Vuositulo | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Vuositulo

Sairauspäiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Voit arvioida sairauspäivärahasi määrän laskurilla.

Tietyissä tilanteissa päiväraha voi määräytyä tarkastelujakson viimeisten 3 kalenterikuukauden tulojen perusteella. Lue lisää erityistilanteista.

Palkkatulot

Vuosituloon lasketaan työ- tai virkasuhteesta saadut palkkatulot, jotka on maksettu tarkastelujakson aikana. Kela saa yleensä vuositulossa huomioitavat palkkatiedot tulorekisteristä, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan.

Työnantajilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkkojen maksamisesta. Voit tarkistaa työnantajasi ilmoittamat tiedot tulorekisterissä (vero.fi/tulorekisteri). Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Huomaa, että työnantajat ilmoittavat tulorekisteriin myös sellaisia tuloja, joita ei lasketa vuosituloon, esimerkiksi kustannusten korvaukset.

Jos tulorekisterissä olevissa palkkatulotiedoissasi on mielestäsi puutteita tai virheitä, pyydä työnantajaasi korjaamaan tiedot tulorekisteriin. Et voi itse muuttaa tulorekisterin tietoja.

Vuosituloon huomioidusta palkkatulosta ja vakuutuspalkasta tehdään vuosittain vaihtuva vakuutusmaksuvähennys. Sen suuruus on sairausvakuutuksen päivärahamaksun, työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun yhteismäärä.

Vuosituloon huomioidaan vain sairausvakuutuslain mukaiset palkkatulot. Työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin myös erilaisia työsuhteen perusteella maksettuja palkkioita, korvauksia ja muita tuloja, joita ei huomioida vuosituloon. 

Esimerkki

Lääkäri on todennut Matin työkyvyttömäksi 14.4.2022 alkaen Tarkastelujakso on 1.3.2021–28.2.2022. Tältä ajalta Matti on saanut palkkaa 2 500 e/kk (brutto) ja lomarahaa 1 125 e (brutto).

Vuosituloon lasketaan 12 kk x 2 500 e + 1125 e = 31 125 e.*

Sairauspäivärahan määrä on n. 65 e/arkipäivä.

*) Vuositulosta tehdään  9,83 %:n vakuutusmaksuvähennys.

Ulkomailla ansaitut tulot voidaan poikkeuksellisesti laskea mukaan vuosituloon, vaikka et olisi ollut sairausvakuutettuna Suomessa, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • olet palannut Suomeen
 • olet saanut tarkastelujaksolla palkkaa työskennellessäsi toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai valtiossa, jossa sovelletaan Euroopan unionin lainsäädäntöä (esim. Norja)
 • olet tullut uudelleen sairasvakuutetuksi Suomessa eikä sinulla ole lainkaan vuosituloa Suomesta.

Jos ulkomailla ansaitsemasi palkka on huomattavasti pienempi tai suurempi kuin palkka, jonka olisit saanut vastaavasta työstä Suomessa, päivärahasi perusteena käytetään Kelan tekemää arviota. Se on arvio tuloista, jotka olisit saanut koulutuksesi ja pätevyytesi huomioiden vastaavasta työstä Suomessa. 

Vakuutuspalkka

Jos olet työskennellyt tarkastelujaksolla ulkomailla ja työskentelysi ajalle on määritelty vakuutuspalkka, se huomioidaan vuositulossa todellisen maksetun palkan sijaan. 

YEL- ja MYEL-työtulo

Jos olet YEL- tai MYEL-vakuutettu yrittäjä, vuosituloon lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson YEL- ja MYEL-työtulo siltä ajalta, kun se on ollut voimassa.

Vuosituloon ei huomioida muita tuloja yrittäjätoiminnasta, esim. palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa. Jos YEL- tai MYEL-vakuutus ei ole ollut tarkastelujaksolla voimassa, yrittäjätoiminnasta ei huomioida vuosituloon tuloa lainkaan. 

Esimerkki

Lääkäri on todennut Liisan työkyvyttömäksi 15.2.2022. Tarkastelujakso on 1.1.–31.12.2021. YEL-työtulon määrä on 20 000 e/vuosi.

Vuosituloon lasketaan YEL-työtulo. 

Sairauspäivärahan määrä on n. 46 e/arkipäivä.*

*) Arvio.

