Ersättning för trafikskada, olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Ersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar samt enligt trafikförsäkringslagen

FPA uppmanar sina kunder att ansöka om ersättning direkt hos försäkringsbolaget om sjukvårdskostnaderna har orsakats av trafikskada, olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom.

Kostnader som orsakas av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom ersätts i första hand av försäkringsbolaget. Ersättningarna betalas utifrån följande lagstadgade försäkringar:

 • företagares försäkring för olycksfall i arbetet och för yrkessjukdomar
 • arbetstagares eller företagares fritidsförsäkring
 • försäkring för olycksfall i arbetet för arbetstagare som arbetar utomlands.

FPA ersätter inte arbetsgivarens självriskandel eller självriskandelen enligt trafikförsäkringen.

Om en kund har en privat olycksfallsförsäkring kan han eller hon ha rätt till ersättning för trafikskada eller olycksfall i arbetet från FPA till den del dessa kostnader inte ersätts genom trafikförsäkringen eller försäkringen för olycksfall i arbetet. FPA ersätter inte försäkringsbolaget för sådana kostnader och de ska inte ingå i redovisningsansökan. 

Regress

Det kan uppstå regressituationer i samband med sjukvårdsersättningar, dvs. situationer där FPA har rätt att återfå ersättning som FPA betalat ut. En sådan situation uppstår då FPA redan har ersatt kostnader som utifrån lagstadgade försäkringar borde ha ersatts av försäkringsbolaget.

I sådana situationer meddelar FPA försäkringsbolaget den ersättning som FPA betalat ut och försäkringsbolaget betalar ersättningen till FPA som regress.

FPA driver in ersättning av försäkringsbolaget genom regress

I ett regressfall skickar FPA en regressanmälan till försäkringsbolaget gällande de sjukvårdsersättningar som FPA betalat ut antingen per skyddad e-post eller per post. Utifrån regressen betalar försäkringsbolaget den summa till FPA som anges i anmälan tillsammans med referensuppgifter. Om det inte är fråga om ett regressfall, meddelar försäkringsbolaget FPA detta.

Försäkringsbolaget gör regressanmälan till FPA

Om du upptäcker ett regressfall i försäkringsbolaget ska du kontakta den FPA-enhet som handlägger försäkringsbolagets redovisningar. Du kan göra regressanmälan också via FPA:s servicenummer för myndigheter.

Meddela FPA följande uppgifter:

 • kundens personuppgifter
 • försäkringsbolagets namn och uppgifter om kontaktpersonen
 • datum då skadan eller olycksfallet inträffade
 • kostnadsbeloppet
 • hur och när kostnaderna har orsakats.

FPA framställer ett regressyrkande till försäkringsbolaget, och på basis av detta betalar försäkringsbolaget den angivna summan till FPA. Överför inte pengar till FPA:s konto utan ett regressyrkande. Om inget regressyrkande har inkommit till försäkringsbolaget ska du begära ett sådant av FPA.

Regress i fråga om läkemedelsersättningar

Kunden får i allmänhet FPA-ersättning enligt sjukförsäkringslagen för läkemedelskostnader som uppkommit i Finland direkt på apoteket.

Om kunden för samma kostnad får ersättning från försäkringsbolaget enligt lagarna om trafikförsäkring eller lagen om olycksfall i arbetet eller om yrkessjukdomar har FPA rätt att av försäkringsbolaget få samma summa som FPA betalat i ersättning.

I sådana fall betalar försäkringsbolaget ersättning till sjukförsäkringsfondens konto utan regressyrkande från FPA.

När försäkringsbolaget betalar ersättningen till FPA ska följande uppgifter framgå av försäkringsbolagets specifikation av läkemedelsersättningen:

 • den skadades namn, personbeteckning och adress
 • skadenummer
 • försäkringsnummer
 • beslutsnummer
 • datum då skadan eller olycksfallet inträffade
 • ersättningsspecifikation
  • läkemedlets namn
  • kostnaderna
  • apotekets namn, inköpsdatum och ersättningen
 • den summa som betalats in på sjukförsäkringsfondens konto och betalningsdatum.
Senast ändrad 29.5.2023

Vad tycker du om sidan?