Kurs för barn som fått eller väntar på organtransplantation | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Familjekurs för barn som genomgått eller väntar på organtransplantation

Familjekursen lämpar sig för barn

  • som väntar på organtransplantation eller som har genomgått en organtransplantation (lever-, njur-, hjärt-, lung- eller tarmtransplantation), när det har gått minst 6 månader sedan organtransplantationen.
  • som är under skolåldern eller går i årskurs 1-6 eller i årskurs 7-9

Dessutom har barnet på grund av sjukdomen problem med dagliga aktiviteter i hemmet, på daghemmet eller i skolan, och barnets funktionsförmåga möjliggör deltagande i anpassningskursen.

Kursen lämpar sig inte för barn som inte kan delta i rehabilitering i gruppform eller som får dialysbehandling på dagen.

Kontrollera i vår söktjänst när det ordnas kurser

Använd sökordet ”transplantation”.

Sök rehabiliteringskurs

Målet för kursen

Målet för kursen är att barnet och familjen ska få mångsidig rådgivning och handledning samt verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt efter organdonationen. Rehabiliteringen syftar också till att stärka hela familjens resurser och förmåga att hantera sitt liv samt till att stödja samarbetet mellan familjen och de närmaste nätverken. Rehabiliteringen erbjuder också en möjlighet att träffa andra familjer i samma livssituation.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje barns och familjs individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 5 dygn.

I en familjekurs deltar 1–2 vuxna närstående och 1 2 syskon per barn. Om barnet har ytterligare syskon som är över 2 år, bedömer FPA om det är nödvändigt att de deltar i kursen med tanke på barnklientens rehabilitering. FPA tar också reda på av serviceproducenten om producenten kan genomföra rehabilitering för flera syskon. Syskon under 2 år kan alltid delta i kursen.
Serviceproducenten kontaktar familjen före rehabiliteringen och efter den.

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i nefrologi, inre medicin eller barnsjukdomar
  • en sjukskötare eller hälsovårdare
  • en näringsterapeut
  • en psykolog.

Dessutom medverkar annan yrkesutbildad personal och assisterande personal i rehabiliteringen utifrån familjens individuella behov.

Läs mer

Senast ändrad 28.5.2024