KIILA – ammatillinen kuntoutus työssä oleville

KIILA-kuntoutus on työssäoleville tarkoitettu ammatillista työkykyä tukeva kuntoutus. KIILA-kursseja voi hakea työpaikalle tai yhdistykselle ryhmämuotoisena. KIILA-kuntoutusta voi hakea myös yksittäinen työntekijä.

Tavoite

KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja tukea työntekijän työkykyä sekä edistää hänen pysymistään työelämässä. Kohderyhmänä ovat työssä olevat alle 67-vuotiaat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa. Tämä koskee myös yrittäjiä. Kuntoutusperusteen määrittää henkilön ajankohtainen ja yksilöllinen kuntoutustarve.

Nostetta työhön!

KIILA-kuntoutus voi olla ratkaisu pitkäaikaiseen tuki- ja liikuntasairauteen, vaikeuksiin hallita työtä ja työssäjaksamiseen.

Katso KIILA-kuntoutuksen polku!

Työntekijä voi parantaa omaa työkykyään KIILA- kuntoutuksessa, jos hänen työkykynsä ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi. KIILA-kuntoutus voi myös olla ratkaisu, kun asianmukaisesti todetun sairauden tai vamman arvioidaan lähivuosina merkittävästi heikentävän työntekijän työkykyä ja ansaintamahdollisuuksia.

KIILA-kuntoutuksessa yhteistyö työnantajan ja työterveyshuollon kanssa on välttämätöntä. Kuntoutus tulee käynnistää riittävän varhain, jotta työssä jatkaminen voidaan turvata. Kuntoutukseen pääsyn edellytyksenä on, että kuntoutustarve ja -mahdollisuudet on riittävästi selvitetty työpaikalla tai työterveyshuollossa tai julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa ja, että työpaikan tai työterveyshuollon toimenpiteet eivät riitä työkyvyn ylläpitämiseksi. Tällöin työntekijä voi hakeutua perusterveydenhuollon tai työterveyshuollon kautta ammatilliseen kuntoutukseen

KIILA-kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti. Se voidaan toteuttaa joko yksilökohtaisesti tai ammattiala- tai työpaikkakohtaisissa ryhmissä. Ryhmäkuntoutuksen suunnitteluun osallistuvat palveluntuottajan, työnantajan ja työterveyshuollon edustajat sekä tarvittaessa Kelan edustaja.

Kuntoutusta yhteistyössä

KIILA-kuntoutuksessa kuntoutusyhteistyö työterveyshuollon ja työpaikan toimijoiden välillä on välttämätöntä muun muassa työntekijän työkyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi.

KIILA-kuntoutuksen sisältö ja toteutus

KIILA- kuntoutusta toteutetaan sekä avo- että laitoskuntoutuksena. Kuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisina vuorokausina ja yksilöllisen avopäivän sekä yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä. Ryhmämuotoiset jaksot ovat kaikille pakollisia. Kuntoutuksen pituus ja sisältö muodostuvat kuntoutujan tilanteen arvioinnista, ryhmäjaksoista ja yksilöllisistä osista sekä päätösosasta.

Kurssi sisältää 10–13 ryhmämuotoista vuorokautta, yhden yksilöllisen avopäivän ja 2–4 yksilöllistä käyntikertaa (yksi asiantuntijan käyntikerta). Kurssi toteutetaan 1–1,5 vuoden aikana.

Kuntoutuksessa arvioidaan monipuolisesti kuntoutettavan työntekijän kuntoutustarvetta, siihen johtaneita syitä sekä työntekijän nykyistä työnhallintaa ja mahdollisuuksia parantaa sitä. Kuntoutuksen tarkoituksena on vastata yksilön kuntoutustarpeeseen.
KIILA-kuntoutuksen sisältö perustuu toimiviin ratkaisuihin ja käytäntöihin, jotka liittyvät kuntoutujan työhön ja hänen terveytensä ja elämänhallintansa tukemisiin. Kuntoutujan toimintaympäristö on huomioitava kuntoutuksen sisällössä, jossa painotetaan kuntoutujan oppimista ja aktiivista roolia.

Lue lisää