Vuositulo | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Vuositulo

Kuntoutusraha määräytyy vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää etuuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. 

Tietyissä tilanteissa kuntoutusraha voidaan laskea jakson viimeisten 3 kuukauden perusteella.

Voit arvioida kuntoutusrahasi määrän laskurilla.

Palkkatulot

Vuosituloon lasketaan työ- tai virkasuhteesta saadut palkkatulot, jotka on maksettu tarkastelujakson aikana. Kela saa yleensä vuositulossa huomioitavat palkkatiedot tulorekisteristä, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan.

Työnantajilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkkojen maksamisesta. Voit tarkistaa työnantajasi ilmoittamat tiedot tulorekisterissä (vero.fi/tulorekisteri). Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Huomaa, että työnantajat ilmoittavat tulorekisteriin myös sellaisia tuloja, joita ei lasketa vuosituloon, esimerkiksi kustannusten korvaukset.

Jos tulorekisterissä olevissa palkkatulotiedoissasi on mielestäsi puutteita tai virheitä, pyydä työnantajaasi korjaamaan tiedot tulorekisteriin. Et voi itse muuttaa tulorekisterin tietoja.

Vuosituloon huomioidusta palkkatulosta ja vakuutuspalkasta tehdään vuosittain vaihtuva vakuutusmaksuvähennys. Sen suuruus on sairausvakuutuksen päivärahamaksun, työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun yhteismäärä.

Esimerkki

Maijan oikeus kuntoutusrahaan alkaa 14.4.2024. Tarkastelujakso on 1.3.2024–29.2.2024. Tältä ajalta Maija on saanut palkkaa 2 500 e/kk (brutto) ja lomarahaa 1 125 e (brutto).

Vuosituloon lasketaan 12 kk x 2 500 e + 1125 e = 31 125 e.*

Kuntoutusrahan määrä on n. 65 e/arkipäivä.

*) Vuosituloon huomioitavasta palkkatulosta tehdään vakuutusmaksuvähennys, joka vuonna 2024 on suuruudeltaan 8,95 %

Vakuutuspalkka

Jos olet työskennellyt tarkastelujaksolla ulkomailla ja työskentelysi ajalle on määritelty vakuutuspalkka, se huomioidaan vuositulossa todellisen maksetun palkan sijaan.  

YEL- ja MYEL-työtulo

Jos olet YEL- tai MYEL-vakuutettu yrittäjä, vuosituloon lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson YEL- ja MYEL-työtulo siltä ajalta, kun se on ollut voimassa.

Vuosituloon ei huomioida muita tuloja yrittäjätoiminnasta, esim. palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa. Jos YEL- tai MYEL-vakuutus ei ole ollut tarkastelujaksolla voimassa, yrittäjätoiminnasta ei huomioida vuosituloon tuloa lainkaan. 

Esimerkki

Liisan oikeus kuntoutusrahaan alkaa 15.2.2024. Tarkastelujakso on 1.1.–31.12.2023. YEL-työtulon määrä on 20 000 e/vuosi.

Vuosituloon lasketaan YEL-työtulo. 

Kuntoutusrahan määrä on n. 46 e/arkipäivä.*

*) Arvio.

Sivutoiminen yrittäjä

Jos olet ns. sivutoiminen yrittäjä eli olet tarkastelujaksolla toiminut yrittäjänä ja ollut samaan aikaan palkkatyössä toisella työnantajalla, vuosituloon otetaan huomioon YEL- ja MYEL -vakuutuksen työtulon lisäksi myös työ- tai virkasuhteesta maksettu palkkatulo.

Kuntoutusraha apurahansaajalle

Jos saat apurahaa tieteelliseen tai taiteelliseen toimintaan ja sinulla on apurahaan perustuva MYEL-vakuutus Melasta, vuositulosi lasketaan MYEL-vakuutuksen työtulon mukaan.

Jos et ole apurahastasi MYEL-vakuuttamisvelvollinen, apurahaasi ei lasketa mukaan vuosituloon.

Etuuksien perusteella laskettu vuositulo

Vuositulon määrä voi perustua myös tiettyihin etuuksiin, joita olet saanut 12 kuukauden tarkastelujakson aikana. Tämä niin sanottu etuusperusteinen tulo on laskennallinen tulo. Se ei siis ole yhteissumma niistä etuuksista, joita sinulle on myönnetty tarkastelujakson ajalla.  Se lasketaan tiettyjen 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolla saamiesi etuuksien keskimääräisestä päiväkohtaisesta määrästä.

Tarkastelujakson ajalle myönnettyjen etuuksien yhteen laskettu euromäärä ja etuusperusteinen tulo poikkeavat aina toisistaan. Ero voi olla joskus merkittäväkin, eikä määriä ole tarkoituksenmukaista verrata toisiinsa. 

Etuusperusteisen tulon käyttämisellä Kela haluaa varmistaa, ettei asiakkaan toimeentulon taso heikkene, kun hänen saamansa etuus vaihtuu.

Etuusperusteisessa tulossa huomioidaan vain seuraavat etuudet, joiden myöntöaika kohdistuu 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolle:

 • työttömyysetuus
 • vuorottelukorvaus
 • sairauspäiväraha
 • YEL-päiväraha ja Mela-sairauspäiväraha
 • osasairauspäiväraha
 • vanhempainpäiväraha
 • erityishoitoraha
 • luovutuspäiväraha
 • Kelan kuntoutusraha
 • työeläkelakien mukainen kuntoutusraha tai kuntoutuskorotus
 • työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke
 • kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke
 • työkyvyttömyyseläkettä täydentävä takuueläke
 • aikuiskoulutustuki
 • kansanedustajan sopeutumiseläke tai sopeutumisraha
 • opintoraha.

Työnantajalle maksettua etuutta ei lasketa vuosituloon, koska olet samalta ajalta saanut vuosituloon huomioitavaa palkkaa.

Esimerkki

Pekan oikeus kuntoutusrahaan alkaa 14.2.2024. Tarkastelujakso on 1.1.–31.12.2024.  Pekka on saanut tältä ajalta ansiosidonnaista päivärahaa 60,00 e/päivä 5 päivänä viikossa.

Keskimääräisen ansiosidonnaisen päivärahan perusteella kuntoutusrahan määrä on n. 52 e/päivä*. Kuntoutusrahaa maksetaan 6 päivältä viikossa.

*) Arvio.

Ansionmenetyskorvaukset

Vuosituloon lasketaan tarkastelujakson ajalle myönnetty korvaus ansionmenetyksestä, kun sen perusteena on

 • työtapaturma
 • ammattitauti
 • liikennevahinko
 • potilasvahinko
 • sotilastapaturma
 • tartuntatautilain mukainen tartuntatauti (tartuntatautipäiväraha).

Korvaukset ansionmenetyksestä huomioidaan sen suuruisina kuin ne on myönnetty.

Korvausta ei yleensä lasketa vuosituloon, jos maksu jatkuu samanaikaisesti myönnettävän Kelan etuuden kanssa. Työnantajalle maksettua korvausta ei lasketa vuosituloon, koska olet samalta ajalta saanut vuosituloon huomioitavaa palkkaa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 1.1.2024