Muu kuin Kelan kuntoutus, johon voi saada kuntoutusrahaa Kelasta

Kela voi lisäksi myöntää kuntoutusrahaa kuntoutukseen, johon työntekijä on saanut kuntoutuspäätöksen

 • työterveyshuollosta
 • kunnalta tai kuntayhtymältä (sosiaalitoimi tai terveydenhuolto).

Työnantajan ja työterveyshuollon järjestämä kuntoutus

Kela voi maksaa kuntoutusrahaa työterveyshuoltolain perusteella järjestettyyn kuntoutukseen, jonka rahoittaa pääosin työnantaja. Työnantaja voi esimerkiksi järjestää seuraavanlaista kuntoutusta:

 • Kuntoremonttikurssi: Kesto yleensä kesto noin 5-7 vuorokautta (+ mahdolliset seurantapäivät). Toteutetaan noin vuoden kuluessa. Sisältö suunnitellaan ja toteutetaan työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä.
 • Lääkinnällinen kuntoutus: Jakso kuntoutuslaitoksessa
 • Päihdekuntoutusjakso: Avo-tai laitosmuotoinen kuntoutus)
 • Työkokeilu omalla työpaikalla: Kesto enintään noin 3 kuukautta, työnantaja maksaa työkokeilun ajalta palkkaa. Työntekijän tavallisia työtehtäviä on muutettu terveydentilaan sopiviksi tai hän kokeilee kokonaan uusia tehtäviä.

Tällöin kuntoutusrahan ehtona on, että

 • Työntekijällä on työterveyshuollossa todettu työkykyongelma ja sen perusteella arvioitu kuntoutuksen tarve
 • Työnantaja osallistuu merkittävällä osalla työkykyä tukevan kuntoutuksen kustannuksiin
 • Kuntoutustoiminta ei ole työterveyshuollon kustannuksina korvattavaa toimintaa
 • Tiedot työterveyshuoltolakiin perustuvasta kuntoutuksesta ilmoitetaan Kelaan kuntoutusrahahakemuksen liitteenä (KU 114).

Huom! Työterveyshuollon pitää ensin selvittää, onko työntekijällä oikeus työeläkekuntoutukseen

Kunnan tai kuntayhtymän järjestämä kuntoutus

Kunnan tai kuntayhtymän järjestämä kuntoutus voi oikeuttaa Kelan kuntoutusrahaan. Kuntoutuspäätöksen tai kuntoutuksen maksusitoumuksen voi antaa esimerkiksi sairaala, terveyskeskus tai kunnan sosiaalitoimi.

Kuntoutus voi silloin olla esimerkiksi:

 • lääkinnällinen kuntoutusjakso (esim. kuntoutuslaitoksessa tai poliklinikalla)
 • kuntoutustutkimus ja työkokeilu
 • sopeutumisvalmennuskurssi
 • kehitysvammaisen perhekuntoutus
 • perhekuntoutus avohuollon tukitoimena tai päihdekuntoutuksena
 • yksilöllinen päihdekuntoutus

Oppisopimuskoulutus

Kuntoutusrahan edellytyksenä on, että työntekijän työkyky tai mahdollisuudet valita ammatti tai työ on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi, eikä työntekijällä ole oikeutta työeläkelaitoksen järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen. Hänellä pitää kuitenkin olla työnantajan kanssa oppisopimus, jonka oppisopimustoimisto tai vastaava koulutuksen järjestäjä on hyväksynyt. Kuntoutusraha maksetaan tällöin työnantajalle maksettua palkkaa vastaavalta osalta.

STEA:n rahoittama sopeutumisvalmennus

Kela voi myöntää kuntoutusrahaa myös Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA)  rahoittamaan sopeutumisvalmennukseen. Jos työnantaja maksaa palkkaa työntekijän kuntoutuksen ajalta, kuntoutusraha voidaan maksaa työnantajalle.

Kurssin järjestäjä voi olla esimerkiksi potilasjärjestö.

Sopeutumisvalmennukseen osallistumisen perusteena pitää olla sairaus tai vamma. Ennaltaehkäisevänä varhaiskuntoutuksena järjestetty kuntoutus ei oikeuta kuntoutusrahaan.

Työntekijän omaisen kuntoutus

Kela voi lisäksi myöntää kuntoutusrahaa ajalle, jolloin työntekijä osallistuu omaisen kuntoutukseen. Jos työntekijä osallistuu oman lapsensa kuntoutukseen, kuntoutusrahassa ei ole omavastuuaikaa. Jos työnantaja maksaa palkkaa kuntoutuksen ajalta, kuntoutusraha voidaan maksaa työnantajalle.