Korkeakouluopintojen edistyminen

Jos opiskelet korkeakoulussa, sinun pitää suorittaa

 • tukikuukautta kohti keskimäärin vähintään 5 opintopistettä ja
 • jokaisen lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä (vähimmäissuoritusvaatimus).

Tukikuukausien määrä ei vaikuta vähimmäissuoritusvaatimukseen. Vaikka olisit saanut lukuvuoden aikana opintotukea vain 1 kuukaudelta, sinun pitää suorittaa vähintään 20 opintopistettä. Vähimmäissuoritusvaatimus ei koske kevätlukukaudella (1.1.–31.7.) alkavan koulutuksen ensimmäistä lukuvuotta eikä myöskään sitä lukuvuotta, jonka kevätlukukauden aikana olet suorittanut korkeakoulututkinnon.

Jos et ole suorittanut tukikuukautta kohti vähintään 5 opintopistettä edeltävänä lukuvuotena, voit saada edelleen tukea, jos olet koko opiskeluaikana suorittanut opintoja vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Sinun on kuitenkin pitänyt suorittaa edeltävänä lukuvuotena vähintään 20 opintopistettä.

Esimerkki

Opiskelija on suorittanut edeltävänä lukuvuonna (1.8.–31.7.) 40 opintopistettä ja saanut opintotukea 9 kuukaudelta. Koko opiskelun aikana hän on suorittanut 140 opintopistettä ja käyttänyt 27 opintotukikuukautta.

 1. Opiskelija on suorittanut edeltävänä lukuvuotena vähintään 20 opintopistettä. Vähimmäissuoritusvaatimus on täytetty.
 2. Opiskelija on suorittanut edeltävänä lukuvuotena keskimäärin 4,4 opintopistettä tukikuukautta kohti. Koska se on alle 5 opintopistettä tukikuukautta kohti, Kela tarkistaa koko opiskeluajan aikana kertyneiden opintopisteiden määrän.
 3. Opiskelija on suorittanut koko opiskeluajan aikana keskimäärin 5,2 opintopistettä tukikuukautta kohti. Koska suorituksia on vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti, opiskelija on edistynyt opinnoissa riittävästi. Kela ei lähetä opiskelijalle selvityspyyntöä. Opintotuen maksaminen jatkuu.

Opintojen edistymisen seurannassa huomioidaan kaikki korkeakouluopintojen opintosuoritukset ja käytetyt tukikuukaudet – kuitenkin aikaisintaan 1.8.2011 lukien.

Jos valmistut ennen kuin seuranta tehdään, olet edistynyt opinnoissa riittävästi. Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon ja jatkat sen jälkeen korkeakouluopintoja, opintosuoritukset ja tukikuukaudet huomioidaan korkeakoulututkinnon suorittamiskuukauden jälkeiseltä ajalta.

Tukikuukausi on kuukausi, jolta olet saanut joko opintorahaa tai asumislisää tai molempia. Älä huomioi yleistä asumistukea tukikuukautena. Jos haluat pienentää edistymisen seurannassa huomioon otettavien tukikuukausien määrää, voit perua tai palauttaa opintotukea.  Jos et suorita lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä, sinun on peruttava tai palautettava koko lukuvuoden tuki.

Kela tekee opintojen edistymisen seurannan joka vuosi lokakuussa. Seuranta koskee edeltävää lukuvuotta (1.8.–31.7.) ja sitä aikaa, jonka olet opiskellut korkeakoulussa. Saman vuoden elokuussa suoritetut opinnot otetaan huomioon vasta seuraavassa edistymisen seurannassa. Kela ei seuraa yksittäisten kuukausien opintoja.  Hyväksi luettuja aiempia opintoja ei oteta huomioon seurannassa.

Jos et edisty opinnoissa riittävästi

Jos opintosi eivät ole edistyneet riittävästi, Kela lähettää sinulle selvityspyynnön. Selvitä vastauksessasi syyt, joiden vuoksi opintosi eivät ole edistyneet. Voit saada edelleen opintotukea, jos opintosi ovat hidastuneet tilapäisesti ja hyväksyttävästä syystä.

Jos et vastaa selvityspyyntöön tai esittämiäsi syitä ei hyväksytä, opintotukesi voidaan

Opintotuki voidaan myös periä takaisin, jos sinulla on ollut opintosuorituksia erityisen vähän ja olosuhteistasi ilmenee, että tarkoituksesi ei ole ollut opiskella.

Hyväksyttävät syyt opintojen hidastumiselle

Hyväksyttäviä syitä opintojen hidastumiselle voivat olla esimerkiksi

 • oma tai lähiomaisen sairaus
 • muu vaikea elämäntilanne tai
 • erityisen laajan opintokokonaisuuden (esim. opinnäytetyön) tekeminen.