Sivutoiminen yrittäjä

Jos olet ns. sivutoiminen yrittäjä eli olet tarkastelujaksolla toiminut yrittäjänä ja ollut samaan aikaan palkkatyössä toisella työnantajalla, vuosituloon otetaan huomioon YEL- ja MYEL -vakuutuksen työtulon lisäksi myös työ- tai virkasuhteesta maksettu palkkatulo.

Sairauspäiväraha apurahansaajalle

Jos saat apurahaa tieteelliseen tai taiteelliseen toimintaan ja sinulla on apurahaan perustuva MYEL-vakuutus Melasta, vuositulosi lasketaan MYEL-vakuutuksen työtulon mukaan.

Jos et ole apurahastasi MYEL-vakuuttamisvelvollinen, apurahaasi ei lasketa mukaan vuosituloon.

Takautuvasti tarkastelujaksolle myönnetyt etuudet 

Jos sinulle päätöksen antamisen jälkeen myönnetään takautuvasti tarkastelujaksolle etuus, joka huomioidaan vuositulossa, ota yhteyttä Kelaan ja kerro tästä. Näin voimme laskea päivärahasi määrän uudelleen ja huomioida etuuden vuositulossa.

Etuuksien perusteella laskettu vuositulo

Vuositulon määrä voi perustua myös tiettyihin etuuksiin, joita olet saanut 12 kuukauden tarkastelujakson aikana. Tämä niin sanottu etuusperusteinen tulo on laskennallinen tulo. Se ei siis ole yhteissumma niistä etuuksista, joita sinulle on myönnetty tarkastelujakson ajalla.  Se lasketaan tiettyjen 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolla saamiesi etuuksien keskimääräisestä päiväkohtaisesta määrästä.

Tarkastelujakson ajalle myönnettyjen etuuksien yhteen laskettu euromäärä ja etuusperusteinen tulo poikkeavat aina toisistaan. Ero voi olla joskus merkittäväkin, eikä määriä ole tarkoituksenmukaista verrata toisiinsa. 

Etuusperusteisen tulon käyttämisellä Kela haluaa varmistaa, ettei asiakkaan toimeentulon taso heikkene, kun hänen saamansa etuus vaihtuu.

Etuusperusteisessa tulossa huomioidaan vain seuraavat etuudet, joiden myöntöaika kohdistuu 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolle: 

 • työttömyysetuus
 • vuorottelukorvaus
 • sairauspäiväraha
 • YEL-päiväraha ja Mela-sairauspäiväraha
 • osasairauspäiväraha
 • vanhempainpäiväraha
 • erityishoitoraha
 • luovutuspäiväraha
 • Kelan kuntoutusraha
 • työeläkelakien mukainen kuntoutusraha tai kuntoutuskorotus
 • työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke
 • kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke
 • työkyvyttömyyseläkettä täydentävä takuueläke
 • aikuiskoulutustuki
 • kansanedustajan sopeutumiseläke tai sopeutumisraha
 • opintoraha.

Työnantajalle maksettua etuutta ei lasketa vuosituloon, koska olet samalta ajalta saanut vuosituloon huomioitavaa palkkaa.

Esimerkki

Lääkäri on todennut Pekan työkyvyttömäksi 14.2.2022 alkaen. Tarkastelujakso on 1.1.–31.12.2022.  Pekka on saanut tältä ajalta ansiosidonnaista päivärahaa 60,00 e/päivä 5 päivänä viikossa.

Keskimääräisen ansiosidonnaisen päivärahan perusteella sairauspäivärahan määrä on n. 52 e/päivä*. Sairauspäivärahaa maksetaan 6 päivältä viikossa.

Ansionmenetyskorvaukset

Vuosituloon lasketaan tarkastelujakson ajalle myönnetty korvaus ansionmenetyksestä, kun sen perusteena on

 • työtapaturma
 • ammattitauti
 • liikennevahinko
 • potilasvahinko
 • sotilastapaturma
 • tartuntatautilain mukainen tartuntatauti (tartuntatautipäiväraha).

Korvaukset ansionmenetyksestä huomioidaan sen suuruisina kuin ne on myönnetty.

Korvausta ei yleensä lasketa vuosituloon, jos maksu jatkuu samanaikaisesti myönnettävän Kelan etuuden kanssa. Työnantajalle maksettua korvausta ei lasketa vuosituloon, koska olet samalta ajalta saanut vuosituloon huomioitavaa palkkaa.

Lue lisää