipalvelupisteissä.

Lue lisää

TE-palvelut 2024 -uudistus – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)

TE24, KOTO24, KEHA24 – kolme mittavaa uudistusta (tyomarkkinatori.fi)

Ajankohtaista TE24 ja KOTO24 -uudistuksista (tyomarkkinatori.fi)

Sivu päivitetty 17.6.2024