Hyväksyttävänä syynä voidaan pitää myös sitä, että olet keskeyttänyt opintosi lapsen syntymän tai asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisen vuoksi. Opintotuen maksaminen voi jatkua, jos

 • olet alkanut saada vanhempainpäivärahaa tai aloittanut palveluksesi viimeistään tammikuussa, ja se on jatkunut kevätlukukauden ajan tai
 • olet saanut vanhempainpäivärahaa tai olet ollut palveluksessa syyslukukauden, ja se on päättynyt kevätlukukauden aikana.

Vastaa Kelan asiointipalvelussa olevalla verkkolomakkeella, selvityspyynnön liitteenä olevalla lomakkeella tai erillisellä selvityksellä. Kerro, miten tilanteesi on vaikuttanut opintoihisi. Kerro myös, vaikuttaako tilanne opintoihisi edelleen. Jos mahdollista, liitä selvitykseesi viranomaistodistus, esimerkiksi lääkärintodistus, opintojesi edistymiseen vaikuttaneesta syystä.

Opintosuoritusten selvittäminen

Tarkista, onko kaikki opintosuorituksesi kirjattu opintosuoritusrekisteriin niissä suomalaisissa korkeakouluissa, joissa olet opiskellut.

Jos rekisteristä puuttuu suorittamiasi opintoja, huolehdi siitä, että ne merkitään rekisteriin sille lukuvuodelle, milloin teit suorituksen. Selvitä vastauksessasi jo suorittamasi rekisteristä puuttuvat opintosuoritukset ja niiden suoritusajankohdat. Selvitä opintosuorituksen suoritusajankohta myös silloin, jos jokin opintosuorituksesi on rekisteröity eri lukuvuodelle kuin milloin teit suorituksen. Selvityksesi perusteella Kela tarkastaa nämä suoritukset VIRTA-tietovarannosta.

 • Jos sinulla on kesken opintokokonaisuus (esimerkiksi opinnäytetyö), joka ei näy opinto-suoritusrekisterissä, liitä mukaan opettajan arvio tai osasuoritustodistus siitä, kuinka monta opintopistettä kesken olevasta opintokokonaisuudesta olet suorittanut 31.7. mennessä. Tarvittaessa täytä ja tulosta Kelan lomake OT 17: ’Selvitys kesken olevasta opintokokonaisuudesta’.
 • Jos sinulla on ulkomaisessa korkeakoulussa tehtyjä suorituksia, jotka haluat huomioitavaksi opintojesi edistymisen seurannassa, liitä mukaan todistus ulkomaan opinnoista.
 • Jos sinulla on Maanpuolustuskorkeakoulussa tai Högskolan på Ålandissa tehtyjä suorituksia, jotka haluat huomioitavaksi opintojesi edistymisen seurannassa, liitä mukaan todistus näistä opinnoista.
 • Jos sinulla on ennen 1.8.2011 tehtyjä suorituksia, jotka haluat huomioitavaksi opintojesi edistymisen seurannassa, Kela tarkastaa nämä suoritukset VIRTA-tietovarannosta.

Jos vetoat ulkomailla, Maanpuolustuskorkeakoulussa tai Högskolan på Ålandissa tai ennen 1.8.2011 suorittamiisi opintoihin, myös näihin opintoihin nostamasi opintotukikuukaudet huomioidaan.

Tuen peruminen ja palauttaminen

Jos haluat pienentää edistymisen seurannassa huomioon otettavien tukikuukausien määrää, voit perua tukea tai palauttaa jo maksettua tukea. Tuki kannattaa perua, jos lukuvuosi, jolloin opintojesi edistyminen on hidastunut, on yhä kesken.

 • Syyslukukauden tuki on palautettava seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.
 • Kevätlukukauden tuki on palautettava saman vuoden elokuun loppuun mennessä.

Kela ottaa opintojen edistymisen seurannassa huomioon kaikki palautukset, jotka olet tehnyt seurannan toteutukseen mennessä. Jos palautat tukea sen jälkeen, kun olet jo saanut selvityspyynnön, sinun pitää vastata selvityspyyntöön ja kertoa selvityksessäsi, että olet palauttanut tukea.

Jos et suorita lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä (vähimmäissuoritusvaatimus), sinun on peruttava tai palautettava koko lukuvuoden tuki. Vähimmäissuoritusvaatimus ei koske kuitenkaan kevätlukukaudella (1.1.–31.7.) alkavan koulutuksen ensimmäistä lukuvuotta eikä myöskään sitä lukuvuotta, jonka kevätlukukauden aikana olet suorittanut korkeakoulututkinnon